dnes je 21.6.2024

Input:

NOVELIZACE VYHLÁŠKY č. 490/2000 SB., O ROZSAHU ZNALOSTÍ A DALŠÍCH PODMÍNEK K ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V NĚKTERÝCH OBORECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

26.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

O tom, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 490/2000 vyhláškou č. 472/2006 Sb.

O tom, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 490/2000 vyhláškou č. 472/2006 Sb. Chcete také vědět, které činnosti jsou považovány za epidemiologicky závažné nebo jaké znalosti vyžaduje zkouška odborné způsobilosti k provádění a hodnocení zdravotních rizik? Doporučuji Vám příručku Nebezpečné chemické látky a přípravky. Pomocník každého podnikového ekologa. Tým autorů vede přední odbornice MŽP - autorka následujícího článku - MUDr. Marie Adámková, CSc.

Novelizace vyhlášky

K provedení této oblasti zákona č. 258/2000 Sb. byla připravena vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Vyhláška byla na konci roku 2006 novelizována jako vyhláška č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Novelizace nabyla účinnosti 1. listopadu 2006.

Novelizovaná vyhláška upravuje:

 • obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných a znalosti, které musí osoba prokázat při zkoušce odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik,
 • náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a základní obsah této zkoušky,
 • složení zkušebních komisí a podmínky provedení zkoušky.

Ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, definuje v § 55 pojem  ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace.

Ve smyslu zákona je ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci hlodavci a dalšími živočichy.

Člení se na:

 • běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,
 • speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

Speciální ochrannou  dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, může provádět fyzická osoba, která:

 • dovršila věk 18 let,
 • absolvovala odborný kurs,
 • podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilost a má osvědčení o odborné způsobilosti.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a vedením fyzické osoby, která:

 • absolvovala speciální mistrovský kurs,
 • podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

 

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají chemické látky klasifikované podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako toxické nebo vysoce toxické, může provádět pouze osoba, která:

 • dovršila věk 18 let,
 • absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a přípravky,
 • podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení oodborné způsobilosti.

Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu odborných činností v této oblasti, upravuje příloha č. 1 vyhlášky.

Kursy k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace provozovat osoba, která má odbornou způsobilost podle § 58 odst. 1  zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a povolení vydané příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace mají pevně stanovený obsah a rozsah výuky. Vyhláška stanoví  následující požadavky uvedené v tabulce.

Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

1. Odborný kurs podle § 58 odst. 1 zákona.

Celkový rozsah kursu je 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky.

 

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

2 hodiny

2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci

2 hodiny

3. Základy epidemiologie a mikrobiologie

2 hodiny

4. Obsah právní úpravy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zákona v rozsahu povinností osob v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

4 hodiny

5. Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

2 hodiny

6. Zásad první pomoci

2 hodiny

7. Dezinfekce

22 hodin a 6 hod. praktické výuky

8. Dezinsekce a entomologie

24 hodin a 6 hod. praktické výuky

9. Deratizace a hlodavci a další obratlovci

18 hodin a 6 hodin praktické výuky

10. Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu

1 hodina

11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu

2 hodiny

12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek

1 hodina

 

2. Speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona. Celkový rozsah kursu je 91 hodin teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky

 

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

1 hodina

2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci

1 hodina

3. Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie

1 hodina

4. Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

4 hodiny

5. Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

15 hodin

6 Zásady první pomoci

2 hodiny

7. Dezinfekce, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

15 hodin a 3 hodiny praktické výuky

8. Dezinsekce a entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

30 hodin a 5 hodin praktické výuky

9. Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

18 hodin a 3 hodiny praktické výuky

10. Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu

1 hodina

11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu

2 hodiny

12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek

1 hodina

 

3. Odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...