dnes je 17.10.2019
Input:

Nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

12.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3 Nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

MUDr. Marie Adámková

Nabytí účinnosti nařízení (ES) CLP si vyžádalo odpovídající změny v souvisejících národních zákonech, které se dotýkají zejména klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek a směsí.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ukládá povinnosti v souvislosti s vybranými chemickými látkami a směsmi, jejichž klasifikace a označování se nabytím účinnosti nařízení (ES) CLP změnila.

V této souvislosti byla zpracována nová směrnice č. 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Seveso III), a proto bylo nutné národní legislativu upravit do souladu. Dosud platná směrnice Seveso II byla k datu 1. června 2015 zrušena.

Z těchto důvodů byl připraven nový zákon prováděcí předpisy, který uvádí do souladu všechny změny s platnou legislativou ES. Zákon č. 59/2006 Sb.prováděcí předpisy byly v plném rozsahu zrušeny. Zároveň byly zrušeny i některé části souvisejících předpisů, jde o změny a zrušení následujících předpisů:

  • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií);

  • část sedmá zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 466/2001 Sb.;část sto sedmdesátá první zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech;část sto šedesátá třetí zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu;

  • zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií); část druhá zákona

Partneři