dnes je 22.1.2021

Input:

Návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů)

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.2
Návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů)

Ing. Petr Šulc

Ministerstvo životního prostředí v průběhu srpna realizovalo mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů), které bylo ukončeno 21. 8. 2020.

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o odpadech, jehož návrh je nyní projednáván (před třetím čtením) v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 676). Zmocnění k vydání vyhlášek obsahují ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 5, § 29 odst. 6 písm. d), § 74 odst. 7 a § 76 odst. 7 návrhu zákona o odpadech1.

Návrh vyhlášky formálně slučuje dvě samostatné stávající vyhlášky:

 • vyhlášku č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a

 • vyhlášku č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

Stejně jako ostatní prováděcí předpisy, budou i tyto dvě vyhlášky zrušeny, pokud v účinnost vstoupí nový zákon o odpadech.

Návrh vyhlášky nepřináší zásadní změny oproti stávajícímu stavu dílčí změny:

Katalog odpadů:

Oproti dosavadní právní úpravě se přidávají některé nové položky katalogu odpadů

hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Nově se nastavují minimální požadavky na obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsahové požadavky na tuto dokumentaci.

Vyhláška transponuje nebo adaptuje účinné předpisy EU:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic,

 • Rozhodnutí Komise 2014/955 /EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES a Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic, a

 • Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický”.

Stručně lze změny shrnout do následujících bodů:

 1. Slučuje vyhlášku Katalog odpadů a vyhlášku o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu*
 2. Mění způsob stanovení nebezpečné vlastnosti HP14 (Ekotoxický)
 3. Nastavuje minimální požadavky na obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsahové požadavky na tuto dokumentaci.
 4. Upřesňuje způsob zařazení odpadů dle katalogu odpadů
 5. Definuje že do skupiny 20 se zařazují pouze komunální odpady
 6. Stanoví postup pro zařazování odděleně sbíraného popela (z domácností) pod katalogové číslo 20 03 51 Odděleně soustřeďovaný popel z domácností; není-li sbírán odděleně – zařazuje se pod 20 03 01.
 7. Upřesňuje, že pod 20 03 01 se zařazují odpady, které nelze zařadit do jiného druhu odpadu skupiny 20 a odpady, které by při zařazení do druhu odpadu ve skupině 20 podle svého původu a materiálu mohly ohrozit recyklaci odpadů tohoto druhu odpadu zejména tím, že jsou znečištěny jinými odpady

Návrh vyhlášky obsahuje termín účinnosti shodný s vládním návrhem zákona o odpadech, který je 1. 1. 2021.

Návrh vyhlášky je ke stažení ZDE.

Návrh Katalogu odpadů je doplněn o následující druhy odpadů (Tab. 1). Tabulka obsahuje i převod na stávající katalogová čísla dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Doplnění nových kódů odpadů MŽP zdůvodnilo následovně:

 • - povinnost sledovat podrobněji některé odpady vyplývající z evropských předpisů.
 • - odlišný způsob nakládání s daným odpadem oproti zbytku odpadů zařazených doposud do stejného druhu odpadu.
 • - snaha podpořit oddělené soustřeďování některých druhů odpadů.

Tabulka 1 – Přehled navrhovaných nových druhů odpadů a jejich převod na stávající druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

nové číslo odpadu nový název odpadu současné zařazení odpadu
06 04 54* Kovová rtuť 06 04 04* 
14 06 51* Jiná chladící a hnací média 14 06 01* 
16 01 54* Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje 16 01 04*
16 01 56 Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 16 01 06
16 02 63 Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti 16 02 13*
16 02 64 Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 63 16 02 14
16 06 55 Baterie a akumulátory obsahující lithium 16 06 05
17 05 54 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 17 05 04
17 06 52 Izolační materiály na bázi Polystyrenu s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách 17 06 04
17 06 53* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky 17 06 03*
17 06 54 Izolační materiály na bázi polystyrenu 17 06 04
18 01 51* Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 18 01 01
18 02 51* Ostré předměty (kromě čísla 18 02 03) na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 18 02 01
19 10 99 Odpady jinak blíže neurčené 19 10 06
19 12 51 Kompozitní a nápojové kartony 19 12 01
19 12 92 Měď, bronz, mosaz 19 12 03
19 12 93 Hliník 19 12 03
19 12 94 Olovo 19 12 03
19 12 95 Zinek 19 12 03
19 12 96 Cín 19 12 03
19 12 99 Odpady jinak blíže neurčené 19 12 12
20 01 51 Kompozitní a nápojové kartony 20 01 01

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...