dnes je 18.7.2024

Input:

Přehled všech předpisů, které se týkají nakládání s chemickými látkami

16.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny předpisy při nakládání s chemickými látkami musíte dodržovat? Jaké povinnosti Vám přinášejí?

Chcete vědět vše o povinnostech, které při nakládání s nimi máte? Příručka Nebezpečné chemické látky a přípravky a nebo speciální seminář Nová legislativa chemických látek jsou tady přímo pro Vás.

 • Platnou právní úpravu v oblasti uvádění chemických látek a přípravků na trh představuje zákon č. 356/2003 Sb. (pdf, 339 kB), o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dnem 1. května 2004.
 • Částí sedmnáctou zákona č. 186/2004 Sb. (pdf, 100 kB), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správe, byla provedena změna zákona č. 356/2003 Sb. (pdf, 339 kB)
 • Zákon byl novelizován zákonem č. 345/2005 Sb.(pdf, 786 kB), kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Úplné znění zákona bylo vyhlášeno zákonem č. 434/2005 Sb. (pdf, 278 kB), kterým se vyhlašuje úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb., a zákonem č. 345/2005 Sb.
 • Částí dvanáctou zákona č. 222/2006 Sb. (pdf, 122kB), kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla provedena změna zákona č. 356/2003 Sb., ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 345/2005 Sb.
 • Dnem 1. června 2007 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES ) č. 1907/2006 (pdf, 2MB) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
 • K provedení zákona č. 356/2003 Sb. (pdf, 339 kB), ve znění pozdějších předpisů, byly vydány následující prováděcí právní předpisy:
 • Vyhláška č. 164/2004 Sb.(pdf, 1241 kB), kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.
 • Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 10/2006 Sb.(pdf, 546 kB), kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.
 • Vyhláška č. 219/2004 Sb.(pdf, 906 kB), o zádadách správné laboratorní praxe.
 • Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 279/2005 Sb.(pdf, 910 kB), kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
 • Vyhláška č. 220/2004 Sb.(pdf, 233 kB), kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
 • Vyhláška č. 221/2004 Sb.(pdf, 9563 kB), kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uváděni na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
 • Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 109/2005 Sb.(pdf, 192 kB), kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uváděni na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
 • Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 78/2006 Sb.(pdf, 43 kB), kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
 • Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 284/2006 Sb. (pdf, 167 kB), kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška byla novelizována

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...