Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela horního zákona - úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

7.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.12.1
Novela horního zákona – úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

Mgr. Ondřej Trojan

Dne 31. 3. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 89/2016 Sb., který ve značném rozsahu novelizuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V účinnost vstoupí dne 1. ledna 2017.

Tento zákon má zásadní dopady na správní delikty a zejména pak na úhrady podle horního zákona a jejich výši. Úhradami podle horního zákona jsou:

 • úhrada z dobývacího prostoru a

 • úhrada z vydobytých nerostů.

Do konce roku 2016 bude účinná současná úprava zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která je obsažena v ust. § 32a.

Od roku 2017 se následně stane účinnou úprava v nově vložených ust. § 33a–33w.

 

Úvod

Nejprve je nutné si uvědomit, kdy přesně dochází k přechodu vlastnického práva a tím pádem k povinnosti zaplatit úhradu z vydobytých nerostů.

V zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není přímo stanoveno, kdy dochází k převodu vlastnického práva k vyhrazeným nerostům ze státu na těžební organizaci, čímž zároveň formálně vzniká povinnost platby za vydobyté nerosty.

Ust. § 32a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že organizace musí zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním. Úhrada se týká těch nerostů, pro jejichž dobývání byl dobývací prostor stanoven.

Tato úhrada je v současné době jedinou platbou těžební organizace za vydobyté nerosty, a tak supluje funkci kupní ceny.

Okamžik převodu vlastnického práva k nerostům lze dovodit na základě horního a občanského práva.

Moment převodu vlastnického práva k nerostům je nutné dovozovat z toho, že:

 • vyhrazené ložisko je majetkem státu dle ust. § 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 • s vydobytými nerosty již nakládá organizace (na základě ust. § 24 odst. 10 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 • úhrada se týká vydobytých nerostů.

Z toho je zřejmé, že dokud je nerost součástí výhradního ložiska, tedy není od ložiska oddělen, pak je stále součástí majetku státu. Ve chvíli, kdy ale dojde k oddělení nerostu od ložiska do takového stavu, že lze s nerostem samostatně manipulovat bez potřeby zasahovat do celistvosti výhradního ložiska, pak se tento nerost stává majetkem těžební organizace, které zároveň v tu chvíli vzniká povinnost úhrady z vydobytých nerostů za dané množství nyní již odděleného nerostu.

Dále lze dovodit, že ve chvíli oddělení se dané množství nerostu stává movitou věcí, a tím pádem se na ně vztahují i pravidla o převodu vlastnického práva k movitým věcem, a to konkrétně ust. § 1101 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které stanoví, že vlastnické právo k movité věci se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením od jiných věcí téhož druhu.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že momentem oddělení nerostu od ložiska se nerost stává majetkem těžební organizace, tj. vzniká i povinnost zaplatit úhradu.

 

 

Nová pravidla pro úhrady od roku 2017:

Novela horního zákona zákonem č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, však zásadně změnila problematiku úhrad.

 

Úhrady

Problematika úhrad v rámci horního zákona byla zákonem č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jednak zpřehledněna a také se stala podrobnější, neboť namísto jednoho velmi dlouhého ustanovení je nyní upravena v rámci 23 ustanovení.

Zároveň došlo k jasnějšímu oddělení úpravy

 • úhrady z dobývacího prostoru a

 • úhrady z vydobytých nerostů.

 

Úhrada z dobývacího prostoru

Úhrada z dobývacího prostoru je nyní upravena nově vloženými ust. § 33a až 33g zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Poplatník

Platit úhradu musí držitel dobývacího prostoru, kterým je míněna organizace dle ust. § 5a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon”),

(tj. právnická či fyzická osoba, která v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonává vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost)

 • které byl stanoven dobývací prostor (§ 24 a násl. horního zákona), nebo

 • na kterou byl dobývací prostor převeden (§ 27 odst. 7 horního zákona).

 

Sazba a výpočet

Základem pro výpočet výše úhrady je plocha dobývacího prostoru, jež je uváděna v hektarech.

Plochou je míněna plocha, která je vymezena na zemském povrchu, proto není důležité a nepřihlíží se k rozloze či ploše dobývacího prostoru pod zemským povrchem. Úhrada z dobývacího prostoru platí za každý i započatý hektar povrchové plochy dobývacího prostoru, přičemž každý započatý hektar je zaokrouhlen nahoru (tzn. například 5,2 ha je pro výpočet sazby nutno považovat za 6 hektarů).

Následně se plocha dobývacího prostoru, tj. počet hektarů, vynásobí sazbou úhrady, která je stanovena ve výši

 • 300 Kč nebo

 • 1000 Kč, pokud je pro daný dobývací prostor také povolena hornická činnost pro přípravu, otvírku a dobývání výhradního ložiska.

Úhrada je placena za období 1 kalendářního roku. Zásadním pro výši úhrady je stav, který byl na začátku daného období, tj. na začátku daného roku (1. leden).

 

Modelový příklad:

V roce 2017 bude mít organizace stanoven dobývací prostor 5,2 hektaru, ve kterém je povolena hornická činnost pro přípravu, otvírku a dobývání výhradního ložiska.

Organizace tak musí celkově zaplatit 6 ha*1000 Kč, tj. 6000 Kč.

 

Úhrada z vydobytých nerostů

Úhrada z vydobytých nerostů je nyní upravena nově vloženými ust. § 33h až 33o horního zákona.

Poplatník

Poplatníkem této úhrady jsou tři typy osob, jak vyplývá z ust. § 33h horního zákona.

Prvním je držitel dobývacího prostoru, jímž je míněna organizace dle ust. § 5a horního zákona (tzn. právnická či fyzická osoba, která v rámci podnikatelské činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonává vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost),

 • které byl stanoven

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: