dnes je 3.10.2022

Input:

Návrh vyhlášky o zárukách původu energie

12.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2
Návrh vyhlášky o zárukách původu energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá v návaznosti na novelizaci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb., návrh vyhlášky o zárukách původu energie. Návrh byl vypracován na základě zmocnění uvedeného v § 53 odst. 1 písm. f) a ac) novelizovaného zákona č. 165/2012 Sb. (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie").

V souladu se zákonným zmocněním návrh vyhlášky upravuje:

a) registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,

b) rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,

c) naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,

d) postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu,

e) náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,

f) způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu,

g) pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a

h) způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Navržená vyhláška provádí také částečnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice "RED II"). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice "RED I").

Záruka původu slouží jako doklad konečnému spotřebiteli o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie dodavatele a na energii dodávané zákazníkům na základě smluv.

V případě nevydání vyhlášky by nebyla stanovena pravidla pro vydávání záruk původu, jejich registraci a evidenci a pro nakládání s nimi pro výrobny elektřiny, tepla a biometanu, výrobny tepla z jaderných zařízení a výrobny vodíku v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. V důsledku toho by nebylo možno záruky původu vydávat.

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2022

o zárukách původu energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) a ac) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb. (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,

b) rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,

c) naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,

d) postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu,

e) náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,

f) způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu,

g) pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a

h) způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Vymezuje se předmět úpravy stanovený v souladu se zmocněním v zákoně o podporovaných zdrojích energie.

§ 2

Registrace výrobny energie pro vydání záruky původu energie

(1) Výrobce energie je povinen pro účely vydání záruky původu energie registrovat výrobnu elektřiny, výrobnu tepla, výrobnu tepla z jaderného zařízení, výrobnu biometanu nebo výrobnu vodíku (dále jen "výrobna energie") v systému operátora trhu v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Dojde-li ke změně údajů poskytnutých podle odstavce 1, výrobce energie v systému operátora trhu tyto údaje pro účely vydání záruky původu neprodleně aktualizuje.

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje povinnost registrace výrobny energie v systému operátora trhu pro potřeby vydání záruky původu energie. Rozsah požadovaných informací o výrobci energie a výrobně energie je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3

Rozsah údajů předávaných operátorovi trhu pro vydání záruky původu energie

(1) Výrobce energie předává operátorovi trhu údaje potřebné pro vydání záruky původu energie za ukončený kalendářní měsíc v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Výrobce energie nesmí požádat o vydání vyššího množství záruk původu energie, než je množství energie vykázané podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů a vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo pravidla trhu s plynem.

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje rozsah údajů předávaných operátorovi pro vydání záruky původu energie za uplynulý kalendářní měsíc. Rozsah požadovaných informací je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 4

Nakládání se zárukami původu energie a jejich evidence

(1) Vydání záruky původu energie, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze po založení účtu v evidenci záruk původu.

(2) O záruku původu energie žádá výrobce energie u operátora trhu elektronicky na základě údajů v příloze č. 2 k této vyhlášce. V žádosti o vydání záruky původu může výrobce energie požádat operátora trhu o automatické vydávání maximálního dostupného množství záruk původu energie za danou výrobnu energie za určené období a o převádění takto automaticky vydávaných záruk původu energie na jiný účet v evidenci záruk původu. Požadavek na automatické vydávání a převádění záruk původu dle předchozí věty může výrobce energie kdykoliv ukončit v evidenci záruk původu.

(3) Záruku původu elektřiny nebo záruku původu biometanu vydá operátor trhu nejdříve po ukončení měsíčního vypořádání odchylek podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo pravidla trhu s plynem.

(4) Převod záruky původu energie realizuje operátor trhu prostřednictvím evidence záruk původu na základě žádosti držitele účtu o převod záruky původu energie, která obsahuje údaje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) Dojde-li ke změně údajů v systému operátora trhu, na jejichž základě byly vydány záruky původu energie, operátor trhu upraví množství záruk původu energie, o jejichž vydání může výrobce energie požádat.

(6) Záruka původu energie obsahuje

a) označení, název a umístění výrobny energie,

b) informaci o tom, zda se záruka původu energie vztahuje na elektřinu, biometan, pokročilý biometan, teplo nebo vodík,

c) primární zdroj energie a typ výrobny energie,

d) instalovaný nebo energetický výkon výrobny energie,

e) datum zprovoznění výrobny energie, kterým je datum uvedení výrobny energie do provozu evidované v systému operátora trhu nebo v případě výrobny elektřiny s více zdroji elektřiny datum uvedení do provozu prvního zdroje elektřiny; není-li datum uvedení do provozu výrobny energie v systému operátora trhu evidováno, jedná se o datum zahájení licencované činnosti pro danou výrobu energie v případě výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu a zahájení výroby energie v případě výrobny vodíku,

f) využití investiční podpory nebo jiné formy podpory a rozsah těchto podpor na výstavbu nebo modernizaci výrobny energie,

g) časové období výroby energie, na které se vztahuje vydaná záruka původu energie,

h) datum a zemi vydání záruky původu energie,

i) jedinečné identifikační číslo vydané záruky původu energie a

j) množství energie, na které je vydaná záruka původu energie.

Toto ustanovení stanovuje pravidla pro nakládání se zárukami původu a jejich evidence, tedy jejich vydání, převod, uznání a uplatnění, jejich podmínkou je založení účtu v evidenci záruk původu. Dále ustanovení specifikuje obsah a údaje obsažené v záruce původu energie. V daném ustanovení v odst. 6 se provádí částečná transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

§ 5

Pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu

(1) Dodavatel plynu předloží operátorovi trhu v evidenci záruk původu žádost o převod záruky původu pokročilého biometanu podle § 45c odst. 1 zákona, a to podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce, do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k jejímu vydání. Součástí žádosti je čestné prohlášení dodavatele plynu, které obsahuje informaci o jeho celkové dodávce zemního plynu a biometanu, která nezahrnuje zkapalněný zemní plyn anebo zkapalněný biometan, do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice za kalendářní měsíc výroby energie, na který byla záruka původu pokročilého biometanu vydána. Množství záruk původu pokročilého biometanu, o jejichž převod podle tohoto odstavce dodavatel plynu žádá, nesmí překročit výši jeho celkové dodávky zemního plynu a biometanu uvedené v čestném prohlášení podle věty druhé.

(2) Převod záruk původu pokročilého biometanu realizuje operátor trhu podle § 45c odst. 3 a 4 zákona prostřednictvím evidence záruk původu na základě žádosti o převod záruky původu pokročilého biometanu, kterou obdržel podle odstavce 1.

Toto ustanovení uvádí pravidla pro převod záruk pokročilého biometanu, které jsou evidovány na odděleném účtu operátora trhu. Tyto záruky původu podle § 45c odst. 1 zákona 382/2021 Sb., nabídne operátor trhu k převodu v evidenci záruk původu přednostně ve prospěch dodavatelů plynu, kteří dodávají zemní plyn a biometan ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek, a to v poměru podle podílů dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice.

§ 6

Způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu

Operátor trhu stanoví podíl dodávky zemního plynu a biometanu jednotlivých dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice v kalendářním měsíci jako poměr celkové dodávky zemního plynu a biometanu jednotlivého dodavatele plynu, kterou uvedl v žádosti o převod podle § 5, a součtu celkových dodávek zemního plynu a biometanu ze všech obdržených žádostí o převod podle § 5.

Toto ustanovení stanovuje způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...