Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled standardních vět o nebezpečnosti - H věty, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku - podle přílohy III nařízení ES č. 1272/2008

26.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.9.3 Přehled standardních vět o nebezpečnosti – H věty, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku - podle přílohy III nařízení ES č. 1272/2008

Ing. Hana Krejsová

Standardní věty o nebezpečnosti

Standardní věta o nebezpečnosti je věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti - Hvěta.

Standardní věty o nebezpečnosti musejí být používány v souladu s přílohou I nařízení ES č. 1272/2008

Znění H vět musí být v souladu s přílohou III nařízení ES č. 1272/2008. Věty jsou zde uvedeny v jazycích členských států EU

Tabulka 1.1 Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost

H200  Nestabilní výbušnina.  2.1 – Výbušniny, nestabilní výbušniny  
H201  Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.  2.1 – Výbušniny, podtřída 1.1  
H202  Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.  2.1 – Výbušniny, podtřída 1.2  
H203  Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.  2.1 – Výbušniny, podtřída 1.3  
H204  Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.  2.1 – Výbušniny, podtřída 1.4  
H205  Při požáru může způsobit masivní výbuch.  2.1 – Výbušniny, podtřída 1.5  
H220  Extrémně hořlavý plyn.  2.2 – Hořlavé plyny, kategorie 1  
H221  Hořlavý plyn.  2.2 – Hořlavé plyny, kategorie 2  
H222  Extrémně hořlavý aerosol.  2.3 –Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1  
H223  Hořlavý aerosol.  2.3 –Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 2  
H224  Extrémně hořlavá kapalina a páry.  2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 1  
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.  2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 2  
H226  Hořlavá kapalina a páry.  2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 3  
H228  Hořlavá tuhá látka.  2.7 – Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2  
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  2.3 –Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1, 2, 3  
H230  Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.  2.2 –Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů), kategorie nebezpečnosti A  
H231  Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.  2.2 –Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů), kategorie nebezpečnosti B  
H240  Zahřívání může způsobit výbuch.  2.8 – Samovolně reagující látky a směsi, typ A  
2.1.5 – Organické peroxidy, typ A  
H241  Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.  2.8 – Samovolně reagující látky a směsi, typ B  
2.1.5 – Organické peroxidy, typ B  
H242  Zahřívání může způsobit požár.  2.8 – Samovolně reagující látky a směsi, typy C, D, E, F  
2.1.5 – Organické peroxidy, typy C, D, E, F  
H250  Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.  2.9 – Samozápalné kapaliny, kategorie 1  
2.10 – Samozápalné tuhé látky, kategorie 1  
H251  Samovolně se zahřívá: může se vznítit.  2.11 – Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1  
H252  Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.  2.11 – Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 2  
H260  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.  2.12 – Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1  
H261  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.  2.12 – Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 2 a 3  
H270  Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.  2.4 – Oxidující plyny, kategorie 1  
H271  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.  2.13 – Oxidující kapaliny, kategorie 1  
2.14 – Oxidující tuhé látky, kategorie 1  
H272  Může zesílit požár; oxidant.  2.13 – Oxidující kapaliny, kategorie 2, 3  
2.14 – Oxidující tuhé látky, kategorie 2, 3  
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  2.5 – Plyny pod tlakem: stlačený plyn  
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  2.5 – Plyny pod tlakem: zkapalněný plyn  
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  2.5 – Plyny pod tlakem: rozpuštěný plyn  
H281  Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.  2.5 – Plyny pod tlakem: zchlazený zkapalněný plyn  
H290  Může být korozivní pro kovy.  2.16 – Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1  

Tabulka 1.2 Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví

H300  Při požití může způsobit smrt.  3.1 – Akutní toxicita (orální), kategorie 1, 2  
H301  Toxický při požití.  3.1 – Akutní toxicita (orální), kategorie 3  
H302  Zdraví škodlivý při požití.  3.1 – Akutní toxicita (orální), kategorie 4  
H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  3.10 – Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1  
H310  Při styku s kůží může způsobit smrt.  3.1 – Akutní toxicita (dermální), kategorie 1, 2  
H311  Toxický při styku s kůží.  3.1 – Akutní toxicita (dermální), kategorie 3  
H312  Zdraví škodlivý při styku s kůží.  3.1 – Akutní toxicita (dermální), kategorie 4  
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  3.2 – Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C  
H315  Dráždí kůži.  3.2 – Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2  
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.  3.4 – Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1, 1 A, 1B  
H318  Způsobuje vážné poškození očí.  3.3 – Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1  
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.  3.3 – Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2  
H330  Při vdechování může způsobit smrt.  3.1 – Akutní toxicita (inhalační), kategorie 1, 2  
H331  Toxický při vdechování.  3.1 – Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3  
H332  Zdraví škodlivý při vdechování.  3.1 – Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4  
H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.  3.4 – Senzibilizace dýchacích cest, kategorie nebezpečnosti 1, 1 A, 1B  
H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.  3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest  
H336  Může způsobit ospalost nebo závratě.  3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky  
H340  Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatnícesty expozice nejsou nebezpečné>. 3.5 – Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B  
H341  Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatnícesty expozice nejsou nebezpečné>. 3.5 – Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2  
H3501 Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozicenejsou nebezpečné>.  3.6 – Karcinogenita, kategorie 1A, 1B  
H351  Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatnícesty expozice nejsou nebezpečné>.  3.6 – Karcinogenita, kategorie 2  
H3602 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-liznám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsounebezpečné>.  3.7 – Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B  
H3613 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifickýúčinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozicenejsou nebezpečné>. 3.7 – Toxicita pro reprodukci, kategorie 2  
H362  Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.  3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1  
H370  Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestuexpozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.  3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1  
H371  Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďtecestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.  3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 2  
H372  Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> připrodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, žeostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.  3.9 – Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1  
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: