dnes je 20.7.2019
Input:

Novela vodního zákona 2019 - zrušení záloh za odebrané množství podzemní vody a vypouštění odpadních vod do vod povrchových

4.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.7
Novela vodního zákona 2019 – zrušení záloh za odebrané množství podzemní vody a vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ing. Lukáš Žaludek 

Novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti k 1. 1. 2019. Přináší s sebou řadu změn, zejména v podobě zrušení povinnosti záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody.

Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Předmětem poplatku je odběr podzemní vody (na základě § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [dále jen „VODZ”]), subjektem poplatku je poplatník oprávněný z povolení k odběru podzemní vody. Poplatník je osvobozen od poplatku, jestliže objem odebírané podzemní vody na území obce nebo vojenského újezdu* nepřekračuje 6000 m3/rok či nepřekračuje 500 m3/každý měsíc v roce. Sazba poplatku zůstává neměnná, viz příloha č. 2 bod A VODZ (tj. zásobování pitnou vodou = 2 Kč/m3, pro ostatní užití = 3 Kč/m3). Poplatkovým obdobím je kalendářní rok (poplatkové přiznání se podává klasicky přes ISPOP do 15. února následujícího kalendářního roku po skončení poplatkového období), správcem poplatku je Státní fond životního prostředí.

INSTITUT ZÁLOH NA POPLATKY ZA ODEBRANÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍ VODY (RESP. § 93 VODZ) SE S ÚČINNOSTÍ K 1. 1. 2019 RUŠÍ. NA ODBĚRATELE SE TAK NEVZTAHUJE ZÁLOHOVÁ PLATEBNÍ POVINNOST ZA ODEBRANÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍ VODY.

* Nově je v § 88b VODZ zmíněno pouze „území jedné obce nebo vojenského újezdu”. Původní úprava před touto novelizací popisovala v § 88 odst. 2 VODZ „odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje”, nicméně v § 88 odst. 3 VODZ bylo uplatňováno „sčítací” pravidlo zdrojů na více místech území jedné obce.

Jestliže poplatník v roce 2018 splnil povinnost (dle § 88 odst. 5 VODZ) poplatkového hlášení, v takovém případě mu již ČIŽP nezašle rozhodnutí o zálohovém výměru (bylo zasíláno ČIŽP do 15. prosince běžného roku). Ti (odběratelé), u kterých nedošlo v roce 2018 ke změně povolení odběru podzemní vody, a byl jim vydán zálohový výměr, již nemají povinnost platit zálohy dle vydaného zálohového výměru (rozhodnutí o zálohových výměrech, které byly vydané do 31. 12. 2019, pozbývají pro platbu záloh

Partneři