dnes je 19.9.2020

Input:

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovny

8.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.14
Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovny

Ing. Petr Šulc

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné identifikátory provozovny (identifikační číslo provozovny – IČP) a identifikátor zařízení oprávněné osoby (identifikační číslo zařízení).

V praxi ale nevznikají odpady pouze v provozovnách dle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění), kde je definována provozovna – stabilní v § 17 odst. 1 a mobilní v § 17 odst. 2 (nezaměňovat s mobilním zařízením pro nakládání s odpady).

Živnostenský úřad dle § 17 (6) živnostenského zákona (na základě oznámení podnikatele) přidělí provozovně identifikační číslo provozovny (poskytnuté správcem základního registru osob).

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech”), ve svém § 39 odst. 1 stanoví povinnost vedení průběžné evidence o odpadech a o způsobech nakládání s nimi samostatně za:

  • každou samostatnou provozovnu a

  • za každý druh odpadu.

Pojem samostatná provozovna je uveden v příloze č. 20 novelizované vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen „vyhláška”).

Samostatná provozovna:

  • je provozovnou (s IČP) podle zvláštních právních předpisů,

  • není provozovnou podle zvláštních právních předpisů, ale je místem provozování činnosti, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá.

Pokud provozovna není provozovnou podle zvláštních právních předpisů, pak v úvahu přicházejí dvě varianty náhrady kódu IČP:

Varianta A) – jedná se o samostatnou provozovnu:

Místo vzniku odpadu – v provozovně bez IČP (která IČP mít nemusí nebo nemůže)

Odpad vzniká původci na stálých místech (samostatné sklady, vodojemy, přečerpávací stanice odpadních vod, garáže techniky), která mohou být považována za samostatné provozovny (dle zákona o odpadech (ZOO) a vyhlášky), ale současně nejsou provozovnami dle živnostenského zákona – nemají přidělené IČP.

Náhrada IČP1 (evidence, ohlašování)

Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost (viz varianta B)), uvádí se interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám (evidence, roční hlášení, ohlašování přepravy NO).

Zákon o odpadech ani vyhláška nestanoví povinnost oznamovat toto interní číslo oprávněné osobě při předání odpadu, je však zřejmé, že se jedná o nedostatek vyhlášky, a původci odpadu nebrání nic, aby toto interní číslo sdělil oprávněné osobě jako náhradu IČP.

Varianta B) – nejedná se o samostatnou provozovnu (bez ohledu na IČP):

Místo vzniku odpadu – mimo samostatnou provozovnu

Odpad vzniká původci při činnosti mimo provozovnu (např. při údržbě veřejné liniové infrastruktury, údržbě veřejné zeleně, při provádění staveb, rekonstrukcích staveb či demolicích atd.) – tzv. hlášení za činnost.

Náhrada IČP2 (evidence, ohlašování)

V případě, že se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, pak

Partneři