dnes je 19.9.2020

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

 

5.    Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

 

Dílčí programy

 

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Zaměření dotačního titulu: Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.

Termín: Příjem žádostí je plánován od 1. 9. 2019 do 2. 9. 2020. 

 

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Zaměření dotačního titulu: Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Typy podporovaných projektů a aktivit:  výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Příklady podporovaných projektů: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů, doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů, budování zařízení na energetické využití KO, zařízení pro tepelné zpracování odpadů, výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů, instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách.

Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.

Termín: Příjem žádostí je plánován od 1. 9. 2019 do 2. 9. 2020. 

 

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
 • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
 • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31.12:2023. 

  

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

   

  Povodňová ochran intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

  Zaměření dotačního titulu: Cílem tohoto programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Předmětem dotace je zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

  Míra podpory:

  • až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,0 mld. Kč.
  • podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou aktivity 1.3.1, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 %, budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů, a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.

  Příjemci podpory:

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu,
  • státní podniky, státní organizace,
  • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy,
  • příspěvkové organizace,
  • vysoké školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové organizace.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. února 2020 (9:00) do 11. ledna 2021 (20:00).

  Energetické úspory, Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

  Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách

  Míra podpory:

  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 000 000 000 Kč.
  • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
  • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).
  • Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.

  Příjemci podpory: veřejnoprávní a neziskové subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 3. 2021.

   

  Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní - podpora preventivních protipovodňových opatření

  Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

  Finanční alokace výzvy (podpora)

  • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (včetně DPH).
  • minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH)

  Příjemci podpory:

  Žádost může podat žadatel, který je:

  • státní podnik,
  • příspěvková organizace.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 09. 2020

  Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí

  Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí.

  Finanční alokace výzvy (podpora)

  • základní výše podpory je odstupňována 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě: - realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build, - kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 85 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

  Příjemci podpory:

  Žádost může podat žadatel, který je:

  • státní podnik,
  • organizační složka státu,
  • státní příspěvková organizace,
  • veřejně výzkumná instituce.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2021

   

  Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

  Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.

  Finanční alokace výzvy (podpora)

  • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
  • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH),
  • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.

  Příjemci podpory:

  Způsobilými žadateli jsou:

  • kraje,
  • obce,
  • organizační složky státu,
  • státní podniky,
  • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
  • příspěvkové organizace,
  • vysoké školy, školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové

  Partneři