dnes je 4.12.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Dílčí programy

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
   • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
   • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
   • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.  Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a  AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

 

Třídění a dotřiďování odpadů

Zaměření dotačního titulu: Podporu lze čerpat na výstavbu nebo modernizaci třídících a dotřiďovácích linek pro separaci odpadů, odpadových bioplynových stanic nebo na zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně těch zdravotnických. Dotace na zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Míra podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč,
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.5.6 je 170 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.9 je 160 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.11 je 170 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obchodní společnosti a družstva, kraje, obce,
 • státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Praha, zájmová sdružení právnických osob ad.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. prosince 2022.

 

Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč,
 • míra podpory (% CZV) 100 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, státní podniky, obchodní společnosti a družstva.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. července 2023.

 

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Zaměření dotačního titulu: Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 0,5 mld. Kč,
 • míra podpory (% CZV) 50 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. května 2023.

 

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • městské části hl. města Prahy,
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. února 2023.

 

Udržitelné nakládání s odpady

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč,
 • z toho alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. prosince 2023.

 

Srážkové vody a opatření proti povodním

Zaměření dotačního titulu: Dotace na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 500 mil. Kč, z toho alokace pro opatření 1.3.3 je stanovena ve výši 1 000 mil. Kč, alokace pro opatření 1.3.4 je stanovena ve výši 1 500 mil. Kč,
 • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi, kde bude podpora poskytována ve výši max. 100 %, propojených systémy prvků modrozelené infrastruktury, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 % z celkových způsobilých výdajů, a hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Prahy, Fyzické osoby podnikající, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. října 2023.

Dotační tituly Ministerstva životního prostředí (MŽP)

 • Zdroje informací: http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
 • Dílčí programy

  

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany jako například realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Podporu lze získat na zajištění povinností orgánů ochrany přírody, péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, adaptaci vodních ekosystémů na změnu klimatu, adaptaci nelesních/lesních ekosystémů na změnu klimatu a na zajištění podkladových materiálů pro zlepšení prostředí.

Míra podpory:

 • minimální výše není stanovena,
 • maximální výše dotace pro aktuální rok je stanovena rozdělením finančních prostředků pro daného oprávněného žadatele,
 • výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • správci národních parků a jeskyní ČR.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2022.

Sanace lokalit s ekologickou zátěží

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpořit projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

Podporu lze čerpat na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek a na sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit.

Míra podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 200 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace,
 • výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob ad.

Termín

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. 2023.

Národní program životní prostředí

Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/

Dílčí programy

Dešťovka II

Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze využít na tři typy projektů: 1) zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 2) akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti, 3) zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady je dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Dotace na druhý, kombinovaný systém, který využívá srážkovou vodu nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety je určen stavebníkům a majitelům domů již po celé ČR. V něm může dotace dosáhnout maximální výše 65 tisíc korun. Stejně tak třetí varianta dotace na systém na recyklaci přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody či bez je plošně bez omezení a může se vyšplhat až 105 tisíc korun. Oproti první výzvě se rozpočet dělí na dvě poloviny. Jedna jde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, aby se dotace dostali více lidem z oblastí, kde je nedostatek vody kritický. Druhých 120 milionů korun je určeno pro ostatní žadatele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku, místo pěti dnů to nyní bude až třicet.

Příjemci podpory: Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen při vyčerpání alokace.

 

Zelená stuha

Zaměření dotačního titulu: Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení. Revitalizace vodních toků a vodních ploch. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy.

Příjemci podpory: Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku), obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019 do 1. 4. 2020 pro obce oceněné z roku 2019, ukončení realizace: 31. 12. 2023.

 

Obnova zeleně

Zaměření dotačního titulu: Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory poskytnuté na odstranění následků živelní pohromy a obnovu zeleně. Předmětem podpory je obnova poškozených vegetačních prvků v živelní pohromou postižených oblastech, včetně likvidace škod na vegetaci. Odstranění, popřípadě ošetření stromů i keřů včetně odklizení dřevní hmoty, dále výsadba stromů a keřů, případně obnova poškozených trávníků,

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...