Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postupy registrace podpor u operátora trhu

22.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4
Postupy registrace podpor u operátora trhu

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích (registrační vyhláška), byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 2 písm. c) až f) a písm. i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (zejména po úpravě zákonem č. 131/2015 Sb.), podle kterého „úřad” (Energetický regulační úřad) stanoví vyhláškou:

  • termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu,

  • postup registrace formy podpory elektřiny u operátora trhu,

  • termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu,

  • postup registrace provozní podpory tepla u operátora trhu a

  • termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu

k provedení ustanovení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3§ 23 odst. 7. Citace těchto ustanovení přispěje k objasnění obsahu a přijetí vyhlášky č. 9/2016 Sb.

Komentáře k jednotlivým ustanovením vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

Viz zmocnění k provedení ustanovení zákona

§ 2 Postup registrace podpory

Výrobce podporované elektřiny nebo výrobce tepla provádí registraci podpory zaevidováním údajů o výrobci, výrobně, výrobních zařízeních a o výběru formy podpory elektřiny nebo registrace provozní podpory tepla.

Operátor trhu (OT) údaje ověří postupem stanoveným v § 7 této vyhlášky; v případě shody je registrace provedena ke dni zaevidování všech údajů.

§ 3 Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla

Na tomto místě je vhodné připomenutí významu pojmů výrobce a výrobce tepla pro účely zákona o podporovaných zdrojích energie a této vyhlášky:

  • „výrobcem” se rozumí výrobce elektřiny z OZ, z DZ a z VUKVET;

  • „výrobcem tepla” se rozumí výrobce tepla z obnovitelného zdroje.

Postup je následující: výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje své identifikační údaje v systému OT podle přílohy č. 1 této vyhlášky a opatří je platným elektronickým podpisem. Operátor trhu přidělí následně těmto výrobcům (postupem podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou) registrační číslo a umožní přístup do systému OT.

§ 4 Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny

Výrobce (elektřiny z podporovaných zdrojů), který má zabezpečený přístup do systému OT podle předchozího ustanovení, zaeviduje údaje o výrobním zdroji podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Při souběhu podpory z různých zdrojů (OZ, DZ, KVET) se výrobce zaeviduje pouze jednou. OT následně neprodleně udělí jednoznačný tzv. identifikátor každého výrobního zdroje elektřiny a také výrobny elektřiny.

§ 5 Evidence o výrobně tepla

Obdobné ustanovení jako v § 3 u elektřiny s tím, že výrobce tepla použije k zaevidování přílohu č. 3 k této vyhlášce. Pokud je výrobna tepla zároveň výrobnou elektřiny, zaeviduje údaje i podle přílohy č. 2. Následuje neprodlené přidělení identifikátoru operátorem.

§ 6 Termín a postup výběru formy podpory

Pro každý výrobní zdroj, kterému byl přidělen identifikátor podle § 4, výrobce zaeviduje údaje potřebné podle platného cenového rozhodnutí Úřadu zvolenou formu podpory elektřiny, případně zvolený režim zeleného bonusu.

Na základě údajů při registraci operátor trhu přidělí kategorie podpory v souladu s cenovým rozhodnutím.

Pokud výrobce chce nabídnout elektřinu z OZ povinně vykupujícímu (viz ZPZE, význam pojmu) prostřednictvím systému OT, učiní tak nejméně 30 dnů před zahájením výkupu

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: