Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, balení a označování

6.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Novela nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, balení a označování

Ing. Hana Krejsová

Nařízení komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

1. Změna v některých klasifikačních kritériích aerosolů

Původní znění

Aerosoly se pro účely klasifikace považují za hořlavé v souladu s bodem 2.3.2.2, pokud obsahují složku, která je klasifikována jako hořlavá podle kritérií obsažených v této části:

  • kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 93 °C, k nimž patří hořlavé kapaliny podle oddílu 2.6;

  • hořlavé plyny (viz oddíl 2.2);

  • hořlavé tuhé látky (viz oddíl 2.7).

Poznámka 1

Hořlavé složky nezahrnují samozápalné nebo samozahřívající se látky či směsi ani látky nebo směsi reagující s vodou, jelikož tyto složky se nikdy nepoužívají jako obsah aerosolů.

Poznámka 2

Aerosoly nepatří dodatečně do působnosti oddílů 2.2 (hořlavé plyny), 2.5 (plyny pod tlakem), 2.6 (hořlavé kapaliny) nebo 2.7 (hořlavé tuhé látky). V závislosti na svém obsahu však mohou aerosoly spadat do působnosti jiných tříd nebezpečnosti, a to rovněž pokud jde o prvky označení.

Novelizované znění

Aerosoly se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy na základě jejich hořlavých vlastností a spalného tepla. Pro účely klasifikace by se mělo zvážit jejich zařazení do kategorie 1 nebo 2, pokud obsahují více než 1 % (hmotnostní) složek, které jsou klasifikovány jako hořlavé podle kritérií obsažených v této části:

  • hořlavé plyny (viz oddíl 2.2);

  • kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 93 °C, k nimž patří hořlavé kapaliny podle oddílu 2.6;

  • hořlavé tuhé látky (viz oddíl 2.7);

nebo pokud je jejich spalné teplo alespoň 20 kJ/g.

Poznámka 1 a 2 jsou shodné s původním zněním.

2. Změny v klasifikaci žíravosti

Původně se žíravost klasifikovala jako žíravost kategorie 1A, 1B, 1C.

Nově se látky žíravé zařadí do jedné kategorie.

Kategorie 1 (žíravost pro kůži)

Tato kategorie je dále rozdělena do tří podkategorií (1A, 1B, 1C). Pokud neexistují dostatečné údaje pro vytvoření podkategorií, zařadí se žíravé látky do kategorie 1. Pokud existují dostatečné údaje, látky se zařadí do jedné ze tří uvedených podkategorií 1A, 1B nebo 1C.

Kategorie a podkategorie pro žíravost pro kůži

Kategorie Kritéria 
Kategorie 1 Narušení kožní tkáně, totiž viditelná nekróza pokožky zasahující do škáry, nejméně u jednoho zkušebního zvířete po expozici v délce ≤ 4 hodiny.  
Podkategorie 1A Žíravé reakce nejméně u jednoho zvířete po expozici v délce ≤ 3 minuty během období pozorování ≤ 1 h.  
Podkategorie 1B Žíravé reakce nejméně u jednoho zvířete po expozici v délce > 3 minuty a ≤ 1 hodina a při pozorování ≤ 14 dnů.  
Podkategorie 1C Žíravé reakce nejméně u jednoho zvířete po expozici v délce > 1 hodina a ≤ 4 hodiny a při pozorování ≤ 14 dnů.  

Kategorie 2 (dráždivost pro kůži)

Podmínky pro zařazení látek dráždivých pro kůži zůstaly stejné

3. Změny v klasifikaci směsí

Obecné koncentrační limity složek klasifikovaných jako žíravé (kategorie 1, 1A, 1B, 1C)/ dráždivé (kategorie 2) pro kůži, které vedou ke klasifikaci směsi jako žíravé/dráždivé pro kůži, pokud se použije koncepce aditivity.

Součet složek klasifikovaných jako: Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: 
žíravé pro kůži kategorie 1(viz poznámka níže) dráždivé pro kůži kategorie 2 
Žíravé pro kůži podkategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1  ≥ 5 %  ≥ 1 %, ale < 5 %  
Dráždivé pro kůži kategorie 2   ≥ 10 %  
(10× žíravé pro kůži podkategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1) + dráždivé pro kůži kategorie 2   ≥ 10 %  

Poznámka

Součet všech složek směsí zařazených jako žíravé pro kůži v podkategorii 1A, 1B nebo 1C musí být ≥ 5 %, aby směs byla zařazena jako žíravá pro kůži do odpovídající podkategorie 1A, 1B nebo 1C.

Je-li součet složek klasifikovaných jako žíravých pro kůži podkategorie 1A < 5 %, avšak součet složek klasifikovaných jako žíravé pro kůži podkategorie 1A + 1B je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži podkategorie 1B.

Obdobně, je-li součet složek klasifikovaných jako žíravé pro kůži podkategorie 1A + 1 B < 5 %, avšak součet složek klasifikovaných jako podkategorie 1A + 1B + 1C je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži podkategorie 1C.

Nově

Pokud je alespoň jedna relevantní složka směsi klasifikována jako kategorie 1 bez zařazení do podskupiny, směs se klasifikuje jako kategorie 1 bez zařazení do podskupiny, pokud je součet všech složek žíravých pro kůži ≥ 5 %.

Nové zařazení látek žíravých neovlivňuje nebezpečnost Eye Dam 1 – vážné poškození očí, ale změna je v aditivní metodě pro výpočet směsí.

Součet složek klasifikovaných jako: Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: 
Vážně poškozující oči Dráždící oči 
Kategorie 1 Kategorie 2 
Žíravé pro kůži podkategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1 + vážně poškozující oči (kategorie 1) (*)  ≥ 3 %  ≥ 1 %, ale < 3 %  
Dráždivé pro oči (kategorie 2)   ≥ 10 %  
10x (žíravé pro kůži podkategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1 + vážně poškozující oči (kategorie 1)) + dráždící oči (kategorie 2)   ≥ 10 %  

(*) Pokud je složka klasifikována jako žíravá pro kůži v podkategorii 1A, 1B, 1C nebo kategorii 1 a současně jako vážně poškozující oči (kategorie 1), zohlední se její koncentrace ve výpočtu pouze jednou.

Věta H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí – patří k nebezpečnosti Skin Corr. 1, Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Skin Corr 1C.

Nová je možnost vynechání věty EUH208 (věta týkající se doplňkové informace ohledně senzibilizace) – nemusí se pro příslušnou látku uvádět, pokud je klasifikována v kategorii oxidující plyny a plyny pod tlakem.

Novela nařízení 2016/918 přináší změnu v P větách a v příloze IV nařízení CLP (1272/2008). Příloha IV obsahuje kritéria pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení.

Každý, kdo klasifikuje, má právo zvolit P věty dle vlastního výběru v souladu se zněním věty v příloze IV a podmínkami použití v tabulce 6.1, v příloze.

Pokud znění P vět obsahuje následující možnost výběru:

Je-li část znění pokynů pro bezpečné zacházení ve sloupci uvedena v hranatých závorkách […], znamená to, že text v hranatých závorkách neodpovídá ve všech případech a měl by se použít jen za určitých okolností. V takových případech jsou ve sloupci uvedeny podmínky, za nichž by měl být text použit.

Použije-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci obrácené lomítko nebo lomítko [/], znamená to, že je třeba vybrat jednu z vět, které jsou tímto lomítkem odděleny, v souladu s pokyny.

Použijí-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci tři tečky […], jsou uvedeny podrobnosti o tom, jaké informace je třeba poskytnout.

Všechny požadavky jsou uvedeny ve sloupci 5 Tabulky 6.1 – kritéria pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení, v příloze IV nařízení CLP.

4. Nové znění P vět v platném znění k 1. lednu 2016

Vytučněné věty – novelizované znění.

Přeškrtnuté věty – novelou zrušeny.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222 Zabraňte styku se vzduchem.

P223 Zabraňte styku s vodou.

P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu…

P231 Manipulace a skladování pod inertním plynem/...

P232 Chraňte před vlhkem.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235 Uchovávejte v chladu.

P240 Uzemněte a pospojujte obal a odběrové zařízení.

P241 Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.

P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244 Udržujte ventily i příslušenství čisté – bez olejů a maziv.

P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření…

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263 Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte…

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, a/nebo ochranné brýle.

P283 Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.

P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231 + P232 Manipulace a skladování pod inertním plynem/… Chraňte před vlhkem.

P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

P301 PŘI POŽITÍ:

P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304 PŘI VDECHNUTÍ:

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306 PŘI STYKU S ODĚVEM:

P308 PŘI expozici nebo podezření na ni:

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320 Je nutné

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: