dnes je 17.7.2024

Input:

Sdělení odboru odpadových technologií a obalů ministerstva životního prostředí pro potřeby vedení evidence, sběru a zpracování autovraků...

18.10.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.15 Sdělení odboru odpadových technologií a obalů ministerstva životního prostředí pro potřeby vedení evidence, sběru a zpracování autovraků…

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Účinnost

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách MŽP a platnost končí dnem vyhlášení nově připravované samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky ve Sbírce zákonů.

Novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, které byly vydány pod č. 188/2004 Sb. a č. 7/2005 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“), implementovaly do právního řádu ČR směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, vztahující se k nakládání s autovraky definovanými § 36 zákona o odpadech. ČR má povinnost předkládat Evropské komisi zprávy o plnění stanovených cílů, které jsou pro tuto oblast přijaty. K získání požadovaných údajů slouží ohlašování odpadů od původců odpadů i provozovatelů zařízení podle § 39 zákona o odpadech.

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vydaná pod č. 41/2005 Sb., řeší způsob evidence sběru a zpracování autovraků (dále jen „vyhláška“).Ve vysvětlivkách příloh č. 20A a č. 20B se stanoví, že odpady vzniklé z autovraků se zařazují do podskupiny 16 01 - Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, Katalogu odpadů.

Vedení evidence v roce 2006

Odbor odpadových technologií a obalů MŽP upřesňuje možnost vedení evidence sběru a zpracování autovraků v roce 2006 do doby přijetí připravované novely vyhlášky, kdy již nebude nutné zařazovat všechny odpady vzniklé zpracováním autovraků jen do podskupiny 16 01, ale použijí se i jiná katalogová čísla, odpovídající charakteru vzniklého odpadu. Rozlišení, že jde o odpady z

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...