dnes je 24.5.2022

Input:

Skladování chemických látek

7.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.1 Skladování chemických látek

Ing. Hana Krejsová

Obecné požadavky

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Obecné podmínky pro skladování (někdy jsou uváděné v bezpečnostních listech):

 • sklad pod uzamčením,

 • dobré větrání a osvětlení,

 • vyvarovat se výkyvům teplot a přímému slunečnímu záření,

 • skladovat mimo zdroje zapálení,

 • zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob,

 • zabezpečení proti vloupání.

Nebezpečné látky a směsi mohou být:

 • uloženy v samostatných skladech,

 • uloženy na pracovišti (chemikálie potřebné k vlastní činnosti, zásobní roztoky),

 • uloženy v laboratořích (většinou malá množství).

Sklad na nebezpečné chemické látky a speciálně sklad na hořlaviny musejí vyhovovat celé řadě předpisů, mimo jiné:

 • ČSN 650201 – hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (zejména příloha F – společné skladování kapalin a pevných látek),

 • ČSN 730804 – požární bezpečnost – výrobní objekty,

 • ČSN 730834 – požární bezpečnost – změny staveb,

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Skladování hořlavin – základním předpisem je ČSN 65 0201

Z hlediska skladování je nutné nejprve určit, do které třídy hořlavosti kapalina patří:

Příklady hořlavých kapalin

Vysoce hořlavé kapaliny I. třídy (bod vzplanutí do 21 °C)

Například: benzín, aceton nebo metanol

To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem otevřeného ohně – např. zapálit si v blízkosti cigaretu – a začne hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny odpařují více a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

Hořlavé kapaliny

Například: petrolej, toluen, líh, různé barvy, laky, ředidla, oleje, lepidla.

Vyžadují opatrné zacházení!

Tyto hořlavé kapaliny nevystavujte slunci a vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného požáru.

Dávejte si rovněž pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti (cigarety, zápalky nebo zapalovače).

Skladování – hořlavé kapaliny

Aby sklad byl skladem hořlavých kapalin, platí pro hořlavé nebo vysoce hořlavé látky nebo směsi omezení skladování:

 • ve skladu smí být maximálně 250 l látek hořlavých,

z toho max. 50 l hořlavin I. třídy.

Při překročení těchto limitů musí sklad splňovat požadavky na sklady hořlavých kapalin.

Skladováním hořlavých kapalin se zabývá norma: ČSN 65 0201.

Pokud se v jednom prostoru vyskytují hořlavé kapaliny různých tříd, stanoví se výsledné zatřídění podle nejnižší třídy nebezpečnosti hořlavé kapaliny, která se vyskytuje v množství větším než 5 % požárního zatížení od hořlavých kapalin.

Požární zatížení je výpočtově vyjádřené požární riziko stavebního objektu.

Při skladování:

Nádrže, kontejnery a přepravní obaly musejí být zhotoveny z materiálů odolných proti chemickým účinkům hořlavých kapalin, pro které jsou určeny, a musejí být navrženy na předpokládané provozní zatížení.

Sklady hořlavých kapalin musejí vždy tvořit samostatný požární úsek.

Požární úsek je prostor stavebního objektu ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, nebo od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním zařízením.

Požární odolnost těchto konstrukcí se stanoví podle požárního rizika nebo podle předpokládané doby trvání požáru.

Požární úseky skladů hořlavých kapalin musejí být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními.

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části.

Rozdělení objektů nebo částí objektů do požárních úseků se netýká jen skladů, ale samozřejmě i laboratoří, provozůobecně staveb.

Stavební objekt, který není dělen do požárních úseků, se považuje za jeden požární úsek. Stavební objekt se musí do požárních úseků dělit tehdy, přesahuje-li jeho velikost rozměry požárního úseku, stanovené výpočtem dle normy ČSN 730802.

Rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v požárně bezpečnostním řešení – patří k dokumentaci staveb.

Sklad hořlavých kapalin

V jednom požárním úseku skladu mohou být uloženy hořlavé kapaliny v množství:

Nízkovroucí kapaliny – hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do ??? 0C a současně s bodem varu do 35 0C za normálních podmínek (např. ether, sirouhlík).

Sklady hořlavých kapalin (hlavní sklady) nesmějí být umístěny v nevýrobních objektech.

Skladovací nadzemní nádrže pro hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti (kromě nádrží dvouplášťových) musejí být chráněny proti účinkům slunečního záření (např. reflexním nátěrem, izolací, chlazením střechy a pláště vodou) nebo musejí být umístěny v částečně uzavřených skladech.

Pokud jsou ve skladu umístěny skladovací nádrže, musejí splňovat předepsané podmínky, mít například měření výšky hladiny, zabezpečení proti přeplnění, speciální větrací potrubí atd.

Pokud jsou ve skladech kontejnery, musejí rovněž splňovat předepsané podmínky – speciální odvzdušňovací ventily, měření výšky hladiny, uzávěry na plnícím a vypouštěcím potrubí atd. Podlahy ve skladech hořlavých kapalin musejí být chemicky odolné proti působení skladovaných hořlavých kapalin a musejí být z nehořlavých hmot kromě povrchové vrstvy, zajišťující chemickou odolnost podlah.

Dalším řešením při skladování jsou bezpečnostní skříně na hořlavé kapaliny – mohou nahradit speciální skladovací prostory.

Jestliže vznikne potřeba vytvoření většího prostoru pro skladování nebezpečných látek, nabízí se použití tzv. modulárního skladovacího systému jako alternativy ke klasickým "zděným" skladům.

