Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

15.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.26
Podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Úvod

Energetický regulační úřad se s ohledem na novelu energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 131/2015 Sb., rozhodl k vydání nové vyhlášky č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Nový právní předpis nahradil původní licenční vyhlášku z roku 2005, tj. vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 426/2005 Sb.

Předchozí vyhláška č. 426/2005 Sb. se stala neaktuální nejenom vzhledem k novele energetického zákona, ale rovněž nereflektovala změny v souvislosti s rekodifikací občanského práva. V neposlední řadě bylo vydání nové vyhlášky nutné s ohledem na poznatky při udělování licencí v energetických odvětvích a jejich případných změn. V legislativě bylo zejména nutné napravit nedostatečnou přehlednost právní úpravy, odstranit nadbytečná nebo neúčelná ustanovení stávající vyhlášky (např. doklady o obchodním majetku, výčet smluv dokládajících vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení apod.).

Energetický regulační úřad se rozhodl pro vydání zcela nové vyhlášky, neboť pouhá novelizace předchozího právního předpisu se jevila jako neefektivní, a to vzhledem k rozsahu změn v textu vyhlášky a rovněž v přílohách vyhlášky. Samotná vyhláška je relativně stručná, má pouze 11 paragrafů, ale na druhou stranu obsahuje 24 příloh. Samotné přílohy vyhlášky jsou velice důležité, neboť jsou jimi především stanoveny vzory žádostí a podání v rámci licenčního řízení. Tyto vzory byly upraveny a zrevidovány v návaznosti na novou primární právní úpravu (např. odstranění místa podnikání z formulářů, změny pojmosloví podle rekodifikace občanského práva, odstranění identifikačního čísla zdroje, odstranění dokladování obchodního majetku, čistého obchodního majetku atd.).

Informace o obsahu vyhlášky

§ 1 je vymezen předmět úpravy vyhlášky, vyhláška stanovuje náležitosti potřebné pro získání licence v energetických odvětvích. Součástí vyhlášky jsou v přílohách uvedené vzory žádostí k udělení, změně nebo zrušení licence a vzory dalších nezbytných náležitostí pro získání licence pro podnikání v energetických odvětvích, zejména prokázání finančních a technických předpokladů k získání licence a požadavky na odbornou způsobilost provozovatele energetického zařízení.

Podrobnosti k prokazování finančních předpokladů jsou uvedeny v § 2. Finančními předpoklady se podle § 5 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činností, na něž je vyžadována licence, a schopnost zabezpečit současné i budoucí závazky nejméně na období 5 let. V energetickém zákoně se dále pomocí tzv. negativního vymezení stanoví podmínky, za kterých se žadatel za finančně způsobilého nepovažuje. Ustanovení § 2 vyhlášky v odst. 1 stanoví požadavek doložení uvedených dokladů, přičemž tento požadavek je v plné míře uplatněn pouze na síťová a významná odvětví (přenos a distribuce elektřiny, přeprava a distribuce plynu, uskladňování plynu, výrobu elektřiny ve výrobnách s vyšším instalovaným výkonem a na výrobu a rozvod tepelné energie), tedy na odvětví, jež jsou vykonávána ve veřejném zájmu podle ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona. Pokud jde o žadatele o licenci na obchod s elektřinou nebo s plynem, doložení je pro ně stanoveno v menším rozsahu, což v praxi znamená, že tito žadatelé nemusejí předkládat Energetickému regulačnímu úřadu např. podnikatelský plán. V dalších odstavcích jsou obsažena ustanovení vymezující doložení negativní podmínky bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, jakož i jiných poplatků a pokut. Žadatel o licenci není finančně způsobilý, pokud má evidovány nedoplatky na daních, clech, pojistném na sociálním zabezpečení nebo zdravotním pojištění a na pokutách. Obecně se předpokládá, že žadatel doklady o bezdlužnosti sám k žádosti předkládá. Pokud však doklady nepředloží, tak si je ERÚ podle § 7 odst. 6 energetického zákona zajistí sám z informačního systému veřejné správy. Finanční předpoklady se neprokazují u činnosti výroba elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon zařízení nižší než 200 kW, a u výrobny tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje nižší než 1 MW.

