dnes je 27.9.2021

Input:

Odpady z veterinární péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.6
Odpady z veterinární péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Ing. Petr Šulc

Obdobně jako je novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech upravena problematika nakládání s odpady ze zdravotní péče, upravuje zákon o odpadech i specifické nakládání s odpadem z veterinární péče. Ten je definován v § 88 písm. b) jako odpad uvedený v Katalogu odpadů jako odpad z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat, který vznikl při poskytování veterinární péče (přehled odpadů je uveden v příloze tohoto článku).

Ve všech uvedených případech se jedná o odpady, které svou povahou a souvisejícími riziky vyžadují přísnější režim nakládání. Právě proto mají v obou předpisech speciální právní úpravu s vyšší mírou regulace ve vtahu k obecným požadavkům pro nakládání s běžnými druhy odpadů. Některé povinnosti jsou zcela nové, vyžadující zpracování pokynů pro nakládání s odpady z veterinární péče. Nově jsou upravena také pravidla ve vtahu k poskytování veterinární péče v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí.

Pokyny pro nakládání s odpady z veterinární péče

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je chovatelem hospodářských zvířat podle veterinárního zákona a původcem odpadu z veterinární péče, je povinna zpracovat pokyny pro nakládání s odpady v hospodářství, kde tento odpad vzniká.

Poskytovatel veterinární péče je povinen zpracovat pokyny pro nakládání s odpady ve své provozovně.

Pro obsah pravidel jsou stanoveny obdobné požadavky jako v případě zdravotních odpadů (viz článek Odpady ze zdravotní péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech). Náležitosti pokynů jsou stanoveny v Příloze č. 48 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato pravidla jsou povinny zpracovat shora uvedené osoby nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona o odpadech, tedy do 31. 12. 2022 (§ 155 odst. 8 zákona o odpadech).

Odpady z veterinární péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí

V případě veterinární péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí je poskytovatel veterinární péče povinen písemně poučit chovatele o způsobu nakládání s odpadem z veterinární péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, zdraví zvířete, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a chovatel je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. Poučení je poskytovatel veterinární péče povinen v souladu s § 155 odst. 10 zákona o odpadech vydávat nejpozději od 1. 1. 2022. Původcem odpadu z veterinární péče v případě veterinární péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí je poskytovatel veterinární péče.

Odpady z veterinární péče – katalog odpadů

Zařazování odpadů se provádí dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), která ale v přechodném ustanovení § 14 odst. 1 stanovuje, že do 31. 12. 2023 se odpady zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o odpadech. Přehled odpadů podskupiny 18 02 dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. je uveden v tabulce č. 1. Tabulka obsahuje samostatně uvedené i poddruhy odpadů, které budou používány od 1. 1. 2024.

Tab. 1 - Přehled odpadů z veterinární péče dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (do 31. 12. 2023)

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

Katalogové číslo odpadu Název odpadu
18 02 01 Ostré předměty
18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 05 * Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
18 02 07* Nepoužitelná cytostatika
18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07

Pozn.: v souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) bude od 1. 1. 2024 používán pro evidenci odpadů následující poddruh odpadu:

   
Katalogové číslo odpadu Název odpadu
18 02 02 01* Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Oddělené soustřeďování odpadů z veterinární péče

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady upřesňuje způsob pro nakládání s odpady z veterinární péče, které musí být odděleně soustřeďovány od okamžiku svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu:

a) ostré předměty,

b) nepoužitelná léčiva,

c) odpady určené ke spálení,

d) odpady určené k dekontaminaci a

e) komunální odpad.

Požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady z veteriární péče nad rámec obecných požadavků, stanovených v § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, pak stanoví § 72 odst. 2 uvedené vyhlášky.

Požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady z veterinární péče:

 • musí být certifikovány pro daný způsob použití,

 • nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,

 • nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,

 • plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3, tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu,

 • kromě obecných požadavků musí být dále označeny

  1. časem vzniku odpadu,
  2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
  3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
  4. údajem o hmotnosti odpadu a
  5. údajem o dalším způsobu nakládání.

Odpady se z místa poskytování veterinární péče odstraňují denně.

Vysoce infekční odpad musí být bezprostředně po vzniku upraven dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením.

Zařízení k dekontaminaci odpadů z veterinární péče

Zařízení pro nakládání s odpady určené k dekontaminaci odpadů (odstranění nebezpečné vlastnosti HP9 infekčnost) musí v provozním řádu zařízení (ve smyslu bodu 1 § 11 odst. 1 písm. r) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech) uvádět způsob a četnost kontroly účinnosti dekontaminace odpadů, a to včetně nastavení fyzikálních, chemických a biologických indikátorů. Součástí provozního řádu musí být i nastavení způsobu záznamu o průběhu jednotlivých dekontaminačních cyklů. Provozovatel zařízení k dekontaminaci odpadů je povinen průběžně kontrolovat nastavení technických parametrů, které ovlivňují účinnost dekontaminačního procesu, a minimálně jedenkrát ročně provádět kontrolu zařízení autorizovanou servisní firmou. O provedených kontrolách vede provozovatel zařízení záznamy v provozním deníku zařízení a dokumenty archivuje. Za účinnou dekontaminaci odpadů lze považovat dosažení alespoň úrovně účinnosti dekontaminace třídy III. V případě kontaminace rezistentními bakteriemi Staphylococcus aureus se vyžaduje úroveň IV. Třídy úrovně účinnosti

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...