dnes je 17.7.2024

Input:

Příroda a krajina

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Příroda a krajina

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Kategorie zvláště chráněných území

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná mohou být prohlášena za zvláště chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, definuje šest kategorií zvláště chráněných území:

  1. národní parky,

  2. chráněné krajinné oblasti,

  3. národní přírodní rezervace,

  4. přírodní rezervace,

  5. národní přírodní památky,

  6. přírodní památky.

Národní parky

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Chráněné krajinné oblasti

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky vytvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace jsou menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním a mezinárodním měřítku.

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památka

Národní přírodní památka je zejména geologický nebo geomorfologický přírodní útvar menší rozlohy či naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, které vedle přírody formoval svou činností člověk.

Přírodní památka

Přírodní památka je zejména geologický nebo geomorfologický přírodní útvar menší rozlohy či naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, které vedle přírody formoval svou činností člověk.

Ochranné pásmo zvláště chráněného území

Zvláště chráněná území jsou zabezpečena před negativními vlivy z okolí ochranným pásmem podle § 37 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Toto ochranné pásmo zvláště chráněného území může být stanoveno přímo ve zřizovacím dokumentu zvláště chráněného území, přičemž jsou pro ně vymezeny činnosti a zásahy, které lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. U maloplošných zvláště chráněných území platí, že pokud se toto ochranné pásmo

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...