dnes je 20.2.2019
Input:

Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)

11.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.8
Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)

Mgr. Pavla Bejčková

Komentář změn zákona o ochraně ovzduší týkající se imisních limitů pro obce a kraje, programů zlepšování kvality ovzduší, využívání CZT, povinných revizí kotlů, možností obcí vyhláškou zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv, platnost novely zákona od 1. 9. 2018.

Dne 1. září 2018 nabyl účinnosti zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Tato poslední novela zákona o ochraně ovzduší měla původně pouze transponovat předpisy Evropské unie týkající se snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně však byly poslaneckými návrhy doplněny další změny dopadající i do dalších částí zákona o ochraně ovzduší.

Změny v oblasti kvality ovzduší

Zakotvení závaznosti imisních limitů také pro obce a kraje při výkonu samostatné působnosti, která by mohla mít dopad na kvalitu ovzduší (§ 3). Obce a kraje při výkonu samostatné působnosti totiž nejsou orgány ochrany ovzduší (na rozdíl od obecních a krajských úřadů při výkonu přenesené působnosti), ale přesto mohou mnohé jejich činnosti stav kvality ovzduší významným způsobem ovlivnit. Na základě novelizovaného znění zákona o ochraně ovzduší proto mají obce a kraje povinnost při veškeré své činnosti v rámci samostatné působnosti zohlednit, zda dotčená činnost může mít dopad na kvalitu ovzduší. Pokud ano, musí obec a kraj respektovat platné imisní limity stanovené v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Zrušení právní formy opatření obecné povahy pro vydávání programů zlepšování kvality ovzduší (§ 9). Programy budou dle novely schvalovány Ministerstvem životního prostředí ČR a vyhlašovány v jeho Věstníku. Zákon nově ukládá Ministerstvu životního prostředí ČR zpracovat programy ve spolupráci s příslušným krajem nebo obcí. Kromě toho stále platí, že Ministerstvo životního prostředí ČR musí spolupracovat také s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem. Programy mají být nově ministerstvem aktualizovány jednou za 4 roky.

Obec a kraj v samostatné působnosti jsou nově povinny provádět opatření, která jim byla stanovená v programu zlepšování kvality ovzduší. Opatření ke zlepšení kvality ovzduší mají obce a kraje provádět dle svých možností, současně však tak, aby bylo co nejdříve dosaženo dodržování imisního limitu na příslušném území obce nebo kraje. Obec a kraj mají dále povinnost vypracovat a na svých webových stránkách zveřejnit časový plán pro provádění opatření stanovených jim programem. Tento časový harmonogram zpracují do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR.

Ministerstvo, krajské úřady, ale také obec a kraj v samostatné působnosti mají přímo zákonem stanoveno respektovat programem stanovené územní limity (emisní stropy podle § 9 odst. 3), provádět opatření, která jim program ukládá (§ 9 odst. 4), vycházet z programů při vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení (§ 12 odst. 1) a prověřovat možnost zpřísnění povolení u programem vytipovaných zdrojů (§ 13 odst. 1).

Využívání CZT

Do ustanovení § 16 odst. 7 se doplnilo, že povinnost využít u nových staveb nebo změny stavby pro vytápění CZT nebo bezemisní zdroj tepla se nevztahuje na rodinné domy a rekreační stavby. U staveb ostatních nadále platí povinnost napojení na CZT nebo využití bezemisního zdroje tepla, pokud stavebník energetickým posudkem neprokáže, že by to pro něj bylo ekonomicky nepřijatelné. Problematika energetických posudků je upravena v § 9a a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Změny v problematice povinných revizí kotlů

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádějí tzv. odborně způsobilé osoby (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.). Odborně způsobilými osobami jsou ty, které byly proškoleny výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a mají od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje (revizní technici).

Aby byla činnost odborně způsobilých osob kontrolovatelná, mají novelou od 1. 1. 2020 stanovenu povinnost ohlašovat Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) údaje o každé provedené kontrole kotle (§ 16 odst. 9). Údaje budou hlásit nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy zkontrolují kotel a vystaví doklad o provedení kontroly. Rozsah údajů, které mají revizní technici povinnost hlásit do systému ISPOP, stanoví vyhláška č. 415/2012 Sb. Za nesplnění této povinnosti bude možné odborně způsobilým osobám uložit pokutu.

S účinností od 1. 9. 2018 byla zakotvena výjimka z povinnosti provádět pravidelnou revizi zdroje, pokud byla v daném roce provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Povinnost kontrol podle § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, se vztahuje na zdroje se jmenovitým výkonem nad 20 kW a na související rozvody tepelné energie. Vzhledem k tomu, že předmět kontroly je v případě obou zákonů obdobný, představovalo by provádění obou kontrol neodůvodněnou zátěž na provozovatele nebo vlastníka zdroje. Vyžádá-li si obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, může mu provozovatel předložit také zprávu o pravidelné kontrole podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Naopak kontrola podle § 6a

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři


 

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz