Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

22.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.11
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Mgr. Petra Hlaváčková

Dne 21. 3. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 83/2016 Sb., která ve značném rozsahu novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška”). Tato vyhláška provádí ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon”).

Novela vyhlášky je reakcí na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., ke které došlo primárně z důvodu řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringementové řízení), které bylo s Českou republikou vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Nejdůležitější změny po novelizaci vyhlášky jsou podrobněji rozebrány níže.

Důležité změny ve vyhlášce

  • Rozšíření seznamu kovových odpadů

V § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dochází k rozšíření seznamu kovových odpadů, u nichž má oprávněná osoba povinnost identifikovat osoby, které tento odpad předávají, a uvedeny jsou odebírané či vykupované odpady a dále, za něž je oprávněná osoba povinna poskytovat pouze bezhotovostní platbu způsobem stanoveným zákonem.

Seznam je rozšířen o tyto druhy odpadů – kovové odpady (02 01 10), kovové obaly (15 01 04) a upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (16 08 01).

Cílem této úpravy je zlepšit kontrolu vykupování kovových odpadů a zamezit tak trestné činnosti související s krádeží kovových předmětů a jejich prodejem do zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Osoby předávající kovové odpady do těchto zařízení se při získávání kovových předmětů často dopouštějí řady trestných činů od krádeží, poškození cizí věci, ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení až po obecné ohrožení. Pro boj s touto kriminalitou je důležitá možnost zpětného prokázání kriminální činnosti konkrétní fyzické osoby, a je tedy nutné tyto osoby řádně identifikovat.

  • Hlášení o obecních systémech nakládání s komunálními odpady

Obce jsou po novele zákona č. 185/2001 Sb., podle § 39 odst. 6 povinny zasílat kromě hlášení o roční produkci a nakládání s odpady také údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlášení se podává na novém listě č. 5 přílohy č. 20 vyhlášky.

Obce jsou povinny vyplnit tyto údaje:

  • - počet původců smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady,
  • - informaci týkající se platby občanů za komunální odpad,
  • - informaci o existenci systému nakládání se stavebními odpady od občanů,
  • - informaci o existenci sběru textilu od občanů.

Údaje budou sloužit pro přípravu koncepčních dokumentů na úrovni České republiky i Evropské unie a právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

  • Hlášení o poplatcích za ukládání odpadů na skládku

Další novinkou v příloze č. 20 vyhlášky je doplnění listu č. 4 o tabulku č. 2 obsahující údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky. Provozovatel skládky je nově podle § 39 odst. 4 zákona povinen zasílat každoročně údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky.

Hlášení se zasílá krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Doposud bylo hlášení zasíláno CENIA, české informační agentuře životního prostředí v papírové podobě nebo prostřednictvím datové schránky.

Cílem novely je nastavit způsob podávání tohoto hlášení tak, aby bylo administrativně co nejjednodušší a nejlevnější, proto je toto

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: