dnes je 23.2.2019
Input:

Skladování chemických látek

7.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.1 Skladování chemických látek

Ing. Hana Krejsová

Obecné požadavky

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Obecné podmínky pro skladování (někdy jsou uváděné v bezpečnostních listech):

 • sklad pod uzamčením,

 • dobré větrání a osvětlení,

 • vyvarovat se výkyvům teplot a přímému slunečnímu záření,

 • skladovat mimo zdroje zapálení,

 • zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob,

 • zabezpečení proti vloupání.

Nebezpečné látky a směsi mohou být:

 • uloženy v samostatných skladech,

 • uloženy na pracovišti (chemikálie potřebné k vlastní činnosti, zásobní roztoky),

 • uloženy v laboratořích (většinou malá množství).

Sklad na nebezpečné chemické látky a speciálně sklad na hořlaviny musejí vyhovovat celé řadě předpisů, mimo jiné:

 • ČSN 650201 – hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (zejména příloha F – společné skladování kapalin a pevných látek),

 • ČSN 730804 – požární bezpečnost – výrobní objekty,

 • ČSN 730834 – požární bezpečnost – změny staveb,

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Skladování hořlavin – základním předpisem je ČSN 65 0201

Z hlediska skladování je nutné nejprve určit, do které třídy hořlavosti kapalina patří:

Příklady hořlavých kapalin

Vysoce hořlavé kapaliny I. třídy (bod vzplanutí do 21 °C)

Například: benzín, aceton nebo metanol

To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem otevřeného ohně – např. zapálit si v blízkosti cigaretu – a začne hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny odpařují více a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

Hořlavé kapaliny

Například: petrolej, toluen, líh, různé barvy, laky, ředidla, oleje, lepidla.

Vyžadují opatrné zacházení!

Tyto hořlavé kapaliny nevystavujte slunci a vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného požáru.

Dávejte si rovněž pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti (cigarety, zápalky nebo zapalovače).

Skladování – hořlavé kapaliny

Aby sklad byl skladem hořlavých kapalin, platí pro hořlavé nebo vysoce hořlavé látky nebo směsi omezení skladování:

 • ve skladu smí být maximálně 250 l látek hořlavých,

z toho max. 50 l hořlavin I. třídy.

Při překročení těchto limitů musí sklad splňovat požadavky na sklady hořlavých kapalin.

Skladováním hořlavých kapalin se zabývá norma: ČSN 65 0201.

Pokud se v jednom prostoru vyskytují hořlavé kapaliny různých tříd, stanoví se výsledné zatřídění podle nejnižší třídy nebezpečnosti hořlavé kapaliny, která se vyskytuje v množství větším než 5 % požárního zatížení od hořlavých kapalin.

Požární zatížení je výpočtově vyjádřené požární riziko stavebního objektu.

Při skladování:

Nádrže, kontejnery a přepravní obaly musejí být zhotoveny z materiálů odolných proti chemickým účinkům hořlavých kapalin, pro které jsou určeny, a musejí být navrženy na předpokládané provozní zatížení.

Sklady hořlavých kapalin musejí vždy tvořit samostatný požární úsek.

Požární úsek je prostor stavebního objektu ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, nebo od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním zařízením.

Požární odolnost těchto konstrukcí se stanoví podle požárního rizika nebo podle předpokládané doby trvání požáru.

Požární úseky skladů hořlavých kapalin musejí být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními.

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části.

Rozdělení objektů nebo částí objektů do požárních úseků se netýká jen skladů, ale samozřejmě i laboratoří, provozůobecně staveb.

Stavební objekt, který není dělen do požárních úseků, se považuje za jeden požární úsek. Stavební objekt se musí do požárních úseků dělit tehdy, přesahuje-li jeho velikost rozměry požárního úseku, stanovené výpočtem dle normy ČSN 730802.

Rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v požárně bezpečnostním řešení – patří k dokumentaci staveb.

Sklad hořlavých kapalin

V jednom požárním úseku skladu mohou být uloženy hořlavé kapaliny v množství:

Nízkovroucí kapaliny – hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do ??? 0C a současně s bodem varu do 35 0C za normálních podmínek (např. ether, sirouhlík).

Sklady hořlavých kapalin (hlavní sklady) nesmějí být umístěny v nevýrobních objektech.

Skladovací nadzemní nádrže pro hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti (kromě nádrží dvouplášťových) musejí být chráněny proti účinkům slunečního záření (např. reflexním nátěrem, izolací, chlazením střechy a pláště vodou) nebo musejí být umístěny v částečně uzavřených skladech.

Pokud jsou ve skladu umístěny skladovací nádrže, musejí splňovat předepsané podmínky, mít například měření výšky hladiny, zabezpečení proti přeplnění, speciální větrací potrubí atd.

Pokud jsou ve skladech kontejnery, musejí rovněž splňovat předepsané podmínky – speciální odvzdušňovací ventily, měření výšky hladiny, uzávěry na plnícím a vypouštěcím potrubí atd. Podlahy ve skladech hořlavých kapalin musejí být chemicky odolné proti působení skladovaných hořlavých kapalin a musejí být z nehořlavých hmot kromě povrchové vrstvy, zajišťující chemickou odolnost podlah.

Dalším řešením při skladování jsou bezpečnostní skříně na hořlavé kapaliny – mohou nahradit speciální skladovací prostory.

Jestliže vznikne potřeba vytvoření většího prostoru pro skladování nebezpečných látek, nabízí se použití tzv. modulárního skladovacího systému jako alternativy ke klasickým „zděným” skladům.

Nicméně skladovaný materiál, místo uložení, opouzdření proti zamoření půdy/spodních vod, protipožární ochrana, elektrická ochrana Ex, znemožnění exhalací do ovzduší, zadržení hasicí vody atd. jsou problémy, které lze u těchto modulárních systémů řešit standardními způsoby.

Skladování hořlavých látek na pracovištích

Skladování hořlavých látek na pracovištích je upraveno ČSN 65 0201. Pokud se nejedná přímo o sklad hořlavin, lze na pracovišti (např. laboratoř, příruční sklad) skladovat maximálně 250 l hořlavin, z toho maximálně 50 l hořlavin I. třídy

Pokud jsou tyto hořlaviny v rozbitných obalech, tak žádný z nich nesmí být větší než 5 l a musejí být uloženy v uzavíratelné nehořlavé skříni.

Nízkovroucí hořlavé kapaliny (extrémně hořlavé látky, např. ether, sirouhlík) se musejí skladovat odděleně od ostatních hořlavých látek opět v uzavíratelné nehořlavé skříni. Pokud jsou tyto látky v rozbitných obalech, pak je maximální objem takového obalu 1 l a maximální skladované množství 10 l. V případě, že jsou tyto látky baleny v nerozbitných obalech, je možno tak skladovat až 20 l. Teplota v místnosti, kde jsou tyto látky skladovány, nesmí přesáhnout 35 °C.

Skladování organických peroxidů

Skladování organických peroxidů je upraveno ČSN 65 0211. Organické peroxidy vyžadují speciální podmínky.

V laboratořích je povoleno ukládat max. 15 kg organických peroxidů odděleně od ostatních látek, nejlépe v nehořlavé skříni označené jasně čitelným nápisem „Organické peroxidy”.

Pokud vyžadují uložené peroxidy chlazení, pak je lze uložit pouze v samostatné chladničce nebo mrazničce označené jasně čitelným nápisem „Organické peroxidy” a maximální teplotou skladování. V místnostech, kde se skladují organické peroxidy, se nesmí pracovat s otevřeným ohněm.

Skladování nebezpečných látek

V bezpečnostních listech je někdy uváděna třída skladování. Vychází se z německého předpisu TRGS 510. Tento předpis rozděluje nebezpečné chemické látky do tříd skladovatelnosti a k těmto třídám uvádí i příslušná bezpečnostní opatření týkající se skladování látky dané nebezpečnosti a společného skladování s jinými látkami.

V angličtině a pdf je uveden na adrese:

http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/TRGS-510.html

Skladování – obecné požadavky

Na skladování nebezpečných látek a směsí se vztahují následující omezení:

 • police na skladování musejí vyhovovat skladovaným látkám (kompatibilní s danou chemikálií);

 • minimální vzdálenost mezi neslučitelnými látkami je tři metry; nesmějí být umístěny společně na policích;

 • pokud tomu není podlaha skladu uzpůsobena (povrch, spádování do vhodného záchytného odtoku), neměly by být chemikálie skladovány na podlaze;

 • látky s nejvyšší nebezpečností by neměly být běžně přístupné;

 • žíraviny není vhodné skladovat ve výškách (max. 1,5 m od podlahy),

pro hořlavé kapaliny by měl být sklad vybaven prostorem pro záchyt (kapacita vany by měla být min. 10 % z celkového objemu skladovaných kapalin nebo minimálně 100 % objemu největší skladované nádoby);

 • žíraviny by měly být umístěny v záchytných vanách;

 • sklady chemikálií musejí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách;

 • nebezpečné chemické látky a směsi skladujte pokud možno vždy v originálních označených a uzavřených obalech (náhradní nebo pracovní obal musí být odpovídající a označený z hlediska bezpečnosti);

 • dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek;

 • dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě a další skladovací pokyny v oddíle 7 bezpečnostního listu;

 • dodržujte pravidlo zacházení s nevyčištěnými prázdnými obaly jako s plnými;

 • nebezpečné chemické látky a směsi skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (záchytné vany);

 • ve skladu by nemělo docházet k otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek;

 • manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi by měli pouze proškolené osoby.

Sklad (skladovací místo) musí být uzamčen, viditelně označen a vybaven:

 • na vstupu (budově) značkami výstrahy, jež odpovídají všem nebezpečnostem, které se ve skladu nacházejí (pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách ve skladu);

 • upozorněním, že se jedná o sklad chemických látek;

 • značkou zákazu vstupu nepovolaným osobám;

 • značkou zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm;

 • písemnými pravidly k nakládání podle zákona č. 258/2000 Sb.;

 • přístupem k informacím z bezpečnostních listů skladovaných látek a směsí (forma přístupu je na zaměstnavateli);

 • pokyny pro případ úniku látek z obalů nebo havárie;

 • ochrannými pracovními pomůckami pro běžné nakládání i pro případ havárie;

 • pokud je to vyžadováno podle povahy skladovaných látek, zařízením pro výplach očí, (popřípadě bezpečnostní sprchou).

Skladování – obecné zásady pro některé nebezpečnosti

Hořlaviny

Hořlavé kapaliny skladované ať už v sudech, plechovkách nebo podobných nádobách by měly být skladovány odděleně v samostatném prostoru nebo v samostatné skříni.

Celá řada organických a anorganických chemikálií je klasifikována jako hořlavá. Mohou být skladovány společně, ale pozor na blízkost látek schopných oxidace (např. minerální kyseliny).

Oxidační činidla

Oxidační činidla musejí být uložena z dosahu materiálů, které by mohly s oxidačními činidly reagovat nebo urychlit jejich rozklad (např. manganistany, chlorečnany, chloristany, chromany, dichromany, dusičnany, dusitany a mnoho dalších).

Dusičnan amonný je velmi reaktivní a doporučuje se skladovat odděleně mimo všechny ostatní

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři


 

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz