Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přechod na elektronický způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v systému SEPNO k 1. 1. 2018

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8
Přechod na elektronický způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v systému SEPNO k 1. 1. 2018

Ing. Petr Šulc

Podle přechodných ustanovení k novele zákona o odpadech (ZOO) měl být od října 2016 zaveden systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů elektronickým způsobem v systému ISPOP. Do konce roku 2016 byl přípustný i souběžný systém evidence přepravy nebezpečných odpadů v listinné podobě (formuláře ELPNO) se zasíláním na orgány obcí s rozšířenou působností v místě zahájení a ukončení přepravy. Ten měl být od 1. 1. 2017 nahrazen pouze elektronickým ohlašováním přepravy NO před zahájením přepravy. Systém evidence přepravy NO (SEPNO) se ale nepodařilo spustit ani s ročním zpožděním. Nový termín spuštění SEPNO a zahájení elektronického ohlašování přepravy byl MŽP oznámen na 1. 1. 2018.

Poté, co byl počátkem října 2017 vyhlášen datový standard pro systém SEPNO (systém evidence přepravy nebezpečných odpadů), došlo 9. 11 2017 ze strany MŽP k upřesnění skutečností, souvisejících s obdobím od 1. 1. 2017, kdy měl být systém SEPNO zprovozněn (dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Dne 9. 11. 2017 publikoval odbor odpadů MŽP „Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů” dále jen „Sdělení” ze dne 30. 10. 2017. Současně Odbor odpadů publikoval ”Základní informace o systému evidence přepravy nebezpečných odpadů” – dále jen „Informace”.

Ze Sdělení je zřejmé, že ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému (SEPNO), bude zahájeno od okamžiku jeho spuštění, které je stanoveno na 1. 1. 2018. Do doby jeho spuštění se postupuje v souladu se „Sdělením odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, od 1. ledna 2017” ze dne 12. 12. 2016, které stanovilo náhradní postup v souvislosti se skutečností, že nebyl od 1. 1. 2017 k dispozici systém SEPNO:

Způsob ohlašování přepravy NO na území ČR od 1. 1. 2017 do doby zprovoznění SEPNO (1. 1. 2018)

Povinné osoby budou plnit své zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 40 odst. 8 ZOO.

Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu.

Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu.

Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy od odeslaných zásilek nebezpečného odpadu.

Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy od převzatých zásilek nebezpečného odpadu.

MŽP stanovilo vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”) podobu a rozsah informací ohlašovacího listu, které musí listinný doklad přiložený k zásilce obsahovat (příloha č. 26 k vyhlášce).

Dle Sdělení bude tedy systém SEPNO zprovozněn 1. 1. 2018. Do té doby nebude možné ohlašovat přepravu NO jiným způsobem (elektronicky), než v listinné podobě, jak stanovilo Sdělení ze dne 12. 12. 2016.

Zpětné dohlašování přeprav NO do SERPNO za rok 2017 bylo MŽP vyloučeno

Podstatné je, že si MŽP uvědomilo, že systém ve skutečnosti nikdy nebyl spuštěn, a tudíž nemohlo ani dojít k přerušení jeho provozu tak, jak jej definuje §40 odst. 8 zákona o odpadech. MŽP ve Sdělení konstatuje, že povinné osoby nebudou zpětně dohlašovat přepravy NO po území ČR, ke kterým došlo nebo dojde před zprovozněním SEPNO. Tato otázka nebyla ve Sdělení z 12. 12. 2017 jednoznačně dořešena. Je škoda, že povinné osoby na toto sdělení museli čekat až do listopadu.

MŽP nepočítalo s tím, že SEPNO nebude k dispozici po dobu celého kalendářního roku. Při takto dlouhé době ztrácí zpětné dohlášení

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: