dnes je 22.2.2024

Input:

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem

30.6.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem; Nakládání s vedlejšími živočišnými produkty

Dotaz č. 1 Je možné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností dal souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem na katalogové číslo odpadu 18 01 03 (NO), pod kterým je zahrnuta dekontaminovaná krev z výzkumu? Domníváme se, že krev nespadá do režimu zákona o odpadech. Pod který zákon spadá?

  Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení upravují jednak obecně právní předpisy o odpadovém hospodářství, především zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláška MŽP
č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhláška MŽP č. 383/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 376/2002 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky 502/2004 Sb.,
dále pak zvláštní právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví, které upravují specielně oblast odpadů ze zdravotnictví. Je to především vyhláška č. 195/2005 Sb. k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která upravuje podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních nemocí a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, dále zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje nakládání s nepoužitelnými léčivy a podobně nakládání s návykovými látkami upravuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech se z působnosti zákona vylučují mrtvá

lidská těla včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputovaných končetin a  

orgánů a ostatků. Krev z působnosti zákona o odpadech vyloučena není. V Katalogu odpadů jsou ve skupině 18 zařazeny odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů….) pod katalogovým číslem 18 01 02, mimo jiné i krevní vaky a krevní konzervy. Pokud je pravděpodobné, že tyto odpady obsahují infekční agens, zařazují se pod katalogové číslo 18 01 03*, tedy odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Krevní vaky a konzervy spadají podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 79/1997 Sb.) mezi léčiva. Tento zákon zároveň stanoví, že s odpady všech léčiv je nutno nakládat jako s nebezpečnými odpady podle zákona o odpadech. Krevní vaky a konzervy jsou tedy nebezpečným odpadem a na nakládání s nimi se podle § 2 odst. 2 zákona o odpadech se vztahuje zákon o odpadech, pokud zvláštní právní předpis (zákon o léčivech) nestanoví jinak (tedy přednostně se řídí zákonem o léčivech, co tento zvláštní předpis neupravuje, řídí se zákonem o odpadech). Krev z výzkumu však léčivem není, nakládání s ní jako s odpadem se tedy řídí zákonem o odpadech a vzhledem k tomu, že u krve z výzkumu

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...