dnes je 20.2.2019
Input:

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008

16.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.3 Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Ing. Hana Krejsová

Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do pododdílu 2.1, 2.2 a do vysvětlivek v oddíle 16.

Současně každá třída a kategorie nebezpečnosti v tabulce obsahuje DOPORUČENÉ P věty pro danou nebezpečnost. Čísla vět jsou aktualizována podle všech dosud vydaných novel nařízení (ES) CLP (září 2015).

Převod mezi nebezpečnostmi podle chemického zákonanařízením (ES) CLP byl vynechán. Vzhledem k tomu, že stará klasifikace podle chemického zákona byla zrušena k 1. červnu 2015, nebudou již tyto převodníky potřebné. 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Unst. Expl.  Výbušniny, nestabilní výbušniny   Výbušnina 
Expl. 1.1  Výbušniny, podtřída 1.1  Unst. Expl.  H200  Nestabilní výbušnina  
Expl. 1.2  Výbušniny, podtřída 1.2  Expl. 1.1  H201  Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.  
Expl. 1.3  Výbušniny, podtřída 1.3  Expl. 1.2  H202  Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.  
Expl. 1.4  Výbušniny, podtřída 1.4  Expl. 1.3  H203  Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.  
Expl. 1.5  Výbušniny, podtřída 1.5  Expl. 1.4  H204  Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.  
Expl. 1.6  Výbušniny, podtřída 1.6  Expl. 1.5  H205  Při požáru může způsobit masivní výbuch.  
  Expl. 1.6  Nemá větu   
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P230, P240, P250, P280

Reakce:
P370+P380, P372. P373

Skladování
P401

Odstraňování
P501

Platí pro všechny podtřídy s výjimkou nestabilních výbušnin – viz nařízení CLP  
 Výbušniny je nutné klasifikovat na základě testů a znalostí vlastností dané látky nebo předmětu.
K začlenění do dané třídy se použijí vývojové diagramy a další postupy v kapitole 2.1 nařízení (ES) CLP  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č 1272/2008 (CLP) 
 
Kromě podtřídy 1.5 a 1.6  

 

 

  Klasifikace dle nařízení (ES) č 1272/2008 (CLP) 
Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Hořlavý plyn 
Flam. Gas 1  Hořlavé plyny, kategorie 1  Flam. Gas 1  H220  Extrémně hořlavý plyn.  
Flam. Gas. 2  Hořlavé plyny, kategorie 2  Flam. Gas. 2  H221  Hořlavý plyn.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210

Reakce:
P377, P381

Skladování
P403

Odstraňování
-  
 Hořlavé plyny je nutné klasifikovat na základě testů, napovědět může i začlenění dle ADR.
K zařazení do dané třídy se použijí kritéria hořlavého plynu a další postupy v kapitole 2.2 nařízení (ES) CLP  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí  
 
Kategorie 2

Varování  
Bez symbolu  

 

 

   Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Chemicky nestálý plyn 
Unst. Gas 1  Chemicky nestálý plyn, kategorie A  Kategorie A  H230  Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu  
Unst. Gas 2  Chemicky nestálý plyn, kategorie B  Kategorie B  H231  Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P202

Reakce:
-
Skladování
-
Odstraňování
-
 
 Hořlavé plyny, které jsou při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa chemicky nestálé.
K zařazení do dané třídy se použijí kritéria hořlavého plynu a další postupy v kapitole 2.2 nařízení (ES) CLP  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Signální slovo neuvedeno  
Bez symbolu  
Kategorie 2

Signální slovo neuvedeno  
Bez symbolu  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Aerosol 1  Hořlavé aerosoly, kategorie 1   Aerosol 
Aerosol 2  Hořlavé aerosoly, kategorie 2  Aerosol 1  H222H229  Extrémně hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  
Aerosol 3  Nehořlavý aerosol, kategorie 3  Aerosol 2  H223H229  Hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  
  Aerosol 3  H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P21. 1 P251

Reakce:
-

Skladování
P410 + P412

Odstraňování
-
 
 Hořlavý aerosol se zařadí do jedné ze dvou kategorií této třídy na základě svých složek, chemického spalného tepla a popřípadě výsledků zkoušky hořlavosti pěny (pro pěnové aerosoly) a zkoušky na vzdálenost vznícení a zkoušky na vznícení v uzavřeném prostoru (pro rozprašované aerosoly)

K zařazení do dané třídy se použijí kritéria hořlavého aerosolu, diagramy a další postupy v kapitole 2.3 nařízení (ES) CLP

Aerosoly jsou rovněž regulovány nařízením vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače v platném znění.

Pozor na teplotu, za hořlavou kapalinu jako náplň aerosolu, je považována kapalina až do bodu vzplanutí 93 ºC.  
 
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 2

Varování  
Kategorie 3

Varování  
Bez symbolu  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Flam. Liq. 1  Hořlavé kapaliny, kategorie 1   Hořlavá kapalina 
Flam. Liq. 2  Hořlavé kapaliny, kategorie 2  Flam. Liq. 1  H224  Extrémně hořlavá kapalina a páry.  
Flam. Liq. 3  Hořlavé kapaliny, kategorie 3   Bod vzplanutí < 23 ºC a počáteční bod varu
≤ 35 ºC  
Flam. Liq. 2  H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
 Bod vzplanutí < 23 ºC a počáteční bod varu
> 35 ºC  
Flam. Liq. 3  H226  Hořlavá kapalina a páry.  
 Bod vzplanutí ≥ 23 ºC a ≤ 60 ºC  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280

Reakce:
P303 + P361 + P353, P370 + P378

Skladování
P403 + P235

Odstraňování
P501
 
 Hořlavé kapaliny je nutné klasifikovat na základě hodnoty bodu vzplanutí a hodnoty bodu varu.
Kategorie 1: Bod vzplanutí < 23 ºC a počáteční bod varu ≤ 35 ºC
Kategorie 2: Bod vzplanutí < 23 ºC a počáteční bod varu > 35 ºC
Kategorie 3: Bod vzplanutí ≥ 23 ºC a ≤ 60 ºC

Pro účely nařízení lze plynové oleje, motorovou naftu a lehké ropné oleje s bodem vzplanutí ≥ 55 ºC a ≤ 75 ºC považovat za látky kategorie 3.

Pro klasifikaci GHS je hořlavou kapalinou látka až do bodu vzplanutí 93 ºC  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 2

Nebezpečí
 
Kategorie 3

Varování
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Flam. Sol. 1  Hořlavá tuhá látka, kategorie 1   Hořlavé tuhé látky 
Flam. Sol. 2  Hořlavá tuhá látka, kategorie 2  Flam. Sol. 1  H228  Hořlavá tuhá látka.  
  Flam. Sol. 2  H228  Hořlavá tuhá látka.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P240, P241, P280

Reakce:
P370+P378

Skladování
-

Odstraňování
-
 
 Hořlavé tuhé látky je nutné klasifikovat na základě testů – zkouška rychlosti hoření, napovědět může i začlenění dle ADR.
K zařazení do dané třídy se použijí kritéria hořlavé tuhé látky a další postupy v kapitole 2.7 nařízení (ES) CLP  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 2

Varování
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Self-react A  Samovolně reagující látky nebo směsi,
Typ A  
 Samovolně reagující látky nebo směsi 
Self-react B  Samovolně reagující látky nebo směsi,
Typ B  
Self-react A  H240  Zahřívání může způsobit výbuch.  
  Self-react B  H241  Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.  
     
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P220, P234, P280

Reakce:
P370 + P378, P370 + P380 + P375

Skladování
P403 + P235, P411, P420

Odstraňování
P501
 
 Samovolně reagující látky nebo směsi je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky.
K začlenění k danému typu se použijí vývojové diagramy a další postupy v kapitole 2.8 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Typ A

Nebezpečí
 
 
Typ B

Nebezpečí
 
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Self-react CD  Samovolně reagující látky nebo směsi,
Typ CD  
  Samovolně reagující látky nebo směsi 
Self-react EF  Samovolně reagující látky nebo směsi,
Typ EF  
Self-react CD  H242  Zahřívání může způsobit požár.  
Self-react G  Samovolně reagující látky nebo směsi, Typ G  Self-react EF  H242  Zahřívání může způsobit požár.  
  Self-react G  -   
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P220, P234, P280

Reakce:
P370 + P378

Skladování
P403 + P235, P411, P420

Odstraňování
P501
 
 Samovolně reagující látky nebo směsi je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky.
K začlenění k danému typu se použijí vývojové diagramy a další postupy v kapitole 2.8 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Typ C a D

Nebezpečí
 
 
Typ E a F

Varování
 
Typ G  Bez symbolu  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Water-react. 1  Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, kategorie 1   Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny 
Water-react. 2  Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, kategorie 2  Water-react. 1  H260  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.  
Water-react. 3  Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, kategorie 3  Water-react. 2  H261  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.  
Water-react. 3  H261  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.  
 
Kategorie 1, Kategorie 2   Látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.12 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Doporučené P věty:
Prevence:
P223, P231 + P232, P280

Reakce:
P335 + P334 P370 + P378  
SkladováníP402 + P404 OdstraňováníP501  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 3
Doporučené P věty:
Prevence:
P231 + P232, P280

Reakce:
P370+P380

Skladování
P402 + P404

Odstraňování
P501  
Kategorie 2

Nebezpečí

 
Kategorie 3

Varování
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Pyr. Liq. 1  Samozápalné kapaliny, kategorie 1   Samozápalná kapalina 
Pyr. Liq. 1  H250  Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P222 P280

Reakce:
P302 + P334, P370 + P378

Skladování
P422

Odstraňování
-
 
 Samozápalné kapaliny je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.9 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle ES 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Pyr. Sol. 1  Samozápalné tuhé látky, kategorie 1   Samozápalná tuhá látka 
Pyr. Sol. 1  H250  Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P222, P280

Reakce:
P335 + P334, P370+P380

Skladování
P422

Odstraňování
-
 
 Samozápalné tuhé látky je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.10 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle ES 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Ox. Gas 1  Oxidující plyny, kategorie 1   Oxidující plyn 
 Ox. Gas 1  H270  Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P220 P244

Reakce:
P370 + P376

Skladování
P403

Odstraňování
-
 
 Oxidující plyn je nutné klasifikovat na základě zkoušky nebo výpočtem.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.4 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí  
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Ox. Liq. 1  Oxidující kapaliny, kategorie 1   Oxidující kapalina 
Ox. Liq. 2  Oxidující kapaliny, kategorie 2  Ox. Liq. 1  271  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.  
Ox. Liq. 3  Oxidující kapaliny, kategorie 3  Ox. Liq. 2  272  Může zesílit požár; oxidant.  
Ox. Liq. 3  272  Může zesílit požár; oxidant.  
 
Kategorie 1
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P220, P221, P280, P283

Reakce:
P306 + P360,
P371 + P380 + P375,
P370 + P378

Skladování
-

Odstraňování
P501
 
Kategorie 2, Kategorie 3
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P220, P221, P280

Reakce:
P370+P378Skladování
-

Odstraňování
P501
 
 Oxidující kapaliny je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.13 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 2

Nebezpečí
 
Kategorie 3

Varování
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Ox. Sol. 1  Oxidující tuhé látky, kategorie 1   Oxidující tuhá látka 
Ox. Sol. 2  Oxidující tuhé látky, kategorie 2  Ox. Sol. 1  271  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.  
Ox. Sol. 3  Oxidující tuhé látky, kategorie 3  Ox. Sol. 2  272  Může zesílit požár; oxidant.  
Ox. Sol. 3  272  Může zesílit požár; oxidant.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210, P220, P221, P280, P283

Reakce:
P306 + P360, P371 + P380 + P375, P370 + P378

Skladování
-

Odstraňování
P501
 
 Oxidující tuhé látky je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.14 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 2

Nebezpečí
 
Kategorie 3

Varování
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Org. Perox. A  Organické peroxidy, typ A   Organický peroxid 
Org. Perox. B  Organické peroxidy, typ B  Org. Perox. A  H240  Zahřívání může způsobit výbuch.  
Org. Perox. G  Organické peroxidy, typ G  Org. Perox. B  H241  Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.  
Org. Perox. G  -  -  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210 P220 P234 P280

Reakce:
-

Skladování
P411 + P235, P410, P420


Odstraňování

P501
 
 Organické peroxidy je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí vývojové diagramy a další postupy v kapitole 2.15 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Typ A

Nebezpečí  
 
Typ B

Nebezpečí  
 
Typ G  Bez symbolu  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle 1 nařízení (ES) č. 272/2008 (CLP) 
Org. Perox. CD  Organické peroxidy, typ CD   Organický peroxid 
Org. Perox. EF  Organické peroxidy, typ EF  Org. Perox. CD  H242  Zahřívání může způsobit požár.  
Org. Perox. EF  H242  Zahřívání může způsobit požár.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P210 P220 P234 P280

Reakce:
-

Skladování
P411 + P235, P410, P420

Odstraňování
P501
 
 Organické peroxidy je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí vývojové diagramy a další postupy v kapitole 2.15 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Typ C a D

Nebezpečí  
 
Typ E a F

Varování  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Self-heat 1  Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1   Samozahřívající se látka nebo směs 
Self-heat-1  Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 2  Self-heat 1  H251  Samovolně se zahřívá: může se vznítit.  
Self-heat-1  H252  Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P235 + P410, P280

Reakce:
-

Skladování
P407, P413, P420

Odstraňování
-
 
 Samozahřívající se látky nebo směsi je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.
K začlenění k danému typu se použijí vývojové diagramy a další postupy v kapitole 2.11 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí
 
 
Kategorie 2

Varování
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Met. Corr. 1  Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1    Látka nebo směs korozivní pro kovy 
Met. Corr. 1  H290  Může být korozivní pro kovy.  
 
Doporučené P věty:
Prevence:
P234

Reakce:
P390

Skladování
P406

Odstraňování
-
 
 Látku nebo směs korozivní pro kovy je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky a zkoušek.K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.16 nařízení (ES) CLP.  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Varování
 
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Press. Gas  Plyny pod tlakem: stlačený plyn    Plyny pod tlakem 
Press. Gas  Plyny pod tlakem: zkapalněný plyn  Press. Gas  Stlačený plyn  H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  
Press. Gas  Plyny pod tlakem: zchlazený zkapalněný plyn  Press. Gas  Zkapalněný plyn  H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  
Press. Gas  Plyny pod tlakem: rozpuštěný plyn  Press. Gas  Zchlazený zkapalněný plyn  H281  Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.  
 Press. Gas  Rozpuštěný plyn  H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  
Doporučené P věty: 
Stlačený plyn:
Skladování
P410 + P403  
Zkapalněný plyn:
Skladování
P410 + P403  
 Plyny pod tlakem je nutné klasifikovat na základě znalostí vlastností dané látky.
K začlenění k danému typu se použijí postupy v kapitole 2.5 nařízení (ES) CLP.
Napovědět může i začlenění dle ADR  
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Zchlazený zkapalněný plyn
Prevence:
P282

Reakce:
P336. P315

Skladování
P403
 
Rozpuštěný plyn:
Skladování
P410 + P403  
Všechny typy
plynů pod tlakem

Varování
 
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Acute Tox. 1  Akutní toxicita, kategorie 1   Akutní toxicita 
Inhalační  Acute Tox. 1 H330  Při vdechování může způsobit smrt.  
Dermální  Acute Tox. 1 H310  Při styku s kůží může způsobit smrt.  
Orální  Acute Tox. 1 H300  Při požití může způsobit smrt.  
 
Doporučené P věty při inhalační expozici:

Prevence:
P260, P271, P284

Reakce:
P304 + P340, P310, P320


Skladování
P403 + P233, P405

Odstraňování
P501
 
Doporučené P věty
při
dermální
expozici
:

Prevence:
P262, P264, P270, P280

Reakce:
P302 + P352, P310, P321, P361 + P364

Skladování
P405

Odstraňování
P501
 
Doporučené P věty při orální
expozici
:

Prevence:
P264, P270

Reakce:
P301 + P310, P321, P330


Skladování
P405

Odstraňování
P501
 
 Akutní toxicita se klasifikuje na základě akutní toxicity orální, dermální nebo inhalační (LD50, LC50) nebo podle odhadů akutní toxicity (ATE).
Princip, výpočty a další postupy jsou uvedeny v kapitole 3.1 nařízení (ES) CLP.
Při převodu klasifikace „po staru” na klasifikaci podle CLP lze použít převodní tabulku (Příloha VII v nařízení (ES)  CLP), ale je třeba zvážit, zda nejsou k dispozici údaje, které by vedly k jiné, přísnější klasifikaci, než jakou nabízí převodní tabulka. 
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí  
 
Kategorie 2

Nebezpečí  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Acute Tox. 2  Akutní toxicita, kategorie 2   Akutní toxicita
(u inhalace pára) 
Inhalační  Acute Tox. 2 H330  Při vdechování může způsobit smrt.  
Dermální  Acute Tox. 2 H310  Při styku s kůží může způsobit smrt.  
Orální  Acute Tox. 2 H300  Při požití může způsobit smrt.  
 
Doporučené P věty při inhalační expozici:

Prevence:
P260, P271, P284

Reakce:
P304 + P340, P310, P320

Skladování
P403 + P233, P405

Odstraňování
P501
 
Doporučené P věty
při
dermální
expozici
:

Prevence:
P262, P264, P270, P280
Reakce:
P302 + P352, P310, P321, P361 + P364

Skladování
P405

Odstraňování
P501
 
Doporučené P věty při orální
expozici
:

Prevence:
P264, P270

Reakce:
P301 + P310, P321, P330


Skladování
P405

Odstraňování
P501
 
 Akutní toxicita se klasifikuje na základě akutní toxicity orální, dermální nebo inhalační (LD50, LC50) nebo podle odhadů akutní toxicity (ATE).
Princip, výpočty a další postupy jsou uvedeny v kapitole 3.1 nařízení (ES) CLP.
Při převodu klasifikace „po staru” na klasifikaci podle CLP lze použít převodní tabulku (Příloha VII v nařízení (ES) CLP), ale je třeba zvážit, zda nejsou k dispozici údaje, které by vedly k jiné, přísnější klasifikaci, než jakou nabízí převodní tabulka. 
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 1

Nebezpečí  
 
Kategorie 2

Nebezpečí  

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Acute Tox. 3  Akutní toxicita, kategorie 3   Akutní toxicita 
Inhalační  Acute Tox. 3 H331  Toxický při vdechování.  
Dermální  Acute Tox. 3 H311  Toxický při styku s kůží.  
Orální  Acute Tox. 3 H301  Toxický při požití.  
 
Doporučené P věty při inhalační expozici:

Prevence:
P261, P271

Reakce:
P304 + P340, P312,

SkladováníP403 + P233, P405OdstraňováníP501  
Doporučené P věty
při
dermální
expozici
:

Prevence:
P280

Reakce:
P302 + P352, P310, P321, P361 + P364

Skladování
P405

Odstraňování
P501
 
Doporučené P věty při orální
expozici
:

Prevence:
P264, P270

Reakce:
P301 + P310, P321, P330

Skladování
P405

Odstraňování
P501
 
 Akutní toxicita se klasifikuje na základě akutní toxicity orální, dermální nebo inhalační (LD50, LC50) nebo podle odhadů akutní toxicity (ATE).
Princip, výpočty a další postupy jsou uvedeny v kapitole 3.1 nařízení (ES) CLP.
Při převodu klasifikace „po staru” na klasifikaci podle nařízení (ES) CLP lze použít převodní tabulku (Příloha VII v nařízení (ES)  CLP), ale je třeba zvážit, zda nejsou k dispozici údaje, které by vedly k jiné, přísnější klasifikaci, než jakou nabízí převodní tabulka. 
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 3

Nebezpečí  
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Acute Tox. 4  Akutní toxicita, kategorie 4   Akutní toxicita 
Inhalační  Acute Tox. 4 H332  Zdraví škodlivý při vdechování.  
Dermální  Acute Tox. 4 H312  Zdraví škodlivý při styku s kůží.  
Orální  Acute Tox. 4 H302  Zdraví škodlivý při požití.  
 
Doporučené P věty při inhalační expozici:

Prevence:
P261, P271

Reakce:
P304 + P340, P312,


Skladování
-

Odstraňování
-
 
Doporučené P věty
při
dermální
expozici
:

Prevence:
P280

Reakce:
P302 + P352, P312, P321, P362 + P364

Skladování
-

Odstraňování
P501
 
Doporučené P věty při orální
expozici
:

Prevence:
P264, P270

Reakce:
P301 + P312, P330,


Skladování
-

Odstraňování
P501
 
 Akutní toxicita se klasifikuje na základě akutní toxicity orální, dermální nebo inhalační (LD50, LC50) nebo podle odhadů akutní toxicity (ATE).
Princip, výpočty a další postupy jsou uvedeny v kapitole 3.1 nařízení (ES) CLP.
Při převodu klasifikace „po staru” na klasifikaci podle nařízení (ES) CLP lze použít převodní tabulku (Příloha VII v nařízení (ES)  CLP), ale je třeba zvážit, zda nejsou k dispozici údaje, které by vedly k jiné, přísnější klasifikaci, než jakou nabízí převodní tabulka. 
Grafický symbol dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Kategorie 4

Varování  
 

 

 

Zkratka Třída a kategorie nebezpečnosti  Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Skin Corr. 1A  Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A  Žíravost/dráždivost pro kůži 
Skin Corr. 1B  Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B  Skin Corr. 1A H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
  Skin Corr. 1B H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 
Nejnavštěvovanější semináře

Partneři


 

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz