Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novelizace chemického zákona v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP

7.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Novelizace chemického zákona v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP

MUDr. Marie Adámková

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP, v platném znění, i pro směsi od 1. června 2015 dochází ke změně chemického zákona. V tento den skončila platnost částí zákona, které zahrnovaly povinnosti týkající se klasifikace, balení a označování chemických směsí.

Poslední výjimku tvoří směsi již klasifikované, označené a zabalené podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), které byly uvedené na trh před 1. červnem 2015. Tyto chemické směsi nemusejí být znovu označeny a zabaleny podle nařízení (ES) CLP, a to až do 1. června 2017.

Zákon nadále upravuje pouze povinnosti v oblasti zkoušení nebezpečných vlastností, podmínky pro ověřování dodržování zásad správné laboratorní praxe.

Těžištěm zákona je stanovovat práva a povinnosti správních úřadů, podmínky kontroly dodržování povinností stanovených přímo účinnou legislativou chemických látek a směsí a dosud platných částí zákona (správná laboratorní praxe). V této oblasti jsou respektovány národní systémy výkonu státní správy, které se mezi členskými státy EU výrazně liší.

Jde o povinnosti stanovené zejména následujícími přímo účinnými právními předpisy:

  • nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění;

  • nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: