Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny - nový právní režim národních parků

2.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny – nový právní režim národních parků

Mgr. Eva Mazancová

Dne 1. června 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 123/2017 Sb.), která zavádí nový právní režim pro národní parky. Novela byla zpracována po dlouholetých diskusích týkajících se právního režimu národních parků, zejména Národního parku Šumava. Zpracovatelé zákona se rozhodli nejít cestou přípravy samostatného zákona o Národním parku Šumava, jako tomu bylo u několika předcházejících pokusů, ale na základě zkušeností s aplikací zákona č. 114/1992 Sb. nově upravit pravidla pro všechny národní parky.

Cílem novely je nastavit moderní pojetí ochrany přírody v našich nejcennějších územích a přiblížit národní parky mezinárodním standardům stanoveným pro tuto kategorii ochrany přírody. Zákon za tím účelem nově upravuje nástroje, které mají sloužit k ochraně národních parků, a to tak, aby na jedné straně vnesly do těchto území dlouhodobou koncepční stabilitu (dlouhodobé cíle, 15leté moratorium pro změnu zonace) a na straně druhé umožnily pružně reagovat na dynamické změny přírodního prostředí (regulace vstupu a ostatních aktivit v národních parcích opatřeními obecné povahy).

Hlavní změny režimu národních parků (NP) podle zákona č. 123/2017 Sb.:

1) Nová definice NP, jejich poslání a dlouhodobých cílů

Zákon č. 123/2017 Sb., nově definuje NP jako „rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového” (§ 15 odst. 1). Požadavkem na převažující výskyt přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů a následnou definicí dlouhodobých cílů ochrany NP (§ 15 odst. 3) dochází k jednoznačnému odlišení NP od kategorie chráněná krajinná oblast.

 

2) Bližší ochranné podmínky

Specifika jednotlivých NP jsou postihnuta bližšími ochrannými podmínkami NP České Švýcarsko, Krkonošského NP, NP Podyjí a NP Šumava (§ 16 odst. 1 písm. a) až d). Například v NP České Švýcarsko je (oproti jiným NP) zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů nebo nocovat v přírodě mimo místa vyhrazená správou NP.

 

3) Základní ochranné podmínky

Novela zrevidovala a zjednodušila základní ochranné podmínky (zákazy činností) platné pro všechny národní parky s tím, že jsou nově rozlišeny pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí. Oproti předchozí úpravě nejsou základní ochranné podmínky vázány na jednotlivé zóny NP, neboť zonace je pojata jako výlučný nástroj managementu (péče o území NP).

Nově je na celém území NP (§ 16 odst. 1) zakázáno například umisťovat nebo povolovat důlní díla, vymezovat nové průmyslové zóny, stanovovat průzkumná území, umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje, nebo provádět ohňostroje a používat zábavní pyrotechniku.

Na území NP mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí (§ 16 odst. 2) je například zakázáno používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón národního parku nebo s režimem zón národního parku, dále umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany, vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady, používat biocidy mimo budovy nebo skladovat pohonné hmoty a chemické přípravky mimo vyhrazená místa. Nově je též zakázáno upravovat přirozená koryta vodních toků, provozovat volný nebo stánkový prodej mimo budovy a provozovat letadla způsobilá létat bez pilota (včetně dronů).

Naopak nově je na území NP v zastavěných územích obcí a zastavitelných plochách obcí umožněno tábořit a rozdělávat ohně nebo pořádat veřejné akce.

Všechny zákazy jsou relativní povahy, tj. správa NP z nich může ze zákonem stanovených podmínek udělit výjimku (§ 43).

 

4) Zonace NP

Nově je v zákoně pojata zonace národních parků (§ 18), a to za účelem provádění odpovídající péče o jednotlivé zóny NP. Zóny budou vymezeny podle cílů ochrany a způsobů péče ve vazbě na aktuální míru pozměnění ekosystémů činností člověka (zóna přírodní, zóna přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny).

zóně přírodní je umožněno provádět pouze zásahy, které nenaruší průběh přírodních procesů. Výjimečně je možné v této zóně provádět i opatření taxativně stanovená zákonem (§ 18a odst. 1), je-li to nezbytné z důvodu ochrany životů a zdraví osob, ochrany majetku nebo ochrany přírody.

zóně přírodě blízké (§ 18a odst. 2) lze nadto provádět opatření k podpoře biodiverzity, revitalizační opatření a opatření na ochranu lesa.

zóně soustředěné péče

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: