Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povolování vodních děl - Stručné schéma

27.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5
Povolování vodních děl - Stručné schéma

Mgr. Veronika Vytejčková

Zákonný základ - § 8, 9, 15, 38, 115 a 126/6 VODZ + SZ ()

 

I. Postup stavebníka

Stavebník musí mít od počátku jasno, jaký způsob vypouštění - do vod povrchových nebo podzemních - chce zvolit (vliv na projektovou dokumentaci, nutnost zpracování hydrogeologického posudku aj.).

1. Žádost o územní souhlas/územní rozhodnutí

  • Řízení před příslušným obecným stavebním úřadem podle SZ

  • Formulář viz vyhláška č. 503/2006 Sb.

  • Lhůta pro vydání územního souhlasu – 30dní/lhůta pro vydání územního rozhodnutí 30/60 dní

2. Žádost o povolení k nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 písm. c) VODZ] a stavební povolení (§ 15 VODZ)

  • společné řízení ex lege (nejedná-li se o existující nebo povolené vodní dílo)

  • doklady a formuláře viz vyhláška č. 432/2001 Sb. – obsahuje i náležitosti stavebního povolení a kolaudačních rozhodnutí/souhlasů/oznámení k užívání vodního díla

X náležitosti povolení k nakládání s vodami – obsažena v nařízeních vlády č. 57/2016 Sb. (pro povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních) a v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

II. postup vodoprávního úřadu

1. Kontrola formulářů a dokladů

2. Vypouštění do vod povrchových nebo podzemních???

- vypouštění do vod podzemních (nutnost splnění zákonných podmínek podle § 38 odst. 7 VODZ!!!)

- postup podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a metodického pokynu k vypouštění do vod podzemních

- Klíčové jsou NÁLEŽITOSTI povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Náležitosti reflektují a blíže rozvádí zákonné povinnosti - § 9, § 38 odst. 3, 4, 7 a 8 a § 126 odst. 6 VODZ (podrobnější postup stanovení náležitostí dále upravují další ustanovení nařízení vlády a metodický pokyn k vypouštění do vod podzemních)

§ 2 nařízení vlády

(1) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje vedle obecných náležitostí

a) dobu, na kterou se povolení vydává,

pozn. srov. § 9 odst. 1 VODZ – doba platnosti povolení maximálně 10 let, v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze doporučit kratší interval.

b) způsob vypouštění odpadních vod,

pozn. zahrnuje specifikaci zařízení použitého k čištění odpadních vod a způsob vypouštění odpadních vod, např. infiltrační lože, rozstřik, zálivka.

c) určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí,

pozn. při určení místa/míst vypouštění by mělo být vycházeno z projektové dokumentace a posudku hydrogeologa – srov. metodický pokyn k nařízení vlády, který zakotvuje obsah hydrogeologického posudku.

d) maximální roční množství vypouštěných odpadních vod,

srov. s § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – měření množství vypouštěných odpadních vod vychází buď z údajů vodoměru nebo z měření na výstupu z čistícího zařízení. Odhad podle směrných čísel roční potřeby vody lze nově využít jen u čistících zařízení s kapacitou pod 50 ekvivalentních obyvatel, a to za předpokladu, že není technicky možný jeden z výše uvedených způsobů měření.

Množství vypouštěných odpadních vod lze také v povolení rozdělit, např. pro zimní, letní období, popř. upravit, pokud je prováděno vypouštění do vod podzemních v kombinaci s vypouštěním do vod povrchových.

e) emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků,

srov. § 3 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – „limitace” mikrobiologie je vyžadována jen v odůvodněných případech, vyplyne-li to z hydrogeologického posudku. V případě stanovení přípustných hodnot znečištění mikrobiologických ukazatelů je mikrobiologické znečištění odstraňováno pomocí technického zařízení, které je součástí čistírny odpadních vod a jehož technologie umožní dosažení hodnot mikrobiologických ukazatelů stanovených vodoprávním úřadem a současně nebude mít negativní vliv na chemické složení odpadních vod.

Pozor na § 3 odst. 7 Přípustné hodnoty znečištění se nepovažují za dodržené v případě, že k jejich dosažení bylo využito zřeďování odpadních vod, například vodami srážkovými.

f) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod,

g) způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod,

h) způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,

i) způsob vyhodnocení výsledků

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: