Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.1
Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Ve Sbírce zákonů byl 29. března 2017 publikován zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Hlavním cílem této novely je provést adaptaci zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006). Toto nařízení má za cíl postupně snížit emise fluorovaných skleníkových plynů, a to prostřednictvím omezení množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh.

Co jsou to regulované látky a fluorované skleníkové plyny a jaké jsou v souvislosti s jejich nakládáním stanoveny povinnosti?

  • Regulované látky (tj. látky, které poškozují ozonovou vrstvu) a fluorované skleníkové plyny se používají jako chladící média, hasiva či rozpouštědla.

  • Zatímco látky poškozující ozonovou vrstvu obsahují zejména chlor (způsobující poškozování ozonové vrstvy), případně fluor nebo brom (také se jedná o látky, jež poškozují ozonovou vrstvu), fluorované skleníkové plyny obsahují pouze fluor, a k poškozování ozonové vrstvy tudíž nepřispívají. Fluorované skleníkové plyny nicméně mají vysoký skleníkový potenciál (některé fluorované skleníkové plyny mají potenciál až tisícinásobně vyšší než jedna molekula CO2).

  • Nakládání s regulovanými látkami a skleníkovými plyny je na úrovni Evropské unie regulováno přímo použitelnými nařízeními. Tato nařízení se snaží minimalizovat využívání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů tak, aby se zamezilo únikům těchto látek do ovzduší. Cílem jednotné regulace na úrovni Evropské unie je, aby podmínky pro omezení nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny byly ve všech státech Evropské unie stejné a žádní výrobci, dovozci, prodejci či jiné osoby nakládající s těmito látkami nebo výrobky či zařízeními obsahujícími tyto látky nebyli znevýhodněni. Osoby, které nakládají s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny, musejí plnit povinnosti stanovené přímo v těchto nařízeních. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.

  • Zákon č. 73/2012 Sb. upravuje pouze detaily, které nařízení Evropské unie nereguluje, stanoví vnitrostátní podmínky certifikace, pravomoci kontrolních orgánů a zejména sankce za porušení povinností stanovených v nařízeních Evropské unie.

Hlavní změny, které novela zákona přináší:

  • Dle § 3 odst. 1 zákona má osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Stanovená lhůta 3 měsíce může být nedostačující kvůli většímu množství sebraných regulovaných látek určených ke zneškodnění nebo odstranění. Z tohoto důvodu se novelou lhůta pro zneškodnění regulovaných látek prodlužuje na 9 měsíců.

  • Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna podle § 4 odst. 2 vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let (a v případě kontroly je tak dle kontrolního řádu povinna předložit veškeré podklady včetně evidenční knihy kontrolnímu orgánu). Vzhledem k tomu, že průběh kontroly se subsidiárně řídí správním řádem, je třeba vzít v potaz § 16 odst. 2 správního řádu, dle kterého musí účastník (kontrolovaná osoba) veškeré písemnosti vyhotovené v cizím jazyce předkládat v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud kontrolní orgán kontrolované osobě nesdělí, že překlad nevyžaduje. Do evidenční knihy zařízení se zaznamenají zákonem stanovené údaje.

Podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 již od 1. 1. 2015 nelze používat hydrochlorfluoruhlovodíky při údržbě nebo opravě stávajících zařízení. V tomto smyslu je upraveno ustanovení § 4 odst. 2 písm. j) zákona.

Současně je stanovena povinnost zaznamenávat do evidenční knihy množství znovuzískané regulované látky a údaje o jejím předání ke zneškodnění.

V ustanovení § 4 odst. 2 písm. k) zákona je proto stanovena povinnost při přechodu zařízení na fluorovaný skleníkový plyn nebo jinou látku zaznamenat se v evidenční knize označení tohoto skleníkového plynu nebo látky, na kterou se přechází.

  • Do § 4 zákona se doplňuje nový odstavec 3, který stanoví, že záznamy vedené podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o zařízení obsahujícím fluorované skleníkové plyny musejí být uchovány v místě provozu zařízení. Vzhledem k tomu, že průběh kontroly se subsidiárně řídí správním řádem, je třeba vzít v potaz § 16 odst. 2 správního řádu, dle kterého musí účastník (kontrolovaná osoba) veškeré písemnosti vyhotovené v cizím jazyce předkládat v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud kontrolní orgán kontrolované osobě nesdělí, že překlad nevyžaduje.

  • V souladu s požadavky nařízení o fluorovaných skleníkových plynech se stanoví zákaz prodeje tzv. nehermeticky uzavřených chladicích a klimatizačních zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny, pokud není v okamžiku prodeje doloženo, že jejich instalaci provede certifikovaná osoba. Jedná se zejména o domácí klimatizace. Tato povinnost vychází z čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, kde je uloženo, že nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými skleníkovými plyny smějí být prodávána konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že jejich instalaci provede certifikovaná osoba. Věcný důvod je ten, že při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením.

Nově tedy musí být v okamžiku prodeje nehermeticky uzavřených zařízení podle § 4 odst. 5 doloženo, že jejich instalaci provede osoba, která je držitelem certifikátu vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. Prodejci nehermeticky uzavřených klimatizačních zařízení smějí toto zařízení prodat pouze tehdy, pokud budou mít písemnou smlouvou zajištěno, že instalaci provede certifikovaná osoba. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výrobní číslo instalovaného nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny a číslo certifikátu certifikované osoby, která instalaci provede.

Povinnost prodejce zajistit, aby instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny provedla certifikovaná osoba, obvykle bude v praxi znamenat, že součástí prodeje zařízení bude rovněž „povinná služba” spočívající v instalaci nakoupeného zařízení certifikovanou osobou a bez „povinné služby” nebude možné zařízení koupit. V praxi se předpokládá, že prodejce, který nese odpovědnost za zajištění odborné instalace, bude obvykle nabízet prodej nehermeticky uzavřeného zařízení společně s jeho odbornou instalací. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bude současně povinen všechny smlouvy o instalaci pro účely kontroly uchovat po dobu 5 let.

Současně se v § 4 odst. 5 doplňuje obecný zákaz instalace těchto nehermeticky uzavřených chladicích a klimatizačních zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny osobou bez certifikátu.

  • Požadavky na obsah žádosti o vydání povolení k činnosti tzv. hodnotícího subjektu podle § 8 odst. 2 se doplňují o seznam členů

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: