Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled pokynů pro bezpečné zacházení s chem. látkou nebo směsí - podle přílohy IV nařízení ES č. 1272/2008

27.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.9.4 Přehled pokynů pro bezpečné zacházení s chem. látkou nebo směsí – podle přílohy IV nařízení ES č. 1272/2008

Ing. Hana Krejsová

Pokyn pro bezpečné zacházení je věta popisující opatření pro předcházení nepříznivému účinku při zacházení s danou látkou nebo směsí.

Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem mohou dodavatelé kombinovat pokyny pro bezpečné zacházení uvedené níže v tabulce, a to s ohledem na jasnost a srozumitelnost pokynů pro bezpečné zacházení.

Je-li část znění pokynů pro bezpečné zacházení ve sloupci uvedena v hranatých závorkách […], znamená to, že text v hranatých závorkách neodpovídá ve všech případech a měl by se použít jen za určitých okolností. V takových případech jsou ve sloupci uvedeny podmínky, za nichž by měl být text použit.

Použije-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci obrácené lomítko nebo lomítko [/], znamená to, že je třeba vybrat jednu z vět, které jsou tímto lomítkem odděleny, v souladu s pokyny uvedenými v kritériích pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení.

Použijí-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci tři tečky […], jsou podrobnosti o tom, jaké informace je třeba poskytnout, v souladu s pokyny uvedenými v kritériích pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení.

Část 1 Kritéria pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení

Vybrané pokyny k některým často používaným P-větám.

Vybrány jsou často používané P-věty a věty mající podmínky použití.

Kompletní kritéria najdete v konsolidovaném znění nařízení (ES) CLP z ledna 2016, jako součást přílohy IV.

P-věta Znění pokynu Podmínky použití 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě potřebySpotřební výrobky  
P220  Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.  Jiné neslučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.  
P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…  Neslučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.  
P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený.  Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí  
P240  Uzemněte obal a odběrové zařízení.  — Má-li se překládat elektrostaticky citlivý materiál.
— Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí.  
P241  Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.  Jiné vybavení uvede výrobce/dodavatel.  
P250  Nevystavujte obrušování/ nárazům/…/tření.  Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce/dodavatel.  
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Příslušné podmínky uvede výrobce/dodavatel.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. Příslušné podmínky uvede výrobce/dodavatel. — Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P260.  
P264  Po manipulaci důkladně omyjte…  Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/dodavatel.  
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  — Nejedná-li se o zamýšlené použití.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel. — Specifikujte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.  
P284  [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.  Vybavení uvede výrobce/dodavatel. — Text v hranatých závorkách se může použít, pokud se u chemické látky při použití doplňují dodatečné informace vysvětlující, jaký typ větrání by byl vhodný pro bezpečné použití.  
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. … Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Doporučení (není součástí pravidel)V případě volby TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO uvádějte do věty telefonní číslo střediska. 
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. 
P320  Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).  Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. — Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky.  
P321  Odborné ošetření (viz … na štítku).  Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.  
P352  Omyjte velkým množstvím vody/….  Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek nebo může doporučit alternativní prostředek pro výjimečné případy, kdy je voda jednoznačně nevhodná.  
P378  K uhašení použijte…  Vhodné prostředky uvede výrobce/dodavatel — Pokud voda zvyšuje riziko.  
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.  
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. 
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…. Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek nebo může doporučit alternativní prostředek pro výjimečné případy, kdy je voda jednoznačně nevhodná.  
P308 + P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.  
P342 + P311  Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….  Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.  
P370 + P378  V případě požáru: K uhašení použijte…  Vhodné prostředky uvede výrobce/dodavatel. — Pokud voda zvyšuje riziko.  
P401  Skladujte …  Podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů (upřesnit).  
P403  Skladujte na dobře větraném místě.  — Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí  
P406  Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou  Jiné slučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.  
P410  Chraňte před slunečním zářením.  Lze vynechat u plynů plněných do lahví na přepravu plynů v souladu s pokyny pro balení P200 UN RTDG, Vzorových předpisů, nepodléhají-li tyto plyny (pomalému) rozkladu nebo polymeraci.  
P403 + P233  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  — Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí.  
P501 Odstraňte obsah/obal … Podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů (upřesnit).

Uvede se konkrétní likvidace.Věta povinná pro spotřebitelská balení. 

Část 2 Přehled pokynů pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení se vybírají podle části 2 přílohy IV nařízení (ES) CLP v souladu s doporučeními v části 1.

Musí být použito přesné znění pokynů podle přílohy IV nařízení (ES) CLP, pokyny jsou zde uvedené v jazycích členských států EU.

S výjimkou věty P501, která je povinná pro spotřebitele je výběr P-vět umístěných na štítku zcela na výrobci/dodavateli (dodavatel je výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor).

Tabulka 1.1 Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecně

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103  Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  

Tabulka 1.2 Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence

P201  Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  
P202  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  
P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P211  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
P220  Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.  
P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…  
P222  Zabraňte styku se vzduchem.  
P223  Zabraňte styku s vodou.  
P230  Uchovávejte ve zvlhčeném stavu…  
P231  Manipulace pod inertním plynem.  
P232  Chraňte před vlhkem.  
P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený  
P234  Uchovávejte pouze v původním obalu.  
P235  Uchovávejte v chladu  
P240  Uzemněte obal a odběrové zařízení.  
P241  Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/…/zařízení do výbušnéhoprostředí.  
P242  Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.  
P243  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.  
P244  Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.  
P250  Nevystavujte obrušování/ nárazům/…/tření  
P251  Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  
P260  Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.  
P261  Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.  
P262  Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  
P263  Zabraňte styku během těhotenství/kojení.  
P264  Po manipulaci důkladně omyjte…  
P270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  
P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
P272  Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.  
P282  Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.  
P283  Používejte ohnivzdorný/ nehořlavý oděv.  
P284  [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.  
P231 +P232  Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.  
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: