Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Směrnice 2018/849/EU, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

3.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.2.4.1
Směrnice 2018/849/EU, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Jak se ukázalo, zprávy o provádění, které členské státy vypracovávají každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění správného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy. Místo nich by sledování dodržování předpisů mělo vycházet výhradně z údajů, které členské státy každý rok oznámí Komisi.

Vydáno: 30. 5. 2018
Účinné od: 4. 7. 2018

Dokumenty ke stažení:

Směrnice 2018/849: 2018_849.pdf

Konsolidované znění směrnice 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností ze 4. 7. 2018: 2000_53_kons

Konsolidované znění směrnice 2006/66 o vozidlech s o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech ze 4. 7. 2018: 2006_63_kons

Konsolidované znění směrnice 2012/19 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních ze 4. 7. 2018: 2012_19_kons

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/849

ze dne 30. května 2018,

kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů, (2)

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

důvody změny směrnice:

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé, účinné a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit zásady oběhového hospodářství.
(2) Aby se snížila administrativní zátěž pro malá zařízení nebo podniky, měly by se zjednodušit požadavky týkající se povolení a registrace pro malá zařízení nebo podniky.
(3) Ukázalo se, že zprávy o provádění, které členské státy vypracovávají každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění správného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy. Místo nich by sledování dodržování předpisů mělo vycházet výhradně z údajů, které členské státy každý rok oznámí Komisi.
(4) Údaje poskytnuté členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování práva Unie v oblasti nakládání s odpady ze strany členských států. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost údajů by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik předkládání zpráv a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.
(5) Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých údajů týkajících se nakládání s odpady. Při předkládání zpráv o dosažení cílů stanovených ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (4), 2006/66/ES (5)a 2012/19/EU (6) by proto měly členské státy používat nejnovější pravidla vypracovaná Komisí a metodiky vyvinuté vnitrostátními příslušnými orgány odpovědnými za provádění těchto směrnic.
(6) Hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak ji stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (7), se v rámci unijních právních předpisů týkajících se předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním uplatňuje jakožto žebříček priorit. Při dosahování cílů této směrnice by členské státy měly přijímat opatření nezbytná pro zohlednění žebříčku priorit hierarchie způsobů nakládání s odpady a pro zajištění praktického uplatňování těchto priorit.
(7) V rámci závazku Unie provést přechod na oběhové hospodářství by měly být směrnice 2000/53/ES, 2006/66/ES a 2012/19/EU přezkoumány a v případě potřeby pozměněny s ohledem na jejich provádění, a zejména se zvážením proveditelnosti stanovení cílů pro konkrétní materiály obsažené v příslušných tocích odpadů. Při přezkumu směrnice 2000/53/ES by se měla věnovat pozornost i problematice vozidel s ukončenou životností, jež nejsou vykázána, a to i přepravě ojetých vozidel, u nichž je podezření, že se jedná o vozidla s ukončenou životností, a uplatňování pokynů kontaktních subjektů č. 9 k přepravě vozidel jakožto odpadu. Při přezkumu směrnice 2006/66/ES by se rovněž měl zohlednit technický vývoj nových typů baterií, u nichž se nepoužívají nebezpečné látky.
(8) Za účelem změny a doplnění směrnice 2000/53/ES a změny směrnice 2012/19/EU by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6 a čl. 8 odst. 2 směrnice 2000/53/ES ve znění této směrnice a článek 19 směrnice 2012/19/EU ve znění této směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (8). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(9) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2000/53/ES, pokud jde o čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1d uvedené směrnice ve znění této směrnice, a k provedení směrnice 2012/19/EU, pokud jde o čl. 16 odst. 9 uvedené směrnice ve znění této směrnice, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9).
(10) Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení nakládání s odpady v Unii, a tím i přispění k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k uvážlivému a racionálnímu využívání přírodních zdrojů, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(11) Směrnice 2000/53/ES, 2006/66/ES a 2012/19/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
(12) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (10)zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 2000/53/ES

Směrnice 2000/53/ES se mění takto:

1) Včl. 4 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b)Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se pravidelně mění příloha II za účelem jejího přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, aby:
i)podle potřeby stanovila maximální hodnoty koncentrace, do jejichž výše bude tolerován výskyt látek uvedených v písmenu a) tohoto odstavce ve specifických materiálech a součástech vozidel,ii)vyňala určité materiály a součásti vozidel z působnosti písmene a) tohoto odstavce, je-li použití látek uvedených ve zmíněném písmeni nevyhnutelné;iii)vypustila materiály a součásti vozidel z přílohy II, je-li možné se použití látek uvedených v písmeni a) tohoto odstavce vyhnout;iv)určila podle bodů i) a ii) materiály a součásti vozidel, které lze před dalším zpracováním odstranit, a požadovala, aby tyto materiály a součásti byly označeny nebo jiným vhodným způsobem identifikovány.Komise přijme pro každou látku, materiál nebo součást podle bodů i) až iv) samostatný akt v přenesené pravomoci.”

2) V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby jejich příslušné orgány vzájemně uznávaly a přijímaly osvědčení o likvidaci vozidla udělená v jiných členských státech v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením minimálních požadavků pro osvědčení o likvidaci vozidla.”
3) Článek 6 se mění takto:
a)odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a s obecnými požadavky stanovenými v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98//ES (*1) a v souladu s minimálními technickými požadavky stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o ochraně zdraví a životního prostředí.
(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).”;“b)odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se mění příloha I s cílem přizpůsobit ji vědeckému a technickému pokroku.”
4) V čl. 7 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Komise může přijmout prováděcí akty týkající se podrobných pravidel nezbytných pro kontrolu plnění cílů podle prvního pododstavce tohoto odstavce členskými státy. Při jejich přípravě přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k otázce vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.”
5) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením norem uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Při jejich přípravě Komise přihlédne k práci probíhající v této oblasti v příslušných mezinárodních fórech. Komise k této práci případně přispěje.”
6) Článek 9 se mění takto:
a)odstavec 1 se zrušuje;b)vkládají se nové odstavce, které znějí:
„1a.   Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok.
Údaje předkládají elektronicky do osmnácti měsíců od konce vykazovaného roku, za který byly shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d tohoto článku.
První sledované období začíná v prvním úplném kalendářním roce po přijetí prováděcího aktu podle odstavce 1d tohoto článku, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů, a první předložené údaje zahrnují údaje za toto sledované období.
1b.   K údajům, jež členské státy předkládají podle odstavce 1a, je připojena zpráva o kontrole kvality.
1c.   Komise přezkoumá údaje předložené v souladu s odstavcem 1a a zprávu o výsledcích svého přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdroje údajů, metodiku použitou v členských státech a úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracuje po prvním předložení údajů členskými státy a poté každé čtyři roky.
1d.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví formát pro předkládání údajů v souladu s odstavcem 1a tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.”
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: