Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1
Nová vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Mgr. Kristýna Hýblová

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která nabyla účinnosti 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. Nová vyhláška se přijímá v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOO”), publikovanou pod č. 223/2015 Sb. Tato novela mimo jiné adaptuje nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 nahrazující přílohu III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, které je účinné od 1. června 2015. Příloha III směrnice 2008/98/ES obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.

Zmiňované nařízení EU č. 1357/2014 mění definici nebezpečných vlastností v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Kódové označení nebezpečných vlastností se mění také proto, aby nedocházelo k záměnám s kódy standardních vět o nebezpečnosti definovaných ve zmiňovaném nařízení ES č. 1272/2008. Zároveň dochází ke změně některých názvů nebezpečných vlastností v souladu se změnami v evropské legislativě a v souladu s pojmenováním ostatních nebezpečných vlastností.

Vyhláška nově stanoví náležitosti sdělení o přítomnosti jedné nebo více nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu a zohledňuje právní úpravu novely č. 223/2015 Sb. týkající se elektronizace agendy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadu více pověřenými osobami.

Cílem nové úpravy je také zohlednit vědeckotechnický pokrok a změny v přístupu k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů na úrovni Evropské unie. Ve vztahu k požadavkům na zkoušky odpadů vychází nová úprava především z technické normy ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů. Tato norma představuje nové pojetí této problematiky v EU.

Dále se rozšiřuje okruh osob, které mohou provádět odběr vzorků, za současného zajištění dostatečné odbornosti a praxe.

Vyhláška také požaduje uchovávat dokumentaci provedeného hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, aby příslušné správní orgány provedená hodnocení mohly kontrolovat.

Změny v nové vyhlášce byly natolik rozsáhlé, že bylo přistoupeno k novému předpisu místo novelizace toho stávajícího. Pro přehlednost jsou v následujícím textu popsány hlavní body nové úpravy.

 

Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a žádost o prodloužení

Žádost o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů musí kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahovat údaje zajišťující dostatečnou identifikaci, ověření odborné způsobilosti a vytvoření přístupu v rámci Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Nově se stanoví i specifické požadavky pro obsah žádosti o prodloužení platnosti pověření.

 

Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

§ 4 vyhlášky č. 94/2016 Sb., se stanoví požadavky na obsah školení. Kromě přímo použitelných předpisů EU, zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů je třeba vycházet i z dalších souvisejících předpisů, například ze zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon. Školení musí obsahovat i informace o problematice vzorkování a výuku práce s ISPOP.

 

Kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Nebezpečné vlastnosti odpadů a většina kritérií pro jejich zařazení jsou nově vymezeny v nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, přičemž některá kritéria pro přiřazení kategorie nebezpečný odpad jsou obsažena

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: