dnes je 12.4.2024

Input:

Otázky a odpovědi k zákonu č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

2.4.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Na nejčastější dotazy z této oblasti odpovídají odborníci z MŽP.

Dotaz č. 1: Jaké jsou povinnosti krajského úřadu v oblasti informování veřejnosti?

Prvním úkolem místně příslušného krajského úřadu je zpracovat informace poskytnuté provozovateli a poskytnout je odpovídajícím způsobem veřejnosti (podle § 14 odst. 1 zákona).

Dále zajišťuje veřejné projednávání bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu. Zajistit musí také aktualizované informace v bezpečnostní dokumentaci (podle § 13 odst. 1 zákona).

Po projednání s provozovatelem zajišťuje jeho aktivní spolupráci při zpracování informace pro veřejnost o rizicích spojených s s provozem objektu nebo zařízení (podle § 14 odst. 3 zákona).

Zákonem je také uložena povinnost informovat veřejnost o vzniklé havárii. Informaci zpracuje krajský úřad na základě hlášení provozovatele (podle § 15 odst. 1 zákona).

Vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie upravuje podrobnosti poskytování informací.

Dotaz č. 2: Jak je v zákoně č. 353/1999 Sb. zakotvena účast veřejnosti v zajištění bezpečnosti obyvatel v okolí průmyslových závodů?

V souladu s § 13 zákona č. 353/1999 Sb. je zajištěna přímá účast veřejnosti v procesu schvalování základní bezpečnostní dokumentace podniku. Místně příslušný krajský úřad je povinen zajistit veřejné projednávání programů, bezpečnostních zpráv a vnějších havarijních plánů. Stejně tak je povinen zajistit projednání všech aktualizací bezpečnostní dokumentace. Ve stanovené lhůtě 15 dnů se může každý občan vyjádřit k předloženým dokumentům. Zákon také pamatuje na ochranu obchodního tajemství. Provozovatel však může z projednávané dokumentace vypustit pouze takové údaje, které mohou být podle platné legislativy označeny za předmět obchodního tajemství. V žádném případě není možné za předmět obchodního tajemství označit údaje o množství a druhu nebezpečných chemických látek a přípravků a údajů o riziku.

K připomínkám občanů musí být přihlíženo v souladu se zákonem. Bez veřejného projednání nesmí příslušný krajský úřad vydat souhlasné rozhodnutí.

Dotaz č. 3: Kdo a jakým způsobem je povinen poskytnout veřejnosti informace o riziku závažné havárie a o přijatých opatřeních k omezení jejího vzniku?

Ve smyslu § 14 zákona je místně příslušný krajský úřad povinen zpracovat a poskytovat informace veřejnosti i riziku vzniku závažné havárie v podnicích v kraji. Stejně tak je povinen informovat o případném domino – efektu, o preventivních opatřeních a o žádoucím chování občanů v případě závažné havárie.

Rozsah a způsob informace určené veřejnosti, včetně postupu jejího zajištění je stanovena vyhláškou

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...