dnes je 8.2.2023

Input:

Odpady ze zdravotní péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

3.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.5
Odpady ze zdravotní péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Ing. Petr Šulc

Nová právní úprava nakládání s odpady, účinná od 1. ledna 2021, daná zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a následně doplněná prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č. 273/2021 Sb. s účinností od 7. 8. 2021), podrobně upravuje pravidla pro nakládání s odpady, které vznikají v resortu zdravotnictví a v sociálních a podobných službách.

V obou uvedených případech se jedná o odpady, které svou povahou a souvisejícími riziky vyžadují přísnější režim nakládání. Právě proto mají v obou předpisech speciální právní úpravu s vyšší mírou regulace ve vtahu k obecným požadavkům pro nakládání s běžnými druhy odpadů. Některé povinnosti jsou zcela nové, vyžadující zpracování pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotní péče.

Odpad ze zdravotní péče rozděluje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v § 88 písm. a) dle místa vzniku na následující skupiny:

Tab. 1 – Odpady ze zdravotní péče

Sk. Skupiny odpadu ze zdravotní péče dle místa vzniku
1 odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
2 odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení
3 odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v
 • zařízeních sociální péče,

 • tetovacích salonech nebo

 • protidrogových centrech,

Pokyny pro nakládání s odpady vznikající ve zdravotnických a jim podobných zařízeních

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna zpracovat pro zdravotnické zařízení, kde odpady ze zdravotní péče vznikají, Pokyny pro nakládání s těmito odpady (§ 89 odst. 1 zákona o odpadech). Tato pravidla se stávají součástí Provozního řádu zařízení (§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Zákon o odpadech v přechodných ustanoveních stanovil (§ 155 odst. 8 NZOO) požadavek na zpracování pokynů do 2 let od nabytí účinnosti nového zákona o odpadech, tedy nejpozději do 31. 12. 2022.

Náležitosti pokynů jsou stanoveny v příloze č. 48 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Musí obsahovat postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to jak pro celé zdravotnické zařízení, tak i pro jeho jednotlivá pracoviště. Jedná se zejména o pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Rozsah pokynů pak závisí na velikosti zdravotnického zařízení, rozsahu poskytování zdravotní péče a množství produkovaného odpadu. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady přitom stanovila minimální obsah pokynů.

Minimální obsah pokynů

 • identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení osoby jednající za původce odpadu, identifikační číslo,

 • adresa příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného krajského úřadu,

 • významná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,

 • seznam odpadů (katalogové číslo, název a kategorie), pro které je pokyn určen, a podrobnější specifikace těchto odpadů,

 • organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně telefonního čísla,

 • způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů v areálu původce,

 • způsob nakládání s tekutými odpady,

 • značení obalů, nádob a kontejnerů,

 • pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy,

 • opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,

 • podmínky pro dekontaminaci odpadů,

 • název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje provozovatele tohoto zařízení,

 • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní pomůcky, první pomoc při poranění,

 • způsob školení zaměstnanců,

 • identifikační listy nebezpečných odpadů,

 • grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.

Odpady vznikající ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Zákon č. 541/2020 Sb. v § 89 odst. 2 nově definuje požadavky na nakládání s odpady, vznikajícími při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta (tzn. například v domácnosti pacienta, nebo v domácnosti osoby, která se o pacienta stará atp.). V takovém případě je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, veřejného zdraví ani poškození životního prostředí. Pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. Poučení je součástí zdravotnické dokumentace. Záznam o poučení podepisuje na jedné straně zdravotnický pracovník, který pacienta poučil, a současně i pacient (nebo osoba, která o pacienta pečuje). Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb. V souladu s přechodnými ustanoveními (§ 155 odst. 9 zákona o odpadech) poskytovatel zdravotních služeb není povinen poučit pacienta v souladu s § 89 odst. 2 po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona o odpadech, tedy do 31. 12. 2021.

Odpady ze zdravotní péče – katalog odpadů

Zařazování odpadů se provádí dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), která ale v přechodném ustanovení § 14 odst. 1 stanovuje, že do 31. 12. 2023 se odpady zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o odpadech. Přehled odpadů podskupiny 18 01 dle vyhlášky č. 93/2016. je uveden v tabulce č. 2. Tabulka obsahuje samostatně uvedené i poddruhy odpadů, které budou používány od 1. 1. 2024.

Tab. 2 - Přehled odpadů ze zdravotní péče dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (do 31. 12. 2023)

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

Katalogové číslo odpadu Název odpadu
18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
18 01 08* Nepoužitelná cytostatika
18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče

Pozn.: v souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) budou od 1. 1. 2024 používány pro evidenci odpadů následující dva poddruhy odpadů:

Katalogové číslo odpadu Název odpadu
18 01 03 01* Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 03 02* Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv

Oddělené soustřeďování odpadů ze zdravotní péče

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady upřesňuje způsob pro nakládání s odpady ze zdravotní péče, které musí být odděleně soustřeďovány od okamžiku svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu:

a) ostré předměty,

b) nepoužitelná léčiva,

c) odpady určené ke spálení,

d) odpady určené k dekontaminaci a

e) komunální odpad.

Požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče nad rámec obecných požadavků, stanovených v § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, pak stanoví § 72 odst. 2 uvedené vyhlášky.

Požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče:

 • musí být certifikovány pro daný způsob použití,

 • nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,

 • nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,

 • plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3, tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu,

 • kromě obecných požadavků musí být dále označeny

  1. časem vzniku odpadu,
  2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
  3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
  4. údajem o hmotnosti odpadu a
  5. údajem o dalším způsobu nakládání.

Odpady se z pracoviště zdravotnického zařízení odstraňují denně.

Vysoce infekční odpad musí být bezprostředně po vzniku upraven dekontaminací

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...