dnes je 28.9.2022

Input:

Požadavky na laboratoře a jejich vybavení

6.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2
Požadavky na laboratoře a jejich vybavení

doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

Tak jako všechna pracoviště musí i laboratoře splňovat bezpečnostní atributy, o nichž pojednává Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dalším stěžejním dokumentem v tomto ohledu je norma ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, bio-chemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zkušebnách, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a v místnostech, které slouží jako potřebné zázemí, nebo kde se nachází příslušenství potřebné pro provádění souvisících prací (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí). Vztahuje se také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady). Při specifických činnostech, které se mohou vztahovat k různým typům laboratoří, se musí postupovat dle bezpečnostních parametrů obsažených ve zvláštních právních předpisech. Specifickými činnostmi je myšleno například: práce s tlakovými lahvemi, se rtutí, s výbušninami, s radioaktivními látkami, atpod. Níže jsou uvedeny hlavní obecné požadavky na laboratoře a jejich vybavení dle normy ČSN 01 8003 a dalších uvedených předpisů.

Základní pojmy a definice

Laboratoř – samostatný stavebně vymezený prostor vybavený pro odborné nebo vědecké práce, experimentální, kontrolní, vývojové apod. činnosti prováděné v různých vědeckých a technických oborech, např. v chemii, fyzice, biologii, potravinářství, elektrotechnice, fyziologii.

Laboratorní jednotka – oddělený prostor obsahující více laboratoří a jejich zázemí.

(Poznámka k heslu: Laboratorní jednotka obsahuje také sanitární zařízení, jako jsou šatny, umývárny, zařízení pro osobní hygienu a toalety, místnosti pro odpočinek a kanceláře určené pro laboratorní personál; může zahrnovat také chodby v dosahu laboratoří.)

Školní laboratoř – samostatný stavebně vymezený prostor nacházející se v objektu školy, školského zařízení nebo vysoké školy, sloužící k praktickému vyučování žáků, k přípravě mladistvých žáků a studentů na povolání, posluchačů vysokých škol nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Příruční sklad laboratoře – samostatný stavebně vymezený prostor nebo skupina prostorů v požárním úseku sloužící k operativnímu doplňování zásob chemických látek a chemických směsí určených k přímému použití a jejich dočasnému skladování, popřípadě označování manipulačních jednotek (obalů).

(Poznámka k heslu: Příruční sklad není trvalým pracovištěm a neslouží k provádění technologických procesů s chemickými látkami nebo chemickými směsmi.)

Laboratorní práce – veškeré činnosti s chemickými látkami a chemickými směsmi, prováděné stanoveným způsobem v laboratorních podmínkách.

Laboratorní personál fyzické osoby oprávněné k samostatnému provádění laboratorních prací v laboratoři nebo školní laboratoři.

NCHLaS – nebezpečná chemická látka nebo chemická směs

Odborně způsobilá osoba – fyzická osoba, která je na základě dosaženého odborného vzdělání nebo na základě vykonání zkoušky podle platné právní úpravy oprávněna k samostatnému nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.

(Poznámka k heslu 1: Za osoby odborně způsobilé na základě dosaženého odborného vzdělání se považují osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v oborech uvedených v zákoně č. 258/2000 Sb.

Poznámka k heslu 2: Za osoby odborně způsobilé na základě vykonané zkoušky se považují osoby, které úspěšně složily zkoušku odborné způsobilosti za podmínek uvedených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jsou držiteli platného osvědčení.

Poznámka k heslu 3: Mezi úkoly odborně způsobilé osoby patří zejména zabezpečit řádné nakládání s vysoce toxickými látkami v laboratoři nebo školní laboratoři, provádět pravidelná školení laboratorního personálu a dalších fyzických osob oprávněných k nakládání s vysoce toxickými látkami zahrnující seznámení s pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postupy pro řešení nehod a ověřovat plnění podmínek pro bezpečnou práci v laboratoři nebo školní laboratoři stanovených platnými právními předpisy.)

Odpovědná osoba – fyzická osoba starší 18 let určená statutárním zástupcem provozovatele laboratoře nebo školní laboratoře k zajištění bezpečného provozu laboratoře nebo školní laboratoře v souladu s platným provozním řádem.

(Poznámka k heslu: Úkolem odpovědné osoby je zejména sledovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví v laboratoři nebo školní laboratoři s cílem předcházet rizikům a odhalovat závady bránící jejímu bezpečnému provozu, neprodleně oznamovat provozovateli laboratoře zjištěné nedostatky a aktivně spolupracovat na jejich odstraňování. V případě školní laboratoře provádí odpovědná osoba dohled nad mladistvými žáky a studenty během prováděných laboratorních prací.)

Provozní řád laboratoře – dokument stanovující soubor pravidel a činností nezbytných pro provozování laboratoře nebo školní laboratoře.

(Poznámka k heslu: Jedná se zejména o režimová opatření, požadované osobní ochranné pracovní prostředky nebo pracovní oděv pracovníků (žáků, studentů), vybavení laboratoře nebo školní laboratoře, pokyny pro bezpečnou práci, vymezení zakázaných činností a seznam opatření pro řešení možných mimořádných provozních událostí.)

Karta BOZP – dokument pro uplatňování požadavků na prevenci rizik pro konkrétní pracovní činnost, profesi nebo povolání.

(Poznámka k heslu: Příklad je uveden v příloze C normy ČSN 01 8003.)

Povinné vybavení všech laboratoří

Podle ČSN 01 8003 se laboratorní práce smějí provádět jen v laboratořích, které jsou k tomu účelu vybavené. Laboratoře musí být vybaveny:

  • provozním řádem (popř. kartou BOZP) trvale umístěným na viditelném a dobře dostupném místě;

  • bezpečnostními listy používaných chemických látek nebo chemických směsí a technickými listy používaných přípravků, které musí být osobám nakládajícím s chemickými látkami nebo směsmi dostupné;

  • osobními ochrannými pracovními prostředky;

  • hasebními prostředky;

  • prostředky pro poskytnutí první pomoci;

  • přívodem pitné vody;

  • vhodnou přenosnou svítilnou (kde není zřízeno nouzové osvětlení);

  • neutralizačními prostředky podle charakteru práce;

  • prostředky pro likvidaci náhodného úniku používaných chemických látek.

Bezpečnostní požadavky na přístroje a vybavení

V normě ČSN 01 8003 jsou tyto níže uvedené bezpečnostní požadavky týkající se zařízení, přístrojů a nářadí používaných v laboratořích:

Zařízení, přístroje a nářadí musí být udržovány v provozuschopném a bezpečném stavu v souladu s jejich průvodní dokumentací. Únikové cesty a manipulační prostory, přístup k hasebním prostředkům a uzávěrům vody, plynu a elektrického proudu musí být trvale volné.

Používání nevhodných nebo poškozených přístrojů, nářadí a laboratorního nádobí je zakázáno. Stav přístrojů musí být před zahájením každé práce zkontrolován podle návodu k obsluze (viz průvodní dokumentace výrobce).

U všech strojů a zařízení musí být zakryté převodové soukolí i pohyblivé části strojů. Vypínání musí být snadno dosažitelné z místa obsluhy.

Analytické přístroje, laboratorní odstředivky a ostatní pomůcky je nezbytné instalovat a pracovat s nimi podle pokynů výrobce nebo podle schválených dokumentovaných postupů takovým způsobem, aby nebezpečí pro obsluhu plynoucí z použití vysokonapěťových zdrojů, z vývinu kouře nebo par, ze záření, plamene a výbuchu bylo sníženo na minimum.

Zařízení, přístroje, nářadí a laboratorní sklo určené k opravě se musí předávat čisté a suché, zbavené zbytků chemikálií.

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...