dnes je 20.9.2019
Input:

Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší - změny od 1. 1. 2020

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.11
Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší – změny od 1. 1. 2020

JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoví v návaznosti na § 3 odst. 1 závazné imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení. Tyto imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti a pro obce a kraje při výkonu samostatné působnosti, která by mohla mít dopad na stav ovzduší.

Novelou zákona o ochraně ovzduší provedenou zákonem č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo mimo jiné k úpravě přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší.

Imisní limity

Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoví v návaznosti na § 3 odst. 1 závazné imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení. Tyto imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti a pro obce a kraje při výkonu samostatné působnosti, která by mohla mít dopad na stav ovzduší. Imisní limity a četnosti jejich překročení představují transpozici mezních hodnot kvality ovzduší zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES ze dne 21. 5. 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/107/ES ze dne 15. 12. 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.

Imisní limity jsou v příloze č. 1 stanoveny zvlášť pro ochranu lidského zdraví (imisní limity pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, pro těžké kovy olovo, arsen, kadmium a nikl, pro nebezpečné organické látky benzen

Partneři