Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.7
Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. Systém ISPOP („Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností”) umožňuje zpracování a příjem ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným orgánům veřejné správy. ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro plnění ohlašovacích povinností do ISPOP podle zákona o ochraně ovzduší se blíží. Povinné údaje za rok 2017 musí být ohlášeny nejpozději do 31. března 2018.

Zákon o ochraně ovzduší stanoví provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší následující ohlašovací povinnosti:

 • Podání poplatkového přiznání (podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

 • Ohlášení souhrnné provozní evidence (podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší)

Zákon č. 73/2012 Sb. stanoví následující ohlašovací povinnosti s termínem podání rovněž nejpozději do 31. března 2018:

 • Podávání zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

 • Podávání zprávy o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

Postup pro podávání hlášení

 • Každý subjekt podávající hlášení musí být v systému ISPOP registrován.

 • Provozovatel musí mít v systému ISPOP zaregistrovanou také příslušnou provozovnu.

 • Hlášení do ISPOP musí být podáno elektronicky v platném datovém standardu, který je zveřejněn na webových stránkách ISPOP. Vytvořit hlášení v platném datovém standardu je možné buď s použitím PDF formulářů, které jsou dostupné po přihlášení všem registrovaným uživatelům v účtu ISPOP (sekce MŮJ ÚČET -> Stažení formuláře) nebo ve vlastním softwarovém nástroji. V případě, že hlášení není v platném datovém standardu, není ohlašovací povinnost splněna (systém takové hlášení nezpracuje).

 • Hlášení musí být podáno prostřednictvím webových služeb (např. odeslání přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP” na konci každého PDF formuláře), nebo prostřednictvím datové schránky ISPOP, ID: 5eav8r4, a to buď přímo přes systém datových schránek, nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky” na konci každého PDF formuláře.

Podání poplatkového přiznání podle § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší

 • Poplatník poplatku za znečišťování ovzduší je podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím systému ISPOP.

 • Hlášení se podávání na formuláři F_OVZ_POPL.

 • Poplatkové přiznání není podle § 15 odst. 8 povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Podle § 15 odst. 3 se od poplatku osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, pokud celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč za provozovnu. Provozovatel, který nedosáhne poplatku 50 000 Kč za provozovnu, není povinen platit poplatek ani podávat poplatkové přiznání. Poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období nedosahuje 50 000 Kč, není možné do ISPOP odeslat.

 • Poplatníky jsou pouze provozovatelé stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k zákonu (tzv. vyjmenované zdroje).

 • Předmětem poplatku jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a).

 • Výčet zpoplatněných látek a sazby poplatků jsou uvedeny v příloze č. 9 – čtyři znečišťující látky (TZL, NOX, SO2, VOC).

 • Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách.

 • Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku a sazby uvedené v příloze č. 9 bodu 1 k zákonu o ochraně ovzduší, stanoveného podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období. Po sečtení poplatků za jednotlivé znečišťující látky za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny se celková částka zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

 • Za rok 2017 (a všechna následující poplatková období) je možné uplatnit snížení poplatku dle § 15 odst. 5. Poplatek tak lze vypočíst jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k zákonu. Koeficient úrovně emisí se stanoví podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období. Je tak umožněno, aby si provozovatelé, kteří výrazně snížili své emise, snížili výši svého poplatku.

 • Pokud na základě koeficientů snížení emisí podle přílohy č. 9 bodu 2 klesne celková výše poplatku za provozovnu pod hranici 50 000 Kč, poplatkové přiznání se nepodává.

 • Provozovatelé, kteří výrazně investovali do snížení emisí ze svých zdrojů, navíc mohou být od roku 2017 (a v následujících poplatkových obdobích) zcela osvobozeni od poplatku. Podmínky pro osvobození od poplatku stanoví § 15 odst. 6 písm. a) až c). Pro úplné osvobození od poplatku musí provozovatel splnit alespoň jednu z uvedených podmínek. Podmínku musí plnit po celé příslušné poplatkové období, kterým je kalendářní rok. Úplné osvobození od poplatku mohli provozovatelé využít již v souvislosti s poplatkovým přiznáním za poplatkové období roku 2016.

 • V případě nevyměření poplatku podle § 15 odst. 6 se hranice 50 000 Kč posuzuje podle celkové částky za celou provozovnu před odečtením poplatků za zdroje, u nichž byl § 15 odst. 6 uplatněn. To znamená, že povinnost podat poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP zůstává, pokud celková výše poplatku za provozovnu pod 50 000 Kč klesne díky odečtení částky za od poplatku osvobozené emise a zdroje.

 • Pokud bude provozovatel uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek osvobození od poplatku podle § 15 odst. 6 zákona nebo snížení výše poplatku podle § 15 odst. 5 zákona, vyplní údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona). Současně přiloží soubor, ve kterém doloží splnění zákonných podmínek pro osvobození od poplatku nebo pro jeho snížení. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013 lze stáhnout na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu na následujícím odkazu.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_popl_cz.html

 • K problematice snížení poplatku a osvobození od poplatku podle § 15 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší a k podávání poplatkového přiznání v těchto případech vydalo Ministerstvo životního prostředí stanovisko, které je dostupné na následujícím odkazu.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko_poplatky/$FILE/OOO-Aktualizovane_stanovisko_Poplatky-20171211.pdf

Ohlášení souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší

 • Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: