dnes je 11.7.2020

Input:

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadů

15.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.2
Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadů

Mgr. Kristýna Hýblová

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. K přijetí nové vyhlášky dochází především z důvodu nutnosti transpozice Rozhodnutí Komise 2014/955/EU a uvedení do souladu s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech”), č. 169/2013 Sb., která mimo jiné nově upravila zařazování autovraků.

 

  • Postup pro zařazování odpadu do kategorie nebezpečný odpad

  • Označování pro účely evidence odpadů zařazených do kategorie ostatní odpad na základě vyloučení nebezpečných vlastností odpadů

  • Jednodušší zařazování autovraku po odčerpání provozních kapalin a odejmutí nebezpečných částí

  • Doplnění několika druhů odpadů

 

Důležité změny ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., a povinnosti z nich vyplývající

Nová vyhláška přebírá ze značné části starou úpravu, to se týká především postupu při zařazování odpadu a samotného Katalogu odpadů. Přesto přijaté změny byly natolik rozsáhlé, že zákonodárce dal přednost novému předpisu před novelizací toho stávajícího. Pro přehlednost jsou v následujícím textu popsány hlavní rozdíly oproti staré úpravě.

 

Postup pro zařazování odpadu do kategorie nebezpečný odpad

V nové vyhlášce je oproti stávající úpravě komplexně obsažen text věnovaný postupu pro zařazování odpadu do kategorie nebezpečný odpad, který byl dosud upraven jednak starou vyhláškou Katalog odpadů a dále vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Je zdůrazněn postup zařazování odpadu k tzv. zrcadlové položce podle skutečných vlastností odpadu. To znamená, že pokud jsou jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla, z nichž jedno je označeno symbolem pro nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařadí podle toho, zda se skutečně jedná či nejedná o nebezpečný odpad.

 

Označování pro účely evidence odpadů zařazených do kategorie ostatní odpad na základě vyloučení nebezpečných vlastností odpadů

Nově se zavádí způsob označování pro účely evidence odpadů zařazených jako nebezpečné odpady, jež byly zařazeny do kategorie ostatní odpad na základě vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Tyto odpady budou označovány jako ”N/O”. Jde o odpady, které nemají v Katalogu odpadů zrcadlovou položku, pod niž by mohly být zařazeny. Jedná se o nové označení a je třeba ho odlišovat od označení ”O/N” značící odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu se

Partneři