Nicméně skladovaný materiál, místo uložení, opouzdření proti zamoření půdy/spodních vod, protipožární ochrana, elektrická ochrana Ex, znemožnění exhalací do ovzduší, zadržení hasicí vody atd. jsou problémy, které lze u těchto modulárních systémů řešit standardními způsoby.

Skladování hořlavých látek na pracovištích

Skladování hořlavých látek na pracovištích je upraveno ČSN 65 0201. Pokud se nejedná přímo o sklad hořlavin, lze na pracovišti (např. laboratoř, příruční sklad) skladovat maximálně 250 l hořlavin, z toho maximálně 50 l hořlavin I. třídy

Pokud jsou tyto hořlaviny v rozbitných obalech, tak žádný z nich nesmí být větší než 5 l a musejí být uloženy v uzavíratelné nehořlavé skříni.

Nízkovroucí hořlavé kapaliny (extrémně hořlavé látky, např. ether, sirouhlík) se musejí skladovat odděleně od ostatních hořlavých látek opět v uzavíratelné nehořlavé skříni. Pokud jsou tyto látky v rozbitných obalech, pak je maximální objem takového obalu 1 l a maximální skladované množství 10 l. V případě, že jsou tyto látky baleny v nerozbitných obalech, je možno tak skladovat až 20 l. Teplota v místnosti, kde jsou tyto látky skladovány, nesmí přesáhnout 35 °C.

Skladování organických peroxidů

Skladování organických peroxidů je upraveno ČSN 65 0211. Organické peroxidy vyžadují speciální podmínky.

V laboratořích je povoleno ukládat max. 15 kg organických peroxidů odděleně od ostatních látek, nejlépe v nehořlavé skříni označené jasně čitelným nápisem "Organické peroxidy".

Pokud vyžadují uložené peroxidy chlazení, pak je lze uložit pouze v samostatné chladničce nebo mrazničce označené jasně čitelným nápisem "Organické peroxidy" a maximální teplotou skladování. V místnostech, kde se skladují organické peroxidy, se nesmí pracovat s otevřeným ohněm.

Skladování nebezpečných látek

V bezpečnostních listech je někdy uváděna třída skladování. Vychází se z německého předpisu TRGS 510. Tento předpis rozděluje nebezpečné chemické látky do tříd skladovatelnosti a k těmto třídám uvádí i příslušná bezpečnostní opatření týkající se skladování látky dané nebezpečnosti a společného skladování s jinými látkami.

V angličtině a pdf je uveden na adrese:

http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/TRGS-510.html

Skladování – obecné požadavky

Na skladování nebezpečných látek a směsí se vztahují následující omezení:

 • police na skladování musejí vyhovovat skladovaným látkám (kompatibilní s danou chemikálií);

 • minimální vzdálenost mezi neslučitelnými látkami je tři metry; nesmějí být umístěny společně na policích;

 • pokud tomu není podlaha skladu uzpůsobena (povrch, spádování do vhodného záchytného odtoku), neměly by být chemikálie skladovány na podlaze;

 • látky s nejvyšší nebezpečností by neměly být běžně přístupné;

 • žíraviny není vhodné skladovat ve výškách (max. 1,5 m od podlahy),

pro hořlavé kapaliny by měl být sklad vybaven prostorem pro záchyt (kapacita vany by měla být min. 10 % z celkového objemu skladovaných kapalin nebo minimálně 100 % objemu největší skladované nádoby);

 • žíraviny by měly být umístěny v záchytných vanách;

 • sklady chemikálií musejí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách;

 • nebezpečné chemické látky a směsi skladujte pokud možno vždy v originálních označených a uzavřených obalech (náhradní nebo pracovní obal musí být odpovídající a označený z hlediska bezpečnosti);

 • dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek;

 • dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě a další skladovací pokyny v oddíle 7 bezpečnostního listu;

 • dodržujte pravidlo zacházení s nevyčištěnými prázdnými obaly jako s plnými;

 • nebezpečné chemické látky a směsi skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (záchytné vany);

 • ve skladu by nemělo docházet k otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek;

 • manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi by měli pouze proškolené osoby.

Sklad (skladovací místo) musí být uzamčen, viditelně označen a vybaven:

 • na vstupu (budově) značkami výstrahy, jež odpovídají všem nebezpečnostem, které se ve skladu nacházejí (pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách ve skladu);

 • upozorněním, že se jedná o sklad chemických látek;

 • značkou zákazu vstupu nepovolaným osobám;

 • značkou zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm;

 • písemnými pravidly k nakládání podle zákona č. 258/2000 Sb.;

 • přístupem k informacím z bezpečnostních listů skladovaných látek a směsí (forma přístupu je na zaměstnavateli);

 • pokyny pro případ úniku látek z obalů nebo havárie;

 • ochrannými pracovními pomůckami pro běžné nakládání i pro případ havárie;

 • pokud je to vyžadováno podle povahy skladovaných látek, zařízením pro výplach očí, (popřípadě bezpečnostní sprchou).

Skladování – obecné zásady pro některé nebezpečnosti

Hořlaviny

Hořlavé kapaliny skladované ať už v sudech, plechovkách nebo podobných nádobách by měly být skladovány odděleně v samostatném prostoru nebo v samostatné skříni.

Celá řada organických a anorganických chemikálií je klasifikována jako hořlavá. Mohou být skladovány společně, ale pozor na blízkost látek schopných oxidace (např. minerální kyseliny).

Oxidační činidla

Oxidační činidla musejí být uložena z dosahu materiálů, které by mohly s oxidačními činidly reagovat nebo urychlit jejich rozklad (např. manganistany, chlorečnany, chloristany, chromany, dichromany, dusičnany, dusitany a mnoho dalších).

Dusičnan amonný je velmi reaktivní a doporučuje se

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...