dnes je 21.6.2021

Input:

Povinnosti obchodníka s odpadem

6.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Povinnosti obchodníka s odpadem

Ing. Tomáš Lank

V minulé verzi zákona o odpadech musel být obchodník současně provozovatelem konkrétního zařízení, a to se schváleným provozním řádem a s příslušným souhlasem krajského úřadu. Bez toho nemohl převzít odpad. Jeho postavení v zákoně pak navíc neupravoval prováděcí předpis. V novém zákoně č. 541/2020 Sb. dochází ke změně. Obchodník už není nucen provozovat mobilní či stacionární zařízení, ale na základě uděleného souhlasu krajského úřadu může obchodovat s odpady, ovšem jen s takovými, které mají kladnou hodnotu.

Vyřízení žádosti a získání souhlasu

Výčet obsahových náležitostí žádosti o povolení k obchodování s odpady a povolení k obchodování s odpady jsou stanoveny v příloze č. 3 nového zákona. Žádost obsahuje obvyklé informace pro její vyřízení. Jejich seznam je uvedený pod písmeny níže

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo žadatele,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele a

d) seznam druhů a kategorie odpadů, na které se má povolení vztahovat.

Pro snadnější použití uvádím vzor žádosti sepsané fiktivním panem Novákem. Pro žádost není vydaný formulář, jedná se o volně psanou žádost, kterou žadatel odesílá v ideálním případě datovou schránkou na místně příslušný krajský úřad.

V Praze dne 1. 1. 2021

Věc: Žádost o povolení k obchodování s odpady dle § 26 zákona o odpadech číslo 541/2020 Sb..

Ve smyslu ustanovení § 26 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a přílohy č.3 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Vás žádám jako věcně a místně příslušný orgán státní správy o udělení povolení k obchodování s odpady.

Obchodní firma: Novák s.r.o.
Sídlo: U Nováka 123/4, PSČ 100 00, Praha 10
IČO: 12345678

Osoby oprávněné jednat jménem společnosti:
Ing. Jaroslav Novák - jednatel společnosti

Seznam druhů odpadů dle Katalogu odpadů (uvedené v samostatné příloze žádosti )

podpis: Ing. Jaroslav Novák

Seznam samostatných příloh žádosti:

Výpis z OR

Seznam druhů odpadů

Seznam druhů a kategorie odpadů upravuje zákon tak, že v seznamu může být žádáno výhradně o odpady s kladnou hodnotou při obchodování na trhu. Pokud by nastala situace, že všechny odpady zahrnuté pod požadovaným katalogovým číslem kladnou hodnotu nemají, je nutné odpady dále specifikovat. Je třeba například uvést, při jaké kvalitě budou obchodníkem vykupovány a případně odůvodnit jejich zařazení do kvalitativních tříd. Bez dostatečného odůvodnění žádosti nemusí krajský úřad daný odpad povolit.

Krajský úřad má možnost dále zjišťovat na základě § 3 zákona 500/2004 Sb. u žadatele informace potřebné pro vydání žádosti. Tato situace nastane, pokud neexistují jasně daná kritéria pro zjištění kladné hodnoty u odpadu, o který žadatel požádal. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a 2 správního řádu je účastník řízení případně jeho zástupce oprávněn navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko pro podpoření argumentace o kladné hodnotě odpadů, o které žádá. Činit takto může po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí krajským úřadem.

Přidělení identifikačního čísla obchodníka

Obchodníkovi s odpady přiděluje krajský úřad identifikační číslo obchodníka (IČOB) současně s vydáním povolení k obchodování s odpady. Po úspěšném získání povolení vzniká obchodníkovi (a stejně tak zprostředkovateli) povinnost oznámit zahájení svojí činnosti ve lhůtě do 15 dnů prostřednictvím formuláře v ISPOPu. Zahájení a obnovení činnosti se ohlašuje předem. Přerušení nebo ukončení činnosti se ohlašuje do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

ODPADY Obchodníci, Zprostředkovatelé
§ 95 odst. 1 zákon o odpadech 
zahájení/obnovení - před
přerušení/ukončení provozu – do 15 dnů 

Průběžná evidence a ohlašování

Obchodník, na rozdíl od zprostředkovatele, přebírá odpad do svého vlastnictví. V systému nakládání s odpady tak o tom logicky musí vznikat záznamy u toho, kdo takovou činnost provozuje a záznamy musí také být kontrolovatelné a statisticky vyhodnocované. Obchodník má v § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., danou povinnost vést průběžnou evidenci a ze zadaných záznamů v ní má pak povinnost na základě § 95 odst. 4 podat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Toto hlášení obchodník podává prostřednictvím formuláře v ISPOPu, a to do 28. února. Pro obchodníka neplatí žádný limit. V případě podávání hlášení je na něho pohlíženo jako na zařízení. Tedy podává hlášení vždy. Nemusí jej podat pouze v případě, když měl svoji činnost přerušenou po celý uplynulý kalendářní rok. Staronovou povinností zůstává uchovávat průběžnou evidenci po dobu pěti let od provedení záznamu do evidence.

Obchodník má jasně nastavena pravidla fungování. Ve chvíli, kdy přebírá odpad v provozovně a zahajuje přepravu odpadu, už musí mít zajištěnou písemnou smlouvou předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s obchodovaným odpadem. Existuje také možnost předat odpad jinému obchodníkovi. Ovšem pouze jednomu a ten je povinen mít již sjednané převzetí do určeného zařízení. Odpad si mohou předat tedy nejvýše dva obchodníci. Ze smluv mezi oběma obchodníky pak musí být zřejmé, kdo je vlastníkem odpadu během přepravy a kdo má všechny povinnosti k přepravovanému odpadu.

Jako velice efektivní se nabízí spolupráce obcí a škol s obchodníky, protože ti budou v systému vždy vystupovat jako ti, kteří vykupují odpady a dále je prodávají. Musí ovládat zákonné povinnosti a mít přehled o zákaznících a dodavatelích na trhu. Školy jsou oprávněné k provozování školního sběru, který počítá se sběrem vyjmenovaných odpadů s kladnou hodnotou a přesně takové odpady má povoleno převzít obchodník.

Obchodník má zakázáno přebírat odpad od nepodnikající fyzické osoby. Může tedy obchodovat pouze s právnickými nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.

Zprostředkovatel a jeho rozdílné postavení v systému oproti obchodníkovi

Základní rozdíl v činnosti zprostředkovatele v systému nakládání s odpady je ten, že zprostředkovatel odpad nepřebírá do svého vlastnictví. Logicky z toho plyne, že nevede průběžnou evidenci a nepodává hlášení. Zprostředkovatel poskytuje pouze jakýsi servis mezi původcem odpadu a oprávněnou osobou, původce odpadu nese odpovědnost za odpad zprostředkovávaný zprostředkovatelem do doby předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady. V praxi může zprostředkovatel například obstarávat dopravu, komunikovat s oprávněnými osobami či vyřizovat povinnou dokumentaci. Zahájení svojí činnosti musí oznámit do 15 dnů podáním hlášení do ISPOPu.

Zprostředkovatel se nemusí omezovat ve své činnosti pouze na odpady s kladnou hodnotou. Je přímý spojovací článek mezi původcem odpadů a provozovatelem zařízení pro jejich přijetí. Zákon dále zprostředkovateli v § 45 odst. 2 ukládá povinnosti, aby měl uzavřenou smlouvu jak s původcem odpadů, tak s provozovatelem zařízení, kam bude odpad předán.

Kódy odpadů vhodné pro obchodování obchodníkem

S ohledem na povinnost kladné hodnoty jsou určeny odpady vhodné k následnému zpracování do výrobků, tedy druhotných surovin. Stejně tak zajímavé ale mohou být i některé chemikálie, například ty laboratorní s obsahem drahých kovů. V prvním případě se jedná o kategorii ostatní odpady a v případě druhé jde o nebezpečný odpad. Obchodník nejčastěji obchoduje s odpady v různém stupni úprav, a tedy v jeho zájmu budou také odpady skupiny 19 (ze zařízení). Určitý omezený výběr odpadů z rozsáhlého katalogu odpadů vhodných k obchodování je uveden v následující tabulce.

                                                                                                       
Seznam doporučených odpadů s možnou kladnou hodnotou pro účely obchodování dle § 44 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
       
KÓD NÁZEV
01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
01 01 Odpady z těžby nerostů
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 01 10 Kovové odpady
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 02 Odpady z konzervačních činidel
02 03 03 Odpady z extrakce rozpouštědly
02 04 Odpady z výroby cukru
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02 Odpad z uhličitanu vápenatého
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 02 Odpady z konzervačních činidel
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 02 Odpady z destilace lihovin
02 07 03 Odpady z chemického zpracování
03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění (pozn.: např. pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností stavebních prvků, pro výrobu tepelně-izolačních materiálů
04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka (např. základní technologicky nezbytný odpad v BPS)
04 02 Odpady z textilního průmyslu
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) (např. pro výrobu tepelně izolačních materiálů)
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) (např. regenerace k opětovnému použití, základní technologicky nezbytný odpad v BPS)
04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 17 Asfalt (např. surovina pro výrobu)
06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02* Kyselina chlorovodíková
06 01 03* Kyselina fluorovodíková
06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06* Jiné kyseliny
06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01* Hydroxid vápenatý
06 02 03* Hydroxid amonný
06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05* Jiné alkálie
06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy (např. Korekční složka ve cementárnách)
06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 (např. Korekční složka ve cementárnách)
06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 03 Saze průmyslově vyráběné
07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01* Promývací vody a matečné louhy
07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
07 02 13 Plastový odpad
07 02 99  Pryžový odpad (časem zařazeno pod 07 02 99 01 Pryžový odpad)
07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01* Promývací vody a matečné louhy
07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01* Promývací vody a matečné louhy
07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01* Promývací vody a matečné louhy
07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01* Promývací vody a matečné louhy
07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01* Promývací vody a matečné louhy
07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (např. regenerace)
08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 03 Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 19* Disperzní olej (např. regenerace)
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 17* Kalafunový olej (např. regenerace)
09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
09 01 Odpady z fotografického průmyslu (např. recyklace papíru, získávání stříbra)
09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04* Roztoky ustalovačů
09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...