Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady

6.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5
Nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady

Mgr. Ondřej Trojan

Dne 16. 3. 2016 bylo vládou schváleno nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady. Toto nařízení vstoupilo v platnost ke dni 6. 4. 2016 a účinným se stane od 1. 1. 2017.

Toto nařízení bylo přijato v přímé návaznosti na zákon č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na nově vložené ust. § 33k odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do konce roku 2016 bude účinná současná úprava, ale od roku 2017 se následně stane účinnou úprava včetně tohoto nařízení.

 

Úhrada z vydobytých nerostů

Úhrada z vydobytých nerostů je nyní upravena nově vloženými ust. § 33h až 33o zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Její výše je zásadně závislá na sazbě úhrad z vydobytých nerostů.

 

Sazba a výpočet

Samotná výše úhrady je součinem dílčího základu úhrady (resp. součtu všech dílčích základů úhrady) a sazby úhrady a je nutné ho vždy zaokrouhlit na stokoruny, a to nahoru.

Úhrada je placena za období 1 kalendářního roku.

Zároveň je také poplatník této úhrady povinen vést evidenci vydobytých nerostů, jejíž obsah vyplývá z ust. § 33r zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Základem pro sazby úhrady dané nařízením vlády, konkrétně jeho přílohou, jež obsahuje tabulku se sazbami úhrad, které mají být hrazeny za určité množství vydobytých nerostů (dále jen „tabulka sazeb”), byla tabulka sazeb uvedená v příloze č. 1 vyhlášky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění pozdějších předpisů.

Nově jsou zahrnuta doplnění tabulky sazeb ohledně sazeb pro nové, dosud neuváděné druhy nerostů, je upraveno dosavadní rozčlenění sazeb u některých druhů nerostů a také je u některých nerostů doplněn výklad o tom, jak postupovat při výpočtu sazby úhrady.

Nové členění sazeb úhrad se týká drahých kamenů, kaolinu a keramických jílů a jílovců.

Tabulka sazeb neobsahuje všechny nerosty, které jsou v zemské kůře na území České republiky, ani neobsahuje všechny nerosty, které jsou dle § 3 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazené, ale obsahuje pouze ty nerosty, u nichž na území České republiky probíhá jejich průzkum či dobývání, nebo ty nerosty, u nichž je dobývání nebo průzkum pravděpodobný, protože je evidováno potenciálně využitelné ložisko.

Samotné stanovení sazeb vychází ze zákona č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
přičemž v této novele se předpokládá dvojnásobné zvýšení výnosu z úhrad z vydobytých nerostů oproti výši výnosu z úhrad z vydobytých nerostů v roce 2013.

Výjimkou z tohoto zvýšení jsou radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, černé uhlí a hnědé uhlí dobývané hlubinným způsobem – u těchto nerostů měla být výše výnosu zachována na úrovni roku 2013.

Změna způsobu výpočtu úhrady z vydobytých nerostů, který nyní vychází ze součinu množství vydobytých nerostů a sazby úhrady, vyjma hnědého uhlí dobývaného povrchově, u kterého se vychází ze součinu množství tepla ve vydobytém uhlí a sazby úhrady (v tomto případě bylo při výpočtu úhrady zohledněno nejen množství vytěženého nerostu, ale i jeho kvalita), bylo nezbytné nově stanovit i jednotlivé sazby.

 

Konkrétní sazby úhrad stanoví nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o sazbách úhrady, a to ve své příloze, která vypadá takto:

Nerost, skupina nerostů Jednotka Sazba v Kč za jednotku
Ropa m3 558,00
Hořlavý zemní plyn m3 0,27
Uran t 5 834,13
Cesium kg 160 782,00
Cín t 22 726,00
Lithium t 10 692,00
Mangan t 2 308,00
Měď t 7 115,00
Rubidium kg 114 103,00
Wolfram t 46 625,00
Zlato kg 40 919,00
Drahé kameny - vltavín kg 1 939,59
Drahé kameny - granáty kg 1 500,00
Drahé kameny - hmoty SiO2 kg 10,00
Diatomit t 4,95
Sklářský a slévárenský písek t 8,24
Bentonit t 3,32
Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic m3 17,55
Sádrovec t 21,84
Grafit t 30,00
Technicky využitelné krystaly nerostů t 15,00
Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce t 34,74
Kaolin t 30,00
Křemen, křemenec, dolomit, slin, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením, t 4,36
Živec t 13,73
Wollastonit t 5,00
Vysokoprocentní vápenec t 10,55
Ostatní vápence a cementářské suroviny t 3,25
Uhlí černé t 9,90
Uhlí hnědé dobývané povrchovým způsobem GJ 1,18
Uhlí hnědé dobývané hlubinně t 3,88
Stavební kámen m3 2,91
Štěrkopísky m3 3,39
Cihlářské suroviny m3 1,40
Ostatní nerosty t 50,37

 

Vysvětlení

Nerostům, které obsahují pouze menší a značně variabilní podíl užitkové složky suroviny (např. rudy uranu, alkalických, drahých a barevných kovů, kaolin, živce), je stanovena sazba úhrady podle obsahu množství využitelné suroviny ve vydobytém nerostu.

U rud a živců je sazba stanovena za obsah kovu v koncovém produktu těžby a úpravy vydobytého nerostu. Úhrada tedy není uplatňována za technologicky nezískatelný podíl kovu ve vytěžené rudě.

Hořlavým zemním plynem jsou:

  • všechny druhy využitelného hořlavého zemního plynu (bez ohledu na jeho genezi, způsob uložení a způsob získání při těžbě);

  • využitý zemní plyn vázaný na ložiska ropy;

  • využitý zemní plyn vázaný na uhelnou hmotu nebo na bituminózní horniny (bez ohledu na způsob jeho získávání).

Uran, cesium, cín, lithium, mangan, měď, rubidium, wolfram a zlato

  • nově byly doplněny – cesium, cín, lithium, mangan, měď, rubidium, wolfram, zlato, grafit, technicky využitelné krystaly a wollastonit;

  • sazba je stanovena za čistý kov v koncovém produktu těžby a úpravy vydobyté rudy.

Specifickým doplněním je doplnění grafitu, který je v horním zákoně uváděn pod již zastaralým názvem „tuha”, a nařízení vlády

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: