dnes je 28.5.2024

Input:

Priority ministra životního prostředí Pavla Drobila: Životní prostředí pro lidi

23.7.2010, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Na dnešní tiskové konferenci představil ministr životního prostředí Pavel Drobil priority svého úřadu. Mezi hlavní témata, kterým se chce věnovat, patří čtyři oblasti – ovzduší, příroda, voda a ekonomika.

OVZDUŠÍ – Aby se lépe dýchalo

Důležitým opatřením pro zlepšení stavu ovzduší je regulování zdrojů znečišťujících ovzduší a to hlavně v těch nejzatíženějších oblastech. Proto bude zpracovávání krajských a místních regulačních řádů doplněno tak, aby bylo možné vytipovat konkrétní obce a konkrétní zdroje určené k regulaci během špatných rozptylových podmínek a zhoršeného stavu ovzduší.

Kromě regulačních opatření nabízí MŽP rovněž finanční podporu. Na podzim bude otevřena mimořádná výzva v rámci Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí zaměřená pro projekty ke snížení imisní zátěže obyvatelstva ze spalovacích zdrojů, snižování množství emisí a prachu. Výzva bude orientována nejen na veřejný sektor, ale také na podnikatelskou sféru.

Minulý pátek bylo ukončeno podávání žádostí do Programu švýcarsko-české spolupráce na granty pro obnovu a modernizaci infrastruktury, zlepšení životního prostředí a zvýšení energetické efektivity a zlepšování kvality ovzduší. Šlo například o projekty na výstavbu stanic CNG, modernizaci terminálů, změnu používaného paliva v městské hromadné dopravě, nakoupení filtrů pro naftové motory městských autobusů. Přijato bylo celkem 48 projektů.

Ministerstvo předloží novelu zákona o ochraně ovzduší, která umožní stanovit nařízením vlády emisní stropy buď pro skupinu zdrojů, nebo pro všechny zdroje na území, kde je zdraví lidí nejvíce ohroženo znečištěným ovzduším.

„Pro zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji se budu snažit udělat co nejvíce účinných opatření,“ říká k tématu ovzduší ministr Pavel Drobil.

PŘÍRODA – Vrátíme parky lidem

Národní parky všude v Evropě chrání nejvzácnější části místní přírody, které mají vědecký i výchovný význam. Zároveň by však měly sloužit lidem a pomáhat obcím a krajům šetrnou formou cestovního ruchu, turistiky, poznáváním historie a regionálních zvláštností zvyšovat jejich atraktivitu. Budou-li národní parky představovat pro místní obyvatele a drobné podnikatele příležitost, ti pak budou mít dobrou motivaci k šetrnému zacházení s přírodními a krajinnými zvláštnostmi, které jsou pro danou oblast jedinečné. Příroda a lidé musí žít pohromadě. „Záměrem ministerstva je otevřít parky lidem,“ říká ministr životního prostředí.

S ochranou přírody neodmyslitelně souvisí ochrana půdy. Půda je mimořádně cennou a neobnovitelnou součástí přírody, která mizí v celosvětovém měřítku. Nekontrolovatelnými zástavbami a využíváním kvalitních zemědělských půd pro jiné účely přicházíme v České republice denně o 15 ha zemědělského půdního fondu.

VODA – Součást krajiny

Stále častější a opakující se povodně ukazují, že je nutné s tímto nebezpečím do budoucna počítat a především najít způsoby, jak mu předcházet. Kromě zlepšování či zachovávání dobrého stavu předpovědní služby a součinnosti záchranného systému, je nutné zrealizovat trvalá opatření v krajině. Zvýšit její retenční schopnost, vybudovat systémy protipovodňových opatření vhodných pro každé konkrétní území.

Zároveň je nutné poskytnout lidem na postižených místech

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...