dnes je 13.5.2021

Input:

Odstraňování povodňových škod podle § 83 písm. m) vodního zákona

23.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.2
Odstraňování povodňových škod podle § 83 písm. m) vodního zákona

Mgr. Veronika Vytejčková

Podle ustanovení § 83 písm. l) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí správci vodních toků ve spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady po povodni prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a sepisují o nich protokol. Zpracovaný protokol by měl (mimo jiné) co nejpodrobněji vymezit rozsah škod, které mají být, jakožto škody povodňové, odstraněny.

Autor fotografie: Veronika Vytejčková

Při odstraňování povodňových škod uvedených v protokolu se v souladu s ustanovením § 83 písm. m) vodního zákona neuplatní regulace zvláštních právních předpisů, například v poznámce pod čarou uvedený zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Existující judikatura se jednoznačně přiklání k názoru, že „poznámky pod čarou nejsou normativní, tedy závaznou součástí právního předpisu, která slouží k poznání pravidla chování” (viz zejména Nález ústavního soudu Pl. ÚS 16/93). Ve vztahu k zákonu o ochraně přírody a krajiny z uvedeného vyplývá, že při odstraňování povodňových škod budou vyloučena všechna ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., nikoliv pouze ta, která jsou taxativně vyjmenována v poznámce pod čarou č. 34a (obecná ochrana přírody). Neuplatní se ani instituty zvláštní ochrany, tj. například výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů.

Vzhledem k uvedenému „plošnému” vyloučení působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny by měly být za povodňové škody v protokolu označeny pouze takové škody, jejichž odstranění je bezprostředně nezbytné pro zabránění dalším vážným škodám na životě, zdraví či majetku. Pouze v těchto případech lze vyloučení použití speciálních zákonů považovat za odůvodněné, neboť veřejný zájem na okamžitém odstranění povodňových škod, které jsou způsobilé vyvolat výše uvedené závažné škody, převáží nad veřejným zájmem chráněným například zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Za odstraňování povodňových škod by naopak neměly být považovány (a v protokolu označeny) práce

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...