dnes je 2.4.2020

Input:

Oznámení chemických směsí a detergentů

18.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.1 Oznámení chemických směsí a detergentů

Ing. Hana Krejsová

Oznámení nebezpečných chemických směsí (nebezpečné pro zdraví a fyzikálně chemicky) a oznámení detergentů (bez ohledu na nebezpečnost) je základní povinností podle chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) při uvádění směsí a detergentů na trh. Povinnost musí být splněna dotčenými subjekty nejpozději do 45 dní od uvedení směsi nebo detergentu na trh.

Směsi i detergenty se oznamují do stejného elektronického systému CHLAP.

Při zásadní změně nebezpečných vlastností směsí, jako je překlasifikace směsi podle systému dle nařízení (ES) CLP po 1. červnu 2015, je povinnost provést změnu i u těch směsí, které již byly oznámeny.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový systém pro elektronické oznámení v létě letošního roku. Tato kapitola je průvodcem tímto novým systémem oznamování.

Oznamování chemických směsí a detergentů

Povinnost oznamovat chemické směsi a detergenty do registru na Ministerstvo zdravotnictví je dána chemickým zákonem č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnost zřídit registr má členský stát danou článkem č. 45 nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Členské státy určí subjekt nebo subjekty pověřené přijímáním informací předkládaných dovozci a následnými uživateli, kteří uvádějí směsi na trh, a důležitých zejména pro vypracování preventivních a léčebných opatření, a to zejména pro případy náhlého ohrožení zdraví.

Informace zahrnují chemické složení směsí uváděných na trh a klasifikovaných jako nebezpečné na základě svých zdravotních nebo fyzikálních účinků, včetně chemické identifikace látek obsažených ve směsích, u kterých agentura vyhověla žádosti o povolení používání alternativního chemického názvu.

Tyto informace lze použít pouze ke splnění lékařských požadavků, pokud jde o vypracování preventivních a léčebných opatření, zejména v případě naléhavé potřeby.

V ČR tyto informace slouží jako informační podpora pro Toxikologické informační středisko, které poskytuje v případě potřeby telefonicky informace o akutních otravách lidí a zvířat.

Oznamovací povinnost podle § 22

Dovozce (dováží směsi ze zemí mimo evropské společenství) nebo následný uživatel (výrobce směsí), který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím úplném složení a fyzikálně-chemických vlastnostech v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 61/2013 Sb.

Dodavatel (výrobce, dovozce následný uživatel a distributor), který na území ČR uvádí na trh směs z jiného členského státu EU, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím složení a fyzikálně-chemických vlastnostech obsažených v bezpečnostním listu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 61/2013 Sb.

Zde není uvedeno „jako první”. To znamená, že každý dodavatel, který uvádí na trh ČR směs s nebezpečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi nebo nebezpečnou pro

Partneři