dnes je 12.6.2024

Input:

Podzemní a povrchové zdroje

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Podzemní a povrchové zdroje

Vodní zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad s přihlédnutím k ustanovení § 30 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), v platném znění. Ochranná pásma jsou vždy stanovována pro zdroje podzemních či povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem větším než 10 000 m3 za rok. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s kapacitou nižší. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma rovněž změnit, případně zrušit.

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Ochranné pásmo I. stupně

Ochranné pásmo (dále jen OP) I. stupně stanoví vodoprávní úřad vždy jako souvislé území

  1. u vodárenských nádrží a dalších nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí,

  2. u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedeným pod písmenem a) minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od odběrního zařízení,

  3. u vodních toků

    • s jezovým vzdutím tvoří OP I. stupně obdélník o délce strany minimálně 200 m nad odběr a 100 m pod odběr nebo k hraně vzdouvacího objektu a šířce 15 m, ve vodním toku minimálně polovina šířky vodního toku v místě odběru,

    • bez jezového vzdutí tvoří OP I. stupně obdélník o délce strany minimálně 200 m nad odběr a 50 m pod odběr a šířce 15 m, ve vodním toku minimálně jednu třetinu šířky vodního toku v místě odběru ,

  4. u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrního zařízení,

  5. v ostatních případech individuálně.

Vodoprávní úřad může v odůvodněných případech stanovit ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším, než je uvedeno výše.

Ochranné pásmo II. stupně

Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně OP I. stupně; může být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrologického rajonu. Je-li to účelné, může vodoprávní úřad OP II. stupně stanovovat postupně po jednotlivých územích.

Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu. Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteří mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, popřípadě ti, kteří o povolení k takovému odběru žádají, u vodárenských nádrží pak ti, kteří vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich stavebníky, může jim předložení tohoto návrhu s potřebnými podklady vodoprávní úřad uložit.

Ministerstvo životního prostředí v souladu s ustanovením § 30 odst. 11 vodního zákona stanovilo vyhláškou č. 137/1999 Sb. seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

Náhrada za prokázané omezení

Náhrada za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...