dnes je 18.1.2019
Input:

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.7
Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. Systém ISPOP („Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností”) umožňuje zpracování a příjem ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným orgánům veřejné správy. ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro plnění ohlašovacích povinností do ISPOP podle zákona o ochraně ovzduší se blíží. Povinné údaje za rok 2017 musí být ohlášeny nejpozději do 31. března 2018.

Zákon o ochraně ovzduší stanoví provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší následující ohlašovací povinnosti:

 • Podání poplatkového přiznání (podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

 • Ohlášení souhrnné provozní evidence (podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší)

Zákon č. 73/2012 Sb. stanoví následující ohlašovací povinnosti s termínem podání rovněž nejpozději do 31. března 2018:

 • Podávání zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

 • Podávání zprávy o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

Postup pro podávání hlášení

 • Každý subjekt podávající hlášení musí být v systému ISPOP registrován.

 • Provozovatel musí mít v systému ISPOP zaregistrovanou také příslušnou provozovnu.

 • Hlášení do ISPOP musí být podáno elektronicky v platném datovém standardu, který je zveřejněn na webových stránkách ISPOP. Vytvořit hlášení v platném datovém standardu je možné buď s použitím PDF formulářů, které jsou dostupné po přihlášení všem registrovaným uživatelům v účtu ISPOP (sekce MŮJ ÚČET -> Stažení formuláře) nebo ve vlastním softwarovém nástroji. V případě, že hlášení není v platném datovém standardu, není ohlašovací povinnost splněna (systém takové hlášení nezpracuje).

 • Hlášení musí být podáno prostřednictvím webových služeb (např. odeslání přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP” na konci každého PDF formuláře), nebo prostřednictvím datové schránky ISPOP, ID: 5eav8r4, a to buď přímo přes systém datových schránek, nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky” na konci každého PDF formuláře.

Podání poplatkového přiznání podle § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší

 • Poplatník poplatku za znečišťování ovzduší je podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím systému ISPOP.

 • Hlášení se podávání na formuláři F_OVZ_POPL.

 • Poplatkové přiznání není podle § 15 odst. 8 povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Podle § 15 odst. 3 se od poplatku osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, pokud celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč za provozovnu. Provozovatel, který nedosáhne poplatku 50 000 Kč za provozovnu, není povinen platit poplatek ani podávat poplatkové přiznání. Poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období nedosahuje 50 000 Kč, není možné do ISPOP odeslat.

 • Poplatníky jsou pouze provozovatelé stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k zákonu (tzv. vyjmenované zdroje).

 • Předmětem poplatku jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a).

 • Výčet zpoplatněných látek a sazby poplatků jsou uvedeny v příloze č. 9 – čtyři znečišťující látky (TZL, NOX, SO2, VOC).

 • Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách.

 • Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku a sazby uvedené v příloze č. 9 bodu 1 k zákonu o ochraně ovzduší, stanoveného podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období. Po sečtení poplatků za jednotlivé znečišťující látky za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny se celková částka zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

 • Za rok 2017 (a všechna následující poplatková období) je možné uplatnit snížení poplatku dle § 15 odst. 5. Poplatek tak lze vypočíst jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k zákonu. Koeficient úrovně emisí se stanoví podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období. Je tak umožněno, aby si provozovatelé, kteří výrazně snížili své emise, snížili výši svého poplatku.

 • Pokud na základě koeficientů snížení emisí podle přílohy č. 9 bodu 2 klesne celková výše poplatku za provozovnu pod hranici 50 000 Kč, poplatkové přiznání se nepodává.

 • Provozovatelé, kteří výrazně investovali do snížení emisí ze svých zdrojů, navíc mohou být od roku 2017 (a v následujících poplatkových obdobích) zcela osvobozeni od poplatku. Podmínky pro osvobození od poplatku stanoví § 15 odst. 6 písm. a) až c). Pro úplné osvobození od poplatku musí provozovatel splnit alespoň jednu z uvedených podmínek. Podmínku musí plnit po celé příslušné poplatkové období, kterým je kalendářní rok. Úplné osvobození od poplatku mohli provozovatelé využít již v souvislosti s poplatkovým přiznáním za poplatkové období roku 2016.

 • V případě nevyměření poplatku podle § 15 odst. 6 se hranice 50 000 Kč posuzuje podle celkové částky za celou provozovnu před odečtením poplatků za zdroje, u nichž byl § 15 odst. 6 uplatněn. To znamená, že povinnost podat poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP zůstává, pokud celková výše poplatku za provozovnu pod 50 000 Kč klesne díky odečtení částky za od poplatku osvobozené emise a zdroje.

 • Pokud bude provozovatel uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek osvobození od poplatku podle § 15 odst. 6 zákona nebo snížení výše poplatku podle § 15 odst. 5 zákona, vyplní údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona). Současně přiloží soubor, ve kterém doloží splnění zákonných podmínek pro osvobození od poplatku nebo pro jeho snížení. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013 lze stáhnout na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu na následujícím odkazu.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_popl_cz.html

 • K problematice snížení poplatku a osvobození od poplatku podle § 15 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší a k podávání poplatkového přiznání v těchto případech vydalo Ministerstvo životního prostředí stanovisko, které je dostupné na následujícím odkazu.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko_poplatky/$FILE/OOO-Aktualizovane_stanovisko_Poplatky-20171211.pdf

Ohlášení souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší

 • Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz