dnes je 30.5.2024

Input:

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.1
Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................
č.j. ....................

adresát
(žadatel)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ............ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn, rozhodl k žádosti adresáta pod zn. ............ ze dne ........... o souhlas k nakládání se specifikovanými druhy nebezpečných odpadů danými způsoby v konkrétní lokalitě ........... takto:

I.

souhlas se uděluje,

a to za předpokladu plnění následujících podmínek:

  1. Bude dodržována předložená skladba nebezpečných odpadů zahrnující tyto druhy:
    ...............
    ...............

    V případě odůvodněné změny skladby druhů nebezpečných odpadů bude věc do 10 dnů od vzniku této skutečnosti řešena podáním návrhu na změnu (akceptování) této skladby.

  2. Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady (včetně značení nebezpečné vlastnosti) budou rozvedeny v interní směrnici žadatele (to platí zejména u těch, co nakládají s nebezpečným odpadem nad 1 t/rok), která se zpracuje a odsouhlasí (není-li součástí podání) žadatelem do 2 měsíců od právní moci tohoto souhlasu.

  3. Každý druh nebezpečného odpadu bude mít zpracován identifikační list, místa nakládání se vybaví těmito listy.

II.

Platnost tohoto souhlasu je omezena do 31. 12. 200X (přiměřená doba je max. 5 let).

O d ů v o d n ě n í

Adresát (původce odpadů) svým přípisem zn. ............ ze dne ............ požádal o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v provozovně (lokalitě) ............. Žádost obsahovala všechny náležitosti taxativně stanovené ustanovením § 2 prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...