Technickými předpoklady energetického zařízení uvedenými v § 3 vyhlášky č. 8/2016 Sb. se především osvědčuje bezpečnost provozu energetického zařízení. Pokud je energetické zařízení také stavbou, musí žadatel o udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo jinak provozovat, a to obvykle kolaudačním souhlasem nebo územním souhlasem stavebního úřadu. Rozsah a způsob dokladování technických předpokladů se různí podle jednotlivých skupin licencí. V případě žádosti o provozování vodních elektráren patří mezi technické předpoklady i rozhodnutí o povolení s nakládáním s vodami. Pro elektrická zařízení vycházejí požadavky na prokazování technických předpokladů z ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), pro plynová zařízení z ustanovení vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a pro teplárenská zařízení z ustanovení vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, a vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Nízkotlaká kotelna je definována a doklad se požaduje podle vyhlášky č. 91/1993 Sb. U ostatních kotelen jsou dostačující revize kotlů, u nízkotlaké kotelny lze nahradit revizi prokazující bezpečnost odbornou prohlídkou. Odstavec třetí stanoví, že předkládané revize, odborné prohlídky a zkoušky nesmějí být starší 6 měsíců, avšak toto pravidlo, respektive lhůta, se uplatní pouze, pokud zvláštní předpisy nebo technická norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu. V takových případech se pak uplatní tato speciálně stanovená lhůta. Specifické podmínky jsou stanoveny jednak, pokud je k provozování energetického zařízení podle vodního zákona nutno předložit povolení k nakládání s vodami, dále pokud je k provozování energetického zařízení nutno předložit rozhodnutí o povolení k příslušné hornické činnosti podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Pro energetická zařízení, která jsou stavbou na základě ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny další požadavky na doložení technických předpokladů, které se týkají možnosti užívání a provozování staveb. Zároveň je umožněno prokázat technické předpoklady spočívající v oprávnění užívání nebo provozování stavby i jiným věrohodným způsobem u již provozovaného energetického zařízení, což vychází ze zkušenosti, že některé dokumenty vyžadované pro historické výrobny, typicky malé vodní elektrárny nebo výrobny tepelné energie, bylo obtížné, ne-li nemožné, žadatelem předložit. U některých velmi starých energetických zařízení (typicky malé vodní elektrárny z 1. poloviny 20. století) již nelze příslušná oprávnění dohledat. Přesto o oprávnění je užívat nebo jinak provozovat není pochyb, avšak stavební úřady nové kolaudace nebo jiné dokumenty na tyto staré zdroje nevydávají. V tomto případě se ke stavbám vyjadřují samotní provozovatelé. Jedná se o výjimečné případy, které jsou vždy posuzovány ze strany ERÚ individuálně.

Provozovatelé energetických zařízení musejí podle energetického zákona splňovat předpoklad odborné způsobilosti, podrobnosti k jejímu prokazování jsou uvedeny v § 4. Odborná způsobilost může být splněna prokázáním odpovídajícího vzdělání a praxe v oboru. Pro provozování energetického zařízení je nutné mít ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 let praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu výrobny 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do instalovaného výkonu výrobny 20 kW není povinnost prokazovat odbornou způsobilost. Odborná způsobilost musí být doložena kopií diplomu či vysvědčení příslušné školy a dokladem o odborné praxi vystavené zaměstnavatelem podle zákoníku práce. Je zároveň umožněno prokazování získání praxe v oboru i jiným hodnověrným způsobem, neboť se vyskytují problémy se získáváním potřebných dokladů např. tehdy, pokud bývalý zaměstnavatel již zanikl a není tak možné od něho potvrzení o zaměstnání získat. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem podnikatelské činnosti, dokládá získanou praxi výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obdobného rejstříku vedeného v jiném státě a dále nově oproti předchozí právní úpravě musí žadatel rovněž předkládat daňové přiznání nebo jiný doklad, z něhož je patrné, že vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou zákonem. Praxe totiž ukázala, že pouhý výpis z živnostenského rejstříku nebo jiného rejstříku nevypovídá sám o sobě nic o

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: