dnes je 12.6.2024

Input:

Odpověď na dotaz k § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

2.11.2007, , Zdroj:

Odpovídá odbornice přímo z MŽP paní Mgr. Věra Dubanská CSc.

Ukázka z příručky: Odpadové hospodářství

S odkazem na ustanovení § 4 písm. a), § 6 odst. 1 písm. b) a c), § 14 odst. 1, § 16 odst. 1 písm. d), § 20 písm. c)  a h), § 21 odst. 3 zákona o odpadech a dále § 3 a 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a § 1 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, je možné konstatovat následující:

Podle § 1 písm. h) vyhlášky č. 383/2001 Sb., je mezi  náležitostmi  žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů požadován seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno a podle přílohy č. 1 téže vyhlášky musí provozní řád zařízení obsahovat mimo jiné „přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů)". V Katalogu odpadů je však Vámi zmiňovaný odpad zařazen pouze pod jedno katalogové číslo  s přiřazením kategorie „ostatní odpad" a  v Seznamu nebezpečných

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...