dnes je 18.8.2019
Input:

Stavební a demoliční odpady - využití recyklátu na povrchu terénu a vedení mimo režim odpadů

7.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.10
Stavební a demoliční odpady – využití recyklátu na povrchu terénu a vedení mimo režim odpadů

Ing. Lukáš Žaludek

Koncepční zastřešení poskytuje Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 (3.3.1.4 Stavební a demoliční odpady) s důrazem na opětovné použití a recyklaci stavebních a demoličních odpadů (dále jen „SDO”). Uvedeného lze dosáhnout regulací vzniku SDO, v nejvyšší možné míře využívat upravené SDO a recyklát z SDO. Dalším dokumentem je Program předcházení vzniku odpadů ČR (5.2 Dílčí cíle, střednědobý cíl č. 9) – zde se hovoří o tvorbě podmínek vedoucích ke stabilizaci mimo jiné i stavebních a demoličních odpadů.

Základní definice

Stavební a demoliční odpady = odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů.

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu = materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.

Typy odpadů vhodné k recyklaci např.: 170101 beton; 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106; 170504 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503. K recyklaci jsou vyloučeny odpady obsahující nebezpečné látky (např.: 170106 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky; zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), uvedené však neplatí, jestliže jsou odděleny a odstraněny (předány oprávněné osobě) nebezpečné látky z těchto odpadů. Odpady 170601 (izolační materiál s obsahem azbestu) a 170605 (stavební materiály obsahující azbest) jsou vyloučeny z recyklace.

Využití SDO na povrchu terénu

V případě, kdy není možné stavební odpad opětovně použít v nezměněném stavu, lze jej mechanicky upravit na recyklát (to lze pouze v určeném zařízení, které je povoleno příslušným krajským úřadem). Dle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.”) na povrchu terénu není možné využívat SDO, nicméně recyklát SDO je možné využít. Ovšem za předpokladu splnění znění § 12, § 13, § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Navíc je třeba ještě povolení příslušného správního orgánu (krajský úřad, stavební úřad). Jestliže SDO nejsou upraveny do podoby recyklátu, jejich využití na povrchu terénu je limitováno pouze jako uzavírací těsnicí vrstva skládky odpadu.

Přejímka SDO k recyklaci

Partneři