Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody

3.5.2017, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie (http://europa.eu/index_cs.htm)

Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky.

Plán obsahuje patnáct opatření, která se mají realizovat do roku 2019. Ta mají urychleně zlepšit provádění směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích, jež představují stěžejní prvky politiky EU v oblasti ochrany přírody.

Směrnice vytvářejí největší koordinovanou síť chráněných oblastí s bohatou biologickou rozmanitostí na světě (síť Natura 2000), která pokrývá více než 18 % území EU na pevnině a 6 % na moři. Tyto chráněné oblasti samy o sobě přispívají 1,7 až 2,5 % k HDP EU, a to díky ekosystémovým službám, jako je ukládání uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Dnes přijatý akční plán má zlepšit správu těchto oblastí, obecněji propojit ochranu přírody a sociálně-ekonomické činnosti a více zapojit vnitrostátní orgány, zainteresované subjekty i mladé lidi.

První místopředseda Komise odpovědný za zlepšování právní úpravy Frans Timmermans k tomu uvedl: „Provedli jsme důkladný přezkum těchto směrnic a dospěli k závěru, že plní daný účel. Nyní chceme zajistit, aby plně uskutečnily svůj potenciál v oblasti ochrany a zachování bohaté biologické rozmanitosti v Evropě. Na tomto příkladu je dobře patrné, jak zdokonalování právních předpisů zlepšuje ochranu vysokých evropských standardů v oblasti životního prostředí.“

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen doplnil: „Akční plán obsahuje konkrétní opatření, díky nimž budou směrnice o ochraně přírody lépe fungovat. Vytváříme jím pevné základy pro sladění ochrany biologické rozmanitosti s hospodářskou činností, včetně investic do našeho přírodního kapitálu. Náš úspěch bude záviset na intenzivní spolupráci se všemi zúčastněnými, zejména s místními a regionálními orgány.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Akční plán má ambici podstatně zlepšit provádění směrnic o ochraně přírody. Nejlepším způsobem, jak chránit budoucí generace, je zapojit mladé lidi, a právě to dělá náš nový Evropský sbor solidarity. Místní a regionální orgány členských států mohou hrát vedoucí úlohu při provádění této i dalších politik, které jsou nezbytné pro ochranu našeho přírodního dědictví.“

Místopředseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz, který se na plánu rovněž podílel vzhledem ke klíčové úloze, kterou v provádění směrnic hrají místní a regionální orgány, uvedl: „Tento akční plán představuje krok správným směrem. Jakožto shromáždění zastupující města a regiony v Evropě budeme jeho realizaci podporovat a aktivně spolupracovat s místními a regionálními orgány, abychom dosáhli našich cílů v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2020.“

Uvedených patnáct opatření, která mají být provedena do roku 2019, se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti:

Zlepšit pokyny, prohloubit znalosti a zajistit větší soudržnost s obecnějšími sociálně-ekonomickými cíli

  • Komise pomůže členským státům, aby právní předpisy prováděly účinně a těžily tak z hospodářských výhod. Bude aktualizovat, rozvíjet a aktivně prosazovat pokyny v oblasti vydávání územních rozhodnutí, ochrany druhů a environmentálního řízení, jakož i odvětvové pokyny k důležitým tématům, jako jsou větrná a vodní energie nebo akvakultura. Vzniknou také nové pokyny týkající se začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů.
  • Komise pomůže zajistit veřejný online přístup k údajům nezbytným pro provádění směrnic (např. satelitním snímkům z programu Copernicus).

Vytvořit politickou odpovědnost a posílit soulad

  • Větší jasnost pro zúčastněné strany zlepší dodržování předpisů. Komise bude podporovat členské státy při zavádění nezbytných opatření na ochranu přírody ve všech lokalitách.
  • Komise bude spolupracovat s vnitrostátními
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: