dnes je 16.2.2019
Input:

Směrnice 2018/852/EU, kterou se mění směrnice 1994/62/ES o obalech a obalových odpadech

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.2.6.1
Směrnice 2018/852/EU, kterou se mění směrnice 1994/62/ES o obalech a obalových odpadech

ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Tato směrnice stanoví opatření, jejichž prvořadou prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími základními zásadami je opakované použití obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, a tedy snížení množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství.

Vydáno: 30. 5. 2018
Účinné od: 4. 7. 2018

Dokument ke stažení: Směrnice 2018/852: 2018_852.pdf

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/852

ze dne 30. května 2018,

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

důvody změny směrnice:

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé, účinné a racionální využívání přírodních zdrojů, posílit zásady oběhového hospodářství, rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů, zvýšit energetickou účinnost, snížit závislost Unie na dovážených zdrojích, zajistit nové hospodářské příležitosti a přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti. Účinnější využívání zdrojů by také přineslo podstatné čisté úspory podnikům, veřejným orgánům a spotřebitelům v Unii a současně snížilo celkové roční emise skleníkových plynů.
(2) Cíle stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (4), pokud jde o využití a recyklaci obalů a obalových odpadů, by měly být pozměněny zvýšením recyklace obalových odpadů, aby lépe odrážely ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.
(3) V zájmu zajištění větší soudržnosti práva Unie v oblasti nakládání s odpady by měly být definice obsažené ve směrnici 94/62/ES v příslušných případech sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (5), která se vztahuje na odpad obecně.
(4) Nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit účinné využívání zdrojů a snížit dopad odpadů na životní prostředí, je předcházení vzniku odpadů. Je proto důležité, aby členské státy přijaly vhodná opatření na podporu zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů na trhu a k opakovanému použití obalů. Tato opatření mohou zahrnovat používání systémů vratných zálohovaných obalů a další pobídky, jako je stanovení kvantitativních cílů, zohlednění opakovaného použití při plnění cílů recyklace a diferencované finanční příspěvky pro opakovaně použitelné obaly v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro obaly. Členské státy by měly přijmout opatření, kterými podpoří rozvoj opakovaně použitelných obalů a snižování spotřeby nerecyklovatelných obalů a nadměrných obalů.
(5) Jelikož se opakovaným použitím zabraňuje v uvádění nových obalů na trh a zvyšování objemu vytvořeného obalového odpadu, měly by opakovaně použitelné prodejní obaly, které jsou uvedeny poprvé na trh, a dřevěné obaly opravené pro opakované použití být započteny pro účely plnění příslušných cílů v oblasti recyklace odpadů.
(6) Členské státy by měly vytvářet vhodné pobídky k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady včetně ekonomických nástrojů a dalších opatření. Cílem těchto opatření by mělo být minimalizování dopadů obalů a obalového odpadu na životní prostředí, a to z hlediska jejich celého životního cyklu, ve vhodných případech s přihlédnutím k přínosu využívání biologických materiálů a materiálů vhodných k tomu, aby byly recyklovány vícekrát. K rozvoji odvětví zabývajícího se recyklací obalového odpadu mohou přispět opatření ke zvyšování informovanosti veřejnosti o přínosech vyplývajících z obalů vyrobených z recyklovaných materiálů. Pokud je pro zajištění hygieny potravin a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů nezbytné používat jednorázové obaly, měly by členské státy přijmout opatření k recyklaci takových obalů.
(7) Podpora udržitelného bioekonomiky může přispět ke snižování závislosti Unie na dovážených surovinách. Biologicky recyklovatelné obaly a biologicky rozložitelné kompostovatelné obaly by mohly představovat příležitost k podpoře obnovitelných zdrojů pro výrobu obalů, pokud se ukáže, že je to přínosné z hlediska životního cyklu.
(8) Odpadky, ať už ve městech či mimo města, v řekách a mořích nebo kdekoli jinde, mají přímý i nepřímý škodlivý dopad na životní prostředí, na životní podmínky občanů a na hospodářství a náklady na jejich odklízení představují pro společnost zbytečnou ekonomickou zátěž. K nejčastěji nacházeným předmětům na plážích patří obalové odpady, což má dlouhodobé dopady na životní prostředí a ovlivňuje cestovní ruch a přínos těchto přírodních oblastí pro veřejnost. Kromě toho přítomnost obalových odpadů v mořském prostředí negativně ovlivňuje pořadí priorit v hierarchii způsobů nakládání s odpady, zejména tím, že tyto odpady není možné opakovaně použít, recyklovat či jinak využít.
(9) Z dalšího zvýšení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES, které se týkají recyklace obalových odpadů, by vyplývaly jednoznačné environmentální, ekonomické a sociální přínosy. Mělo by se zajistit, aby ekonomicky hodnotné odpadní materiály byly postupně a účinně využívány díky řádnému nakládání s odpady a v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou směrnicí 2008/98/ES a vraceny do evropského hospodářství, aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění sdělení Komise ze dne 4. listopadu 2008 nazvaného „Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost” a vytváření oběhového hospodářství.
(10) Mnoho členských států dosud nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné dlouhodobé cíle politiky, aby se zamezilo uzavření recyklovatelných materiálů na nižších úrovních hierarchie způsobů nakládání s odpady.
(11) Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským subjektům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení těchto cílů. Při přípravě vnitrostátních plánů pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat investice, a to též z fondů Unie, tím, že upřednostní předcházení vzniku odpadů, včetně opakovaného použití a recyklace, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady.
(12) Díky kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnici 2008/98/ES a směrnici Rady 1999/31/ES (6), již není nutné stanovovat cíle v oblasti využití a maximální cíle v oblasti recyklace obalového odpadu.
(13) K dosažení významných ekonomických a environmentálních přínosů by měly být stanoveny samostatné cíle týkající se recyklace železných kovů a hliníku, neboť by bylo recyklováno více hliníku, což by vedlo k významným úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Stávající cíl týkající se recyklace kovových obalů by se proto měl rozdělit na samostatné cíle pro tyto dva druhy odpadů.
(14) Cíle recyklace obalů pro rok 2030 by měly být přezkoumány za účelem jejich zachování nebo případně jejich zvýšení. V průběhu tohoto přezkumu by měla být rovněž věnována pozornost specifickým tokům obalového odpadu, jako jsou obalové odpady z domácností a z obchodní a průmyslové sféry, jakož i odpady z kompozitních obalů.
(15) Výpočet cílů v oblasti recyklace by měl vycházet z hmotnosti obalového odpadu, který vstupuje do recyklace. Obecně by měla být hmotnost obalového odpadu započteného jako recyklovaný skutečně měřena v místě, kde obalový odpad vstupuje do recyklace. Nicméně pro snížení administrativní zátěže by členským státům mělo být, při dodržení přísných podmínek a odchylně od obecného pravidla, umožněno, aby určily hmotnost recyklovaného obalového odpadu na bázi měření výstupu z jakéhokoliv třídění. Ztráty materiálů, k nimž dojde předtím, než odpad vstoupí do recyklace, například v důsledku třídění nebo jiných předběžných operací, by neměly být zahrnuty do množství odpadu vykazovaného jako recyklovaný. Tyto ztráty lze určit na základě elektronických registrů, technických specifikací, podrobných pravidel pro výpočet průměrné míry ztráty u různých toků odpadu nebo jiných odpovídajících opatření. Členské státy by měly o takových opatřeních informovat ve zprávách o kontrole kvality, které doprovázejí údaje o recyklaci odpadu, jež předkládají Komisi. Na úrovni jednotlivých třídících zařízení by měly být pokud možno zavedeny průměrné míry ztrát a měly by být spojeny s různými hlavními druhy odpadu, různými zdroji (jako jsou domácnosti či obchody), různými systémy sběru a různými druhy postupů třídění. Průměrné míry ztrát by se měly používat pouze v případech, kdy nejsou dostupné jiné spolehlivé údaje, zejména v souvislosti s přepravou a vývozem odpadu. Hmotnostní ztráty materiálů či látek v důsledku fyzikálních procesů nebo procesů chemické přeměny, které jsou recyklaci vlastní a kdy jsou odpadové materiály skutečně přepracovány na výrobky, materiály či látky, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.
(16) Pokud obalový odpad po přípravě před samotným přepracováním přestane být odpadem, může být započten jako recyklovaný, je-li daný materiál určen k následnému přepracování na výrobky, materiály nebo látky, ať již pro původní nebo pro jiný účel. K dosažení cílů v oblasti recyklace by neměly být započítávány materiály, které přestaly být odpadem a které mají být použity jako palivo nebo jiné prostředky k výrobě energie, jsou zasypány nebo odstraněny nebo které mají být použity jakýmkoli jiným postupem, který má stejný účel jako využití odpadu jiné než recyklace.
(17) Pokud se výpočet míry recyklace uplatní u aerobního nebo anaerobního zpracování biologicky rozložitelného obalového odpadu, lze množství odpadu, které vstupuje do aerobního nebo anaerobního zpracování, započítat jako recyklovaný odpad, pokud při takovém zpracování vzniká výstup, který se má použít jako recyklovaný výrobek, materiál nebo látka. Vzhledem k tomu, že výstupem takového zpracování je nejčastěji kompost nebo digestát, mohl by být brán v úvahu i jiný výstup, pokud obsahuje srovnatelné množství recyklovaného obsahu ve vztahu k množství zpracovaného biologicky rozložitelného obalového odpadu. V jiných případech v souladu s definicí recyklace by k dosažení cílů v oblasti recyklace nemělo být započítáváno přepracování biologicky rozložitelných obalových odpadů na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jiné prostředky k výrobě energie, jsou odstraněny, nebo které mají být použity jakýmkoli jiným postupem, který má stejný účel jako využití odpadu jiné než recyklace.
(18) V případě vývozu obalového odpadu z Unie za účelem recyklace by měly členské státy účinně využívat kontrolních pravomocí stanovených v čl. 50 odst. 4c nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (7) s cílem požadovat doklady prokazující, zda je dodávka určena pro využití, které je v souladu s článkem 49 uvedeného nařízení, a tudíž s odpadem bude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí v zařízení, které je provozováno v souladu s normami na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, které všeobecně odpovídají normám stanoveným právními předpisy Unie. Při provádění tohoto úkolu by mohly členské státy spolupracovat s jinými příslušnými subjekty, jako jsou příslušné orgány v zemi určení, nezávislé kontrolní orgány třetí strany nebo organizace provádějí povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců, zřízené v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, které by mohly provádět fyzické a jiné kontroly zařízení ve třetích zemích. Ve zprávě o kontrole kvality, jež je připojena k údajům o dosažení cílů, by měly členské státy informovat o opatřeních za účelem plnění povinnosti zajistit, aby byl odpad vyvážený z Unie zpracováván ze všeobecně rovnocenných podmínek, jaké jsou vyžadovány na základě příslušného práva Unie v oblasti životního prostředí.
(19) Za účelem zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání jakýchkoli problémů při provádění by měl být zaveden systém zpráv včasného varování k odhalování nedostatků a přijímání opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů.
(20) Vzhledem k tomu, že o množství a druhu použitých obalů zpravidla rozhoduje výrobce spíše než spotřebitel, měly by se zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Účinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce mohou mít pozitivní dopad na životní prostředí tím, že se sníží vznik obalového odpadu a zvýší jeho tříděný sběr a recyklace. Ačkoliv ve většině členských států již existují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro obaly, jsou velké rozdíly ve způsobech, jak jsou tyto systémy nastaveny, v jejich účinnosti a v rozsahu odpovědnosti výrobců. Pravidla týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce stanovená ve směrnici 2008/98/ES by se proto měla vztahovat na systémy rozšířené odpovědnosti výrobců obalů.
(21) S cílem podpořit předcházení vzniku obalových odpadů, snížit jejich dopad na životní prostředí a podporovat recyklaci vysoce kvalitních materiálů při současném zajištění fungování vnitřního trhu a zamezení překážek obchodu a narušení či omezení hospodářské soutěže v Unii by měly být základní požadavky směrnice 94/62/ES a její přílohy II přezkoumány a v případě potřeby změněny, aby se zpřísnily požadavky na návrh výrobků, pokud jde o opakované použití a vysoce kvalitní recyklaci obalů.
(22) Údaje poskytnuté členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování práva Unie v oblasti nakládání s odpady ze strany členských států. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost údajů by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik předkládání zpráv a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.
(23) Ukázalo se, že zprávy o provádění, které členské státy vypracovávají každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění správného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy. Místo nich by sledování dodržování předpisů mělo vycházet výhradně z údajů, které členské státy každý rok oznámí Komisi.
(24) Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých údajů týkajících se nakládání s odpady. Při předkládání zpráv o dosažení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES ve znění této směrnice by proto měly členské státy používat nejnovější pravidla vypracovaná Komisí a metodiky vyvinuté vnitrostátními příslušnými orgány odpovědnými za provádění této směrnice.
(25) Za účelem doplnění nebo změny směrnice 94/62/ES by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článek 20 uvedené směrnice ve znění této směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (8). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(26) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 94/62/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 5 odst. 4, čl. 6a odst. 9, čl. 12 odst. 3d a čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice ve znění této směrnice. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9).
(27) Jelikož cílů této směrnice, totiž zamezení jakémukoli dopadu z obalů a obalového odpadu na životní prostředí nebo omezení takového dopadu a tím zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí na jedné straně a zajištění fungování vnitřního trhu a zamezení překážek obchodu a narušení či omezení hospodářské soutěže v Unii na straně druhé, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(28) Směrnice 94/62/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
(29) Podle interinstitucionální dohody ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů (10) je metoda přepracování považována za vhodný nástroj k zajištění trvalé a všeobecné srozumitelnosti právních předpisů Unie, neboť zamezuje šíření izolovaných pozměňujících aktů, které mají často za následek obtížnou srozumitelnost právních aktů. V interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů navíc tři orgány potvrdily svůj závazek, že budou legislativní metodu přepracování častěji využívat k úpravě stávajících právních předpisů. Vzhledem k tomu, že směrnice 94/62/ES byla již pozměněna šestkrát, bylo by vhodné ji v nejbližší době přepracovat.
(30) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (11)zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 94/62/ES se mění takto:

1) V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.   Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž prvořadou prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími základními zásadami je opakované použití obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, a tedy snížení množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství.”
2) Článek 3 se mění takto:
a)v bodě 1 se zrušuje tento pododstavec:
„Komise případně posoudí názorné příklady pro definici obalu uvedené v příloze I a podle potřeby je reviduje. Přednostně se zabývá těmito předměty: pouzdry na CD a videokazety, květináči, trubicemi a válci, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, podkladovým papírem samolepicích štítků a balicím papírem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.”;b)bod 2 se nahrazuje tímto:
„2.„obalovými odpady” jakékoli obaly nebo obalové materiály, na které se vztahuje definice odpadu stanovená v článku 3 směrnice 2008/98/ES, s výjimkou odpadů vznikajících při výrobě;”;c)vkládají se nové body, které znějí:
„2a.„opakovaně použitelnými obaly” obaly navržené, vyrobené a uvedené na trh tak, aby mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou několikrát znovu naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny;2b.„kompozitními obaly” obaly složené ze dvou nebo více vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, které jsou plněny, skladovány, převáženy a vyprazdňovány jako takové;2c.„odpadem”, „nakládáním s odpady”, „sběrem”, „tříděným sběrem”, „předcházením vzniku”, „zpracováním”, „využitím”, „recyklací”, „odstraněním” a „rozšířenou odpovědností výrobce” příslušné pojmy vymezené v článku 3 směrnice 2008/98/ES; „opakovaným použitím” se rozumí „opětovné použití” ve smyslu článku 3 uvedené směrnice;”;d)body 3 až 10 se zrušují.
3) Článek 4 se mění takto:
a)odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.   Členské státy zajistí, aby vedle opatření přijatých podle článku 9 byla prováděna další preventivní opatření k zamezení vzniku obalových odpadů a k minimalizaci dopadu obalů na životní prostředí.
Těmito dalšími preventivními opatřeními mohou být vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem minimalizovat vliv obalů na životní prostředí nebo podobné akce, přijímané podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a spotřebitelskými a environmentálními organizacemi a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence.
Členské státy využívají ekonomické nástroje a další opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, jejichž příklady jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES, nebo jiné vhodné nástroje a opatření.”;b)odstavec 3 se zrušuje.
4) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Opakované použití
1.   V souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle článku 4 směrnice 2008/98/ES přijmou členské státy opatření na podporu zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh a podílu systémů opakovaného použití obalů způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se Smlouvou, aniž by tím došlo k ohrožení hygieny potravin nebo bezpečnosti spotřebitelů. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat:
a)využívání systémů vratných zálohovaných obalů;b)stanovení kvalitativních nebo kvantitativních cílů;c)vytváření ekonomických pobídek;d)stanovení minimálního procentního podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh každý rok pro každý tok obalů.2.   Členský stát může rozhodnout, že upraví úroveň cílů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) na určitý rok zohledněním průměrného podílu opakovaně použitelných prodejních obalů, které byly v předcházejících třech letech poprvé uvedeny na trh a opakovaně použity v rámci systému opakovaného použití obalů.
Tyto upravené úrovně se vypočítají odečtením:
a)podílu opakovaně použitelných prodejních obalů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce na všech prodejních obalech, které byly uvedeny na trh, od cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) a h) ab)podílu opakovaně použitelných prodejních obalů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, vyrobených z příslušného obalového materiálu, na všech prodejních obalech vyrobených z tohoto materiálu, které byly uvedeny na trh, od cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. g) a i).Pro účely výpočtu upravených úrovní cílů se zohlední nejvýše pět procentních bodů takového podílu.
3.   Členský stát může při výpočtu cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f), písm. g) bodě ii), písm. h) a písm. i) bodě ii) zohlednit množství dřevěných obalů, které byly opraveny za účelem opakovaného použití.
4.   Za účelem zajištění jednotných podmínek pro uplatňování odstavců 2 a 3 tohoto článku přijme Komise do 31. března 2019 prováděcí akty, kterými stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů a pro výpočet cílů podle odstavce 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.
5.   Do 31. prosince 2024 Komise přezkoumá údaje o opakovaně použitelných obalech poskytnuté členskými státy podle článku 12 a přílohy III s cílem posoudit, zda je proveditelné stanovit kvantitativní cíle pro opakované použití obalů, včetně pravidel pro výpočet, a přijmout další opatření na podporu opakovaného použití obalů. Za tímto účelem předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.”
Nejnavštěvovanější semináře

Partneři


 

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz