dnes je 21.6.2024

Input:

Odpady z provozu a jejich likvidace

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.4
Odpady z provozu a jejich likvidace

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2002 Sb. (dále jen zákon) s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001 (dále jen vyhláška). Oba předpisy tvoří základ legislativního rámce, který je účinný od 1. ledna 2002 a který již odpovídá evropské legislativě. Odpad je definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v přílohách zákona.

Zákon kompletně upravuje nakládání s odpady kromě vyjmenovaných speciálních odpadů jako jsou odpadní vody, odpady z hornické činnosti a jiné. Přitom termín nakládání s odpady označuje činnost, která se zabývá jejich:

 • shromažďováním,

 • soustřeďováním,

 • sběrem,

 • výkupem,

 • tříděním,

 • přepravou a doprava,

 • skladováním,

 • úpravou,

 • dalším využíváním a odstraňováním.

Zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Zároveň zákon stanovuje i práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a působnost orgánů veřejné správy.

Zákon ve spojení s vyhláškou rozděluje odpady do kategorií, podle nichž dále předepisuje jakým způsobem se s nimi nakládá. Hlavní kategorie odpadů přitom stanovuje jako odpad:

 • nebezpečný – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

 • komunální – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Při nakládání s odpady zná legislativa pojem energetické využití odpadů. To je taková činnost, při které dochází k využití energetického obsahu odpadu k získání tepla pro další využití.

Odpady z provozu energetických zdrojů

Z energetických zdrojů je možno vysledovat hlavní odpady které ovlivňují provozovatele - původce odpadu, který

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...