dnes je 22.7.2019
Input:

Ohlašování do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v roce 2019 a vybraná statistická zjišťování ČSÚ v roce 2019

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.4
Ohlašování do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v roce 2019 a vybraná statistická zjišťování ČSÚ v roce 2019

Ing. Petr Šulc

Každý rok mají povinné osoby povinnost podávat roční hlášení za rok předcházející v oblastech nakládání s odpady, nakládání s obaly a odpady z obalů, znečišťování ovzduší a regulované látky, nakládání s vodami a hlášení do integrovaného registru znečišťování. Následující tabulka 1 uvádí zákonné termíny pro podání ročních hlášení.

Termíny hlášení do ISPOP v roce 2019

Tab. 1 Termíny pro podávání hlášení do ISPOP v roce 2019 podle oblastí podle limitního data hlášení

 
Termín Oblast Hlášení Formulář
Dle rozhodnutí vodoprávního úřadu voda Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. F_VOD_38_4
Před realizací přepravy odpady Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů Portál SEPNO.CZ
Ihned po změně Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. – identifikace vlastníka F_ODP_PCB
Do 15 dnů od změny provozu Údaje o dopravci odpadů F_ODP_DO
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona F_ODP_ZARIZENI
Do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí obaly Výkaz o obalech a odpadech z obalů – pouze autorizovaná obalová společnost F_OBL_AOS
Do 31. ledna 2019 voda Odběr podzemní vody F_VOD_ODBER_PODZ
Odběr povrchové vody F_VOD_ODBER_POVR
Vypouštěné vody F_VOD_VYPOUSTENI
Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody F_VOD_AKU
Do 15. února 2019 odpady Hlášení o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD_AV
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD_EL
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence F_OBL_RV
Do 31. března 2019 odpady Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech F_ODPRZ_VOZ
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu F_ODPRZ_EL
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů  F_ODPRZ_BAT
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik F_ODPRZ_PNEU
ovzduší Ohlášení souhrnné provozní evidence F_OVZ_SPE
Podání poplatkového přiznání F_OVZ_POPL
Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony F_OVZ_PO
Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) F_OVZ_RL
                  IRZ Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) F_IRZ
Do 30. dubna 2019 obaly Výkaz o obalech a odpadech z obalů za rok 2018 – pouze autorizovaná obalová společnost F_OBL_AOS

Pozn.: Tabulka neobsahuje poplatková hlášení za oblast voda, kde došlo ke změně v souvislosti

Partneři