dnes je 18.7.2024

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Dílčí programy

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
 • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
 • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.  Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a  AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023. 

Udržitelné nakládání s odpady

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč,
 • z toho alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. prosince 2023. 

Podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů). Dotaci lze čerpat na vyhloubení tůní ve stávajícím terénu (včetně svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní nebo vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím), výstavbu nových malých vodních tůní, případně komplexní rekonstrukci MVN, vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků, obnovu říčních ramen v nivě vodního toku nebo podpůrná opatření na vodním toku a v nivě, založení a/nebo obnovu stromořadí, solitérních stromů, mezí, větrolamů atp.

Míra podpory:

Aktivita 1.3.11.1

 • Míra financování činí max. 100 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů z podaktivity 1.3.1.1.2, kde bude podpora poskytována ve výši max. 60 %. 

Aktivita 1.3.11.2

 • Míra financování činí max. 80 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů zaměřených na založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), u kterých bude podpora poskytována ve výši max. 100 %.

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 600 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace,
 • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby nepodnikající a fyzické osoby podnikající.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 4. 2024.

 

Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI).

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 214 mil. Kč.
 • Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:
 • Ostravská metropolitní oblast – 110 mil. Kč,
 • Olomoucká aglomerace – 8 mil. Kč,
 • Zlínská aglomerace – 89 mil. Kč,
 • Jihlavská aglomerace – 7 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, veřejný sektor.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2023 do 30. 9. 2024.

Svoz a zpracování odpadu pro veřejný sektor

Zaměření dotačního titulu: Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Podporovány budou i třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic.

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 632 mil. Kč.
 • Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:
 • ITI Hradecko-pardubické aglomerace – 200 mil. Kč,
 • ITI Mladoboleslavská aglomerace – 200 mil. Kč,
 • ITI Ústecko-chomutovské aglomerace – 32 mil. Kč a
 • ITI Plzeňské aglomerace – 200 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, veřejný sektor a subjekty nakládající s odpady v rámci uvedených ITI aglomerací.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2023 do 30. 9. 2024.

 

Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému

Zaměření dotačního titulu: Výzva umožnuje uhrazení nákladů za studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 30 mil. Kč,
 • míra financování činí max. 95 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce s rozšířenou působností, újezdní úřady, obce, městské části hlavního města Prahy.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2024.

Podpora třídících systémů pro separaci odpadů

Zaměření dotačního titulu: Podporu lze čerpat na výstavba/modernizace třídicích a dotřiďovacích linek (s navýšením kapacity) pro separaci ostatních odpadů.

Míra podpory:

 • Celková alokovaná částka:
 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 250 mil. Kč,
 • 85 % z celkových způsobilých výdajů (alokace 250 mil. Kč).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce,
 • státní podniky,
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace,
 • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace,
 • nadační fondy a obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí probíhá a bude uzavřena dne 29. 2. 2024.

 

Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

Zaměření dotačního titulu: Podporu lze získat na výstavbu či modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Typovým projektem je zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). V rámci aktivity lze doplňkově podpořit zařízení pro termochemické třídění odpadů. Výstupy ze zařízení budou primárně směřovat k následnému materiálovému využití např. ve stavebnictví apod. Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využívání odpadů.

Míra podpory:

Celková alokovaná částka: 

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč,
 • 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • subjekty nakládající s odpady,
 • obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky, národní podnik,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obchodní společnosti a družstva.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí probíhá a bude uzavřena dne 28. 6. 2024.

Dotační tituly Ministerstva životního prostředí (MŽP)

 • Zdroje informací: http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
 • Dílčí programy

Prevence vzniků odpadů

Zaměření dotačního titulu: Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů - tzv. re-use centra - která řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. Spadá sem i podpora projektů nábytkových bank.

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč nebo do vyčerpání alokace pro dané opatření.
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.4 je 450 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.5 je 50 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí,
 • rezortní organizace MŽP,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

Národní program životní prostředí

Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/

Dílčí programy

Dešťovka II

Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze využít na tři typy projektů: 1) zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 2) akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti, 3) zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady je dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Dotace na druhý, kombinovaný systém, který využívá srážkovou vodu nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety je určen stavebníkům a majitelům domů již po celé ČR. V něm může dotace dosáhnout maximální výše 65 tisíc korun. Stejně tak třetí varianta dotace na systém na recyklaci přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody či bez je plošně bez omezení a může se vyšplhat až 105 tisíc korun. Oproti první výzvě se rozpočet dělí na dvě poloviny. Jedna jde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, aby se dotace dostali více lidem z oblastí, kde je nedostatek vody kritický. Druhých 120 milionů korun je určeno pro ostatní žadatele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku, místo pěti dnů to nyní bude až třicet.

Příjemci podpory: Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen při vyčerpání alokace.

 

Zelená stuha

Zaměření dotačního titulu: Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení. Revitalizace vodních toků a vodních ploch. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy.

Příjemci podpory: Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku), obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019 do 1. 4. 2020 pro obce oceněné z roku 2019, ukončení realizace: 31. 12. 2023.

Výsadba stromů - individuální projekty

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.

Míra podpory:

 • výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč,
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Termín: Žádosti je možné podat do 30. 12. 2023, 14:00 hod., nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Podpora zdrojů pitné vody - města a obce

Zaměření dotačního titulu: Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty, to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR nabízí dotaci na posílení a vybudování zdrojů pitné vody. Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.). Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Míra podpory:

 • až 70 % ze způsobilých výdajů projektu,
 • celková alokace: 450 mil. Kč,
 • minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč,
 • maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Termín:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...