dnes je 13.5.2021

Input:

Původce odpadu a jeho zákonné možnosti v obchodování s odpady

30.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Původce odpadu a jeho zákonné možnosti v obchodování s odpady

Ing. Tomáš Lank

Původce odpadů je ten, komu při jeho činnosti odpad vznikl, případně lze tuto odpovědnost určit smlouvou, ale původce je vždy jedna konkrétní osoba. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech dále definuje původce jako právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání. Za občana je potom původcem obec. Je to také osoba v systému nakládání s odpady, kterou nazýváme pomyslnou nulou, tedy počátkem v řetězci předávání odpadu mezi jednotlivými subjekty v systému nakládání s odpadem. S původcem odpadů je také spjato vlastnictví k odpadu. V případě vlastnictví se jedná o přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka, a v našem případě tudíž původce odpadů) nad konkrétní věcí, tedy v našem případě nad odpadem. Jako původce odpadů může každý realizovat obchod s odpady se získanými znalostmi zcela samostatně a může obchodovat s koncovými zařízeními bez obchodníka nebo zprostředkovatele či jiného prostředníka, a to na základě § 13 odst. 1 písm. e) pododst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. Ten doslova říká, že každý je povinen předat odpad se zohledněním vyjmenovaných specifik a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství do určeného zařízení, a to buď „přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu”.

Možnosti původců se dají rozdělit na dva základní modely. Ten první je snadný, ale zpravidla také drahý. Původce odpadů vyhledá prostředníka, kterým může být buď obchodník, zprostředkovatel anebo zástupce vyslaný pro zajištění zakázky, tedy zaměstnanec odpadářské firmy vyškolený obchodník. Tento systém nutně počítá s marží potřebnou pro zajištění služby prostředníka. Druhý a ekonomicky zajímavější je směr, kdy původce odpadů získá znalosti a rozhodne se obchodovat samostatně. Je zřejmé, že ekonomický výnos je v tomto modelu vylepšen o ušetřenou marži za služby prostředníka.

Původce odpadu obchoduje samostatně

V případě, že existuje na trhu poptávka po daném odpadu, je splněn základní předpoklad úspěšného obchodování. Poptávka vzniká tam, kde se jeden snaží odpadu zbavit a druhý se jej snaží získat, nebo kde pro jednoho je odpad odpadem a pro jiného surovinou. Pokud existuje více poptávajících subjektů, pak vzniká konkurenční prostředí. V konkurenčním prostředí fungují mechanismy trhu a vzniká cena. Cenu odpadu tvoří složená ekonomická hodnota z nákladu za zpracování samotného odpadu, nákladů spojených s operativou, nákladů na dopravu a nakonec jsou připočteny zákonné poplatky. Na tyto 3 věci je potřeba se ptát při sjednávání ceny. Cenu za odpad je možné dostat paušální anebo položkovou.

Příklad z praxe

Mechanismus výpočtu ceny paušální přepočtené na jednu tunu odpadu se vypočítává takto: Víme, že náklad na zpracování 1 tuny odpadu stojí 5000 Kč, koncové zařízení se nachází ve vzdálenosti 200 km od provozovny původce odpadu a doprava stojí 35 Kč za 1 ujetý kilometr, přičemž za tuto cenu pojede nákladní automobil, který do sebe naloží 10 tun odpadu. Jelikož se jedná o materiál, kdy při nakládce a vykládce vzniká vždy 15 minutový pracovní výkon, je připočítán poplatek 200 Kč za 1 kus výkonu. V našem případě vykládka a nakládka, tedy 2 manipulace. Zákonný poplatek se v tomto případě neodvádí.

Víme tedy, že dopravce za cestu tam a zase zpátky ujede 400 km za 14000 Kč a připočteme manipulaci 400 Kč. Tento náklad vydělíme počtem naložených tun a vyjde nám cena za převoz 1 tuny částka 1440 Kč a tu musíme přičíst k výchozímu nákladu za zpracování. Vyjde nám 6440 Kč. A nyní v modelu číslo 1, kdy obchoduje původce odpadu, počítání končí.

V modelu číslo 2, kde obchod zajišťuje prostředník, vzniká navíc částka za marži zprostředkovatele, a to je smluvní cena. Řekněme, že zprostředkovatel si bude účtovat provizi 10000 Kč za tento obchodní případ, pak každou tunu zdraží o (10000/10) 1000 Kč. Paušální cena za 1 tunu takového odpadu se započteným nákladem za dopravu bude ve výsledku stát 7440 Kč. Výpočet vedeme se zápisem 5000+((35*400)+(200*2))/10+(10000/10) = 7440 Kč. Je to číslo, které obsahuje vše, ale špatně se kontroluje. Snadno se ale tímto výpočtem srovnávají nabídky více dodavatelů, kdy si původce odpadů může přepočíst veškeré náklady od každého z nabízejících dodavatelů na 1 tunu jeho obchodovaného odpadu. Je zřejmé, že stejná tuna odpadu od různých dodavatelů může stát polovinu, anebo také dvakrát tolik, o čemž rozhoduje výše marže obchodníka.

Jiný pohled poskytuje položkový rozklad ceny, kdy je možné transparentně vidět, kolik co stojí, a dá se poptávat služba s rozpisem na jednotlivé položky. Je možné zajistit si dodavatele s lepší cenou pro zpracování, levnějšího dopravce, vyloučit prostředníka a zajistit si legálně předání odpadu přímo koncovému zařízení. V zápisu v průběžné evidenci pak budeme uvádět A00 a AN3, kde jinou oprávněnou osobou uvedenou v průběžné evidenci bude právě přímo koncové zařízení.

  model č. 1           model č. 2          
položka v ceně/jednotka počet počet
zpracování (koncovka)/t 5000    10      5000    10     
doprava/km 35 400 35 400
nakládka, vykládka/ks 200 2 200 2
provize externího obchodníka/10t 0 1 10000 1
náklad celkem (10t) 64 400 Kč 74 400 Kč
náklad na tunu odpadu 6 440 Kč 7 440 Kč


Zjišťování ceny

Pro zjištění správné ceny je nutné mít přehled. Je nezbytné nejen sledovat trendy na trhu, ale i mít přehled o potenciálních zákaznících či dodavatelích. Původce odpadu obchodujícího s plastovým odpadem bude zajímat zejména cena ropy, jelikož nízká pořizovací cena této „čisté” suroviny potlačuje poptávku na trhu po získávání surovin z alternativních sekundárních zdrojů. A těmi jsou zejména recyklované suroviny často s příměsí nečistot, které přímo ovlivňují kvalitu výrobku po jejich zapracování. Nejjednodušší způsob, jak získávat přehled o aktuálním vývoji cen, je nechat si zasílat ceníky od více firem a srovnávat si je.

Specializovaní a univerzální obchodníci

Obvykle původce odpadů produkuje skladbu odpadů složenou hned z několika druhů odpadů. Z jedné části v jeho provozovně vznikají druhotné suroviny o různém materiálovém složení s možným ekonomickým výnosem a z části druhé vznikají odpady nákladové, u kterých původce platí za jejich odstranění. Existuje-li skladba druhotných surovin složená z papíru, plastů a kovů, pak původce odpadů udělá nejlépe, když zajistí předání těm, kteří se na jednotlivé materiály

